Ltn. Antanas Skaržinskas1909†1936


Karo lakūnas ltn. Skaržinskas Antanas gimė 1909 06 07 Narto k., Kvietiškio vls., Marijampolės aps. pasiturinčių ūkininkų šeimoje. 1928 m. birželio 15 baigė Marijampolės Rygiškių Jono g-ją. 1928 09 12 priimtas į Karo mokyklą. 1930 10 25 ją baigus (XII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 2 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių Įstatymą leitenanto laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto. 1933 01 01-10 09 mokėsi ir baigė oro žvalgų kursus (I laida), kursuose pasižymėjo neeiliniais šaulio gabumus ne tik žemėje, bet ir ore. 1933 11 20 pakeltas į leitenantus. 1934 03 10 paskirtas 6 kuopos vyr. karininku. Perkeltas į Karo aviaciją 1935 07 19 baigė Karo aviacijos karininkų papildymo kursus, suteiktas II eilės karo lakūno – piloto vardas, paskirtas 5 naikintuvų eskadrilės karo lakūnu. 1936 02 02 paskirtas 5 eskadrilės grandies vadu, kuopos vado teisėmis. 1931-35 kariuomenės sporto šventėje ir pulko karininkų šaudymo iš šautuvų ir pistoletų varžybose laimėjo prizines ir pirmąsias vietas, apdovanotas auksiniu laikrodžiu, įvairiose šaudymo varžybose Lietuvoje ir užsienyje laimėjo 13 asmeninių dovanų. 1936 rugsėjo m. 10 d. ltn. Skaržinskas laimėjo aviacijos karininkų šaudymo varžybose iš šautuvų pirmąją vietą. Turėjo įsigijęs keletą asmeninių ginklų sportiniam šaudymui. Domėjosi parašiutizmu. Kolegos ltn. Antaną Skaržinską kaip lakūną atsimena šaltą, tvirtą, drąsų, niekad neabejojantį, mokantis puikiai pilotuoti lėktuvą.


1936 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos kariuomenės manevrų metu įvykusią avia katastrofą prisimena liudininkas karo lakūnas ltn. Krasnickas:

„Rugsėjo 25 d, 8:30 val. kariuomenės manevruose raudonųjų naikintojų eskadriles grandis iš 3 lėktuvų gauna uždavinį, kurį pavedamas įvykdyti karo lak. ltn. Antano Skaržinsko grandžiai. Linksmas leitenantas Antanas, davęs įsakymus savo grandies lakūnams, lipa į vienvietį lėktuvą — naikintuvą Fiat CR— 20 (Borto Nr. 32) ir po kelių minučių, apsuptas dviejų lėktuvų skrenda Lietuvos padange. Ltn. A. Skaržinskas drąsiai puola „priešo“ mėlynuosius bombonešius, beria kulkų lietų ir staiga suka atgal, kad galėtų vėl pulti. Šį kartą puola bombonešius pavieniui. Ataka pavyko: bombonešiai numušti. Ltn. Skaržinskas duoda ženklą grandžiai susirinkti - siūbuoja lėktuvo sparnais. Lėktuvai gretai susirikiuoja ore į grandį, tačiau vieno grandies lakūno neatsargus judesys ir lėktuvas metasi į dešine, propeleris ir sparnas kerta ltn. Skaržinsko lėktuvui per liemenį, didžiausias trenksmas, pasipila žiežirbos. Ltn. Skaržinsko lėktuvas po baisaus smūgio krenta žemyn. Lėktuvo vairai nukirsti, o karo lakūnui Antanui Skaržinskui prakirstas pakaušis, kraujas išsiliejęs ant smegenų — jis paralyžiuotas. Lėktuvas suskasi ir artėja, artėja prie žemės... Trenksmas ir ūžesys nutyla. Tai buvo rugsėjo 25 dieną 9:25 val. ties Kėdainiais. Iš Kauno skubiai atskraidinamas gydytojas. Jis apžiūri, sutvarsto sunkiai sužeistą ltn. Skaržisnaką, tačiau patirti sužeidimai per daug rimti ir karo lakūnas ltn. Antanas Skaržinskas 12:05 val. nuo patirtų sužalojimų miršta."


Ltn. A.Skaržinsko palaikai pašarvoti angare 1936m. rugsėjo 26d.

Rugsėjo 28 d. 9 val. už a.a. ltn. Skaržinsko vėlę Kauno įgulos bažnyčioje buvo paaukotos pamaldos, kuriose dalyvavo kariuomenės štabo viršininkas. gen.. št. plk. Černius, karo aviacijos viršininkas. plk. inž. Gustaitis, karo lakūnai, draugai karininkai, tėvai, giminės ir pažįstami. O 15 val. iš karo aerodromo 5-osios eskadrilės angaro garbės kuopai ginklu gerbiant, a.a. ltn. A. Skaržinsko palaikai buvo iškilmingos gedulo eisenos palydėti į kapus. Ore visą laiką lydėjo trys lėktuvai, o žemėje - garbės kuopa. Prie duobės gražų pamokslą pasakė aviacijos kapelionas kun. Juška, karo aviacijos vardu atsisveikino plk. inž. Gustaitis, sporto šaudymo sąjungos vardu mjr. Mikučionis. Trys griausmingos salvės nuaidėjo Kauno kapuose įleidžiant ltn. Skaržinsko karstą į duobę. ..

LAK užuojauta Lietuvos Sparnuose:
Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
G.Ramoška A.Gamziukas "Lietuvos Karinė Aviacija 1919-1940"
Žurnalas „Kardas“ 1936 m. Nr. 19
Žurnalas „Karys“ 1936 Nr.40
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VII tomas.
Žurnalas „Lietuvos Sparnai“ 1936 Nr.9


Antano Skaržinsko gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis