Petronis PetrasKaro lakūnas. Aviacijos dalies vadas.
1887-1950


1887 12 01 Žadeikių k., Čypėnų vls., Biržų aps. gimė Petronis Petras.

1911 baigė Sevastopolio laivyno mechanikų m-lą.

1913 – Sankt Peterburgo imperatoriaus Petro I jūrininkų m-lą.

1914 11 17
suteiktas praporščiko laipsnis, paskirtas į 1 Baltijos karo laivyną.

1916 baigė Imperatoriaus Nikolajaus I jūrų inžinierių m-lą Kronštate.

1916 02 06 pakeltas į administracijos poručikus.

1916 04 01 pakeltas į štabskapitonus ir išleistas į atsargą.

1918 11 14 grįžus į Lietuvą Lietuvos vyriausybės paskirtas atstovu į Molėtų aps. tvarkyti valdymą ir apsaugą.

1919 02 06 – karininku į Lietuvos kariuomenės inžinerijos kuopą.

1919 03 12 – Aviacijos dalies vadu. Dalyvavo kovose su bolševikais užimant Ukmergę, Panevėžį, vejant bolševikus link Daugpilio, dalyvavo visose Daugpilio fronto operacijose. Bombarduodamas Uteną nukrito su degančiu lėktuvu.

1919 10 26 perkeltas į Gen. kariuomenės štabą.

1919 11 18 suteiktas majoro laipsnis.

1921 05 29 paskirtas Karo technikos v-bos Susisiekimo skyriaus v-ku.

1922 04 24 kaip jūrų laivyno karininkas, nepriklausąs mobilizacijai, paleistas į atsargą.

1927 gyveno Rešos dvare, Molėtų vls., Utenos aps., ūkininkavo, prekiavo mišku. Vėliau gyveno Aleksandriškių dvare, Giedraičių vls. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai slapstėsi.

1950 05 30 MGB suimtas Kuktiškių vls. įrengtame bunkeryje.

1950 07 15 žuvo Švenčionių kalėjime.

Žmona – Ona, duktė – Birutė, sūnūs: Kęstutis, Algirdas ir Mindaugas.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1928),
Savanorių medaliu (1929);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Stanislavo3 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu,
Šv. Anos 3 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu,
Šv. Anos 4 laipsnio ordinu „Už narsumą“,
Romanovų dinastijos viešpatavimo 300 metų jubiliejiniu medaliu.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.Petras Petronis, tarnybos carinės Rusijos Kariniame laivyne metu

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis