Vileišis Juozas
1895-1971


Juozas VILEIŠIS gimė 1895 08 21 Medinių k., Pasvalio vls., Panevėžio aps.

1916 05 26 baigė M. Yčo vyrų g-ją Voroneže, studijavo Charkovo u-to Medicinos f-te.

1920 tarnavo Lietuvos atstovybėje Maskvoje sekretoriumi.

1921 - 22 Užsienio reikalų m-jos Rytų departamente.

Nuo 1922 03 25 studijavo LU Medicinos f-te.

1923 09 01 priimtas į Karo sanitarijos skyrių stipendininku.

1924 07 01 pasiųstas į Karo mokyklos 2 mėn. kursus.

1925 07 01
mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę paskirtas į 5 pėst. pulką eiti jaun. sanitarijos karininko pareigas.

1926 01 01
perkeltas į Karo aviaciją jaun. gydytoju.

1926 02 16 suteiktas sanitarijos leitenanto laipsnis.

1926 07 05 paskirtas vyr. sanitarijos karininku.

1928 06 16 baigė LU Medicinos f-to Medicinos skyrių įgydamas gydytojo kvalifikaciją.

1928 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 07 11 pačiam prašant paleistas į sanitarijos karininkų atsargą.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą ats. vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į ats. leitenanto.

Nuo 1936 LŠS narys.

Nuo 1937 Tautininkų s-gos Panevėžio apyl. komiteto narys. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą gyveno Panevėžyje, dirbo Panevėžio m. sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoju.

1941 06 14 suimtas, išvežtas į Rešodagą, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr., kalintas Nižne Poimensko skyriaus 7 lageryje.

Šeima 1941 ištremta į Bobrovką, Barnaulo r., Altajaus kr.

1942 03 13
perkeltas į kalėjimą Kanske, Krasnojarsko kr.

1943 – į lagerį Komsomolske prie Amūro, Chabarovsko kr.

Nuo 1946 04 08 tremtyje Bobrovkoje, Barnaulo r., Altajaus kr.

1962 06 02
paleistas.

1965
grįžo į Lietuvą.

1971 12 02 mirė.

Žmona – Aldona Antanaitytė (1909-2002), duktė – Danutė (1932), sūnus – Algimantas (1936).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Jaunosios Lietuvos“ Trijų liepsnų 3 laipsnio ordinu (1938).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis