Petkūnas Vladas
1900-1985


1900 03 28 Petkūnų k., Kamajų vls., Rokiškio aps. gimė Petkūnas Vladas.

1918 02 14 baigė Porchovo realinę g-ją Rusijoje.

1920 11 15 grįžęs į Lietuvą įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją.

1922 01 07 paskirtas žvalgu mokiniu, nuo 01 15 aviacijos teorijos kursų klausytojas.

1922 06 20 perkeltas į Autobatalioną, 12 01 paskirtas autotransporto kuopos 4 būrio vadu.

1923 09 12 įstojo į LU Teisių f-tą.

1924 01 01 pakeltas į inžinerijos vyr. leitenantus.

1925 perėjo į LU Technikos f-to Mechanikos skyrių.

1925 10 31 baigė Aukštųjų karo technikos kursų Elektrotechnikos skyrių (I laida).

1926 01 01 perkeltas į Technikos pulką, paskirtas mokomosios kuopos vyr. karininku.

1926 09 26 pasiųstas į Prancūziją.

1928 08 18 baigė Aukštąją karo technikos m-lą (Ėcole Superieure Militaire et d'Application du Genie).

1928 11 23 pakeltas į kapitonus.

Iki 1929 01 06 stažavo Prancūzijos kariuomenės dalyse.

1929 02 20 grįžus į Lietuvą paskirtas į Pionierių batalioną.

1929 atnaujino studijas LU Technikos f-to Mechanikos skyriuje.

1930 11 23 pakeltas į majorus. Tarnavo Karo technikos štabe, Karo m-los lektorius. Parengė keletą karinių statutų ir veikalą apie cheminį karą ir apsaugą.

1931 08 29 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus.

1934 07 10 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas į eilinius ir iš kariuomenės atleistas. Dirbo Susisiekimo m-jos kelių rajono v-ko padėjėju Šiauliuose, vėliau v-ku Marijampolėje, Kaune.

1939 09 11 Resp. Prezidento aktu grąžintas laipsnis ir karininko teisės. Atgavus Vilnių paskirtas Vilniaus srities kelių rajono v-ku. Vokiečių okupacijos metais dirbo Kelių v-boje.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Australiją, apsigyveno Adelaidėje.

1985 09 28 mirė Adelaidėje.

Žmona – Marija Volskaitė (1908), sūnus – Algimantas Vladas (m. 1931), duktė – Viktorija Aldona (1934).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1930),
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis