Demidavičius Vladimiras
Oro žvalgas. Aviacijos kapitonas

1897 - 1977

1897 05 25 Panevėžyje gimė Demidavičius Vladimiras. Baigė Panevėžio realinę m-lą ir Rostovo komercijos instituto tris kursus. Pirmo pasaulinio karo metu tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1916 05 01 baigė karo mokyklą Kijeve.

1921 11 18 grįžęs į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir paskirtas į 5 pėst. pulką kulkosvaidininkų kuopos vadu.

1922 05 05 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis, paskirtas 5 kuopos jaun. karininku.

1922 08 17 perkeltas į karo aviaciją, paskirtas į mokomąją eskadrilę.

1922 10 16 pradėjo mokytis aviacijos teorijos kursuose.

1923 06 26 perkeltas į 3 oro eskadrilę.

1924 03 29 paskirtas aviacijos telefonų ir radijo stoties prižiūrėtoju.

1925 05 15 pakeltas į kapitonus.

1925 07 01 suteiktas oro žvalgo vardas.

1927 08 02 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.

1929 05 01 perkeltas į Tiekimo valdybą.

1940 Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo Kariuomenės intendantūros Technikos ir organizacijos komisijos kabineto vedėju.

1940 10 24 likviduojant Lietuvos kariuomenę paleistas į atsargą. Vokiečių okupacijos metais dirbo Kauno stiklo fabriko direktoriumi.

1944 artėjant antrajai sovietų okupacijai pasitraukė į Vokietiją. Vėliau emigravo į Kanadą.

1977 05 23 mirė, palaidotas Kalgario kapinėse Kanadoje.

Žmona- Lidija (1898); antroji žmona- Elena (vedė 1936), duktė - Alla (1926), sūnus - Aris (1936).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis