D.H.89M Dragon "Rapide"
SLAPTAS


Lėktuvų "Dragon Rapide" Priėmimo komisijos Pirmininkui
Pulk. leit. JANUŠKEVIČIUI


Į jūsų raštą iš š/m balandžio mėn. 22 d. Karo Aviacijos Viršininko pavedamas pranešu:

1. Mūsų užsakytieji lėktuvai skiriami ne keleiviniam susisiekimui, todėl juos užsakant buvo atsisakyta nuo kabinos vidaus pagražinimo/apmušimo.
Prie šitokio nusistatymo pasiliekame ir dabar.
Tikrinant lėktuvo vidaus instaliaciją, kreipkite dėmesį į tai, kad instaliacijos opesnės vietos būtų tinkamai apsaugotos iš vienos pusės nuo galimų mechaninių sužalojimų, ir iš kitos pusės - kad nesudarytų pavojaus ir nepatogumo lėktuvo įgulai.
2. Karo Aviacijos Viršininkas pageidauja, kad būtų įstatytas didesnio imlumo akumuliatorius / tipo 6 - CALL - Y/, todėl darykite žygių tam įvykdyti.
3. Dėkite pastangas, kad treniravimosi laikas nebūtų bereikalingai didinamas. Karo Aviacijos Viršininko nuomone, jis neturėtų viršyti 7 val. kiekvienam pilotui t.y. viso 14 valandų. Jei pasirodytų, kad šios normos neužtenka, tai skubiai praneškite.
4. Lėktuvų draudimas neturėtų kaštuoti daugiau 1000 litų kiekvienam lėktuvui, priešingu atveju turite atsiklausti Karo Aviacijos Viršininko nurodymų.
5. Kas liečia lėktuvų paženklinimo, tai kiekvienas lėktuvas turi turėti ant sparnų ir posūkio vairo tiktai kryžius išdažytus, o liemens užpakalinėje dalyje 300 mm aukščio ir 180 mm pločio mūsų aviacijos registracijos numerius: vienas lėktuvas - N 701, o kitas - N 702 .
Firma savo numeracijos ženklus turbūt talpina atskirose lentelėse.
Mūsų numerių /N 701 ir N 702/ patalpinimas lėktuve yra būtinas, nes kreipiantis į atstovybes dėl leidimų perskristi svetimas teritorijas buvo nurodyti tik šitie numeriai, ir beto nurodyta, kad N 701 įgulą sudarys pulk. leit. Januškevičius, maj. Namikas ir inž. Mikalauskas, o N 702 kap. Heidrikis, kap. Šimkus ir mech. Čajus.
Kad neišeitų nesusipratimų, reikia į lėktuvų kelionės knygeles, Shell karnetus ir visus kitus dokumentus įtraukti ir mūsų registracijos numerius N 701 ir N 702.
6. AVRO 626, kaip galima spresti iš firmos pranešimo, jau paruoštas priėmimui. Susižinokite su Firma betarpiai ir nustatykite priėmimo datą.


p.v.


---------------------------------------------

Priedas Nr.1
prie surties Nr.63A. DVIMOTORINIO LĖKTUVO "D.H. DRAGON RAPIDE" APRAŠYMAS


I. Ant lėktuvo pastatyti du motorai "Gipsy Six" po 200 A.J. kiekvienas su metaliniais propeleriais.


II. Lėktuve turi būti įmontuoti šie bortiniai instrumentai:

1. Viena greičio rodyklė bortinėje lentoje;
2. Vienas aneroidinis barometras - altimetras bortinėje lentoje;
3. Viena posūkio - pokrypio rodyklė "Pionner" bortinėje lentoje;
4. Vienas išilginės ašies lygis "Reid Sigrist" bortinėje lentoje;
5. Vienas "Huson Mark III a" kompasas bortinėje lentoje;
6. Vienas laikrodis su laikytuvu bortinėje lentoje;
7. Du alyvos manometrai bortinėje lentoje;
8. Du benzino manometrai bortinėje lentoje;
9. Du tachometrai prie motorų su apšvietimu;
10. Du alyvos termometrai prie motorų;
11. Vienas Sperry krypties žiroskopas bortinėje lentoje;
12. Vienas benzino kiekio rodiklis lakūno kabinoje;
13. Vienas Sperry dirbtinas horizontas su "Lord" pakabinimu bortinėje lentoje;
14. Vienas "Smith" derivometras lakūno kabinos grindyse, su valdymu iš tolo;
15. Vienas "Harley" nutūpimo prožektorius lėktuvo nosyje su valdymu iš lakūno kabinos;
PASTABA: Visi bortiniai instrumentai, išskyrus 10 ir 14 turi būti šviečiamieji.


III. Lėktuvas turi turėti šiuos įrengimus:

1. Navigaciniam apšvietimui "Demec" tipo lempas;
2. Kabinų apšvietimą;
3. Oro srovės varomą generatorių;
4. Elektrinius motorų starterius;
5. "Dunlop" vidutinio slėgimo padangas su kameromis;
6. Ratams stabdžius "Bendix";
7. Nejudamus kabinos langus iš skaidriai permatomos medžiagos;
8. Piloto kabinos langus iš "Triplex" stiklų su nustumiamomis šoninėmis dalimis;
9. Posūkio vairui balansuoti prietaisą užtektinų veikimo ribų, kad išlaikyti pastovumą vieną motorą sustabdžius;
10. Reguliuojamą šiltam/šaltam orui kabinos ventiliacijai aparatą;
11. Ugnies gesintuvą;
12. Paruoštą vietą su apkaustrymais radio aparatui įtaisyti kabinos priešakinėje dalyje. Tipas "Marconi" AD.45A/ A/46A. su valdymui iš tolo apkaustymais, morzės raktu, antenai užsukti velenėliu ir išlaukiniais liemens apkaustymais. Paruoštą vietą oro srovės varomam generatoriui centriniame sparno sektoriuje su generatoriaus apdengimu, pritvirtinimo dalimis nejudomai antenai ir turėti laidus iš generatoriaus į akumuliatorių, ir į aparatą;
13. Sulenkiamą staliuką ir kedes radistui kabinos priešakinėje dalyje;
14. Komplektą elektr. šarvų motorams;
15. Paruoštą vietą su apkaustymais foto-kamerai "Eagle IV" elektros varomai/ kabinos užpakaly;
16. Plyšius kabinos užpakalyje perspektyvinėms nuotraukoms;
17. Įruošimą, kad pilotas ir kabinos įgula galėtų lengvai susisiekti, ir kad galėtų pasikeisti pilotai;
18. Keturias sėdimas vietas metalinių vamzdžių konstrukcijos brezento sėdynėmis, kurios pritvirtintos prie kabinos šonų ir atlenkiamos prie kabinos sienelių;
19. Piloto kabinoje paruoštą vietą pritvirtinti "Vickers" "E" nejudamą kulkosvaidį, jam nuleidiką prie vairolazdės ir šoviniams dėžę;
20. Paruoštą vietą užpakaliniam kulkosvaidžiui viršuje su reikalingais sustiprinimais, kad būtų galima uždėti ratilą "Alkan" tipo TO.14-bis, kai tai yra pažymėta sutarties priede Nr.3/braiž. Nr.4389;
21. Uždėtą didelio tipo kilių /large type fin/;
22. Keturias auseles, prie kurių būtų galima prikabinti bombolaidį 16 bombų po 12,5 klgr., kai tai yra pažymėta sutarties priede Nr.3/braiž. Nr.4308; Auselės privalo atlaikyti viso 225 klgr. svorio su atatinkamu šiam lėktuvui atsargos koeficientu;


IV. Prie lėktuvo turi būti šie kilnojami daiktai:

1. Propeleriams užvalkalai
2. Įrankių komplektas su dėže;
3. Motoro, lėktuvo ir kelionių dienynai;
4. Motoro ir lėktuvo instrukcijų knygos;
5. Liūdymas tinkamumo skraidymams;


V. Lėktuvas turi būti nudažytas šitaip:

Sparnų viršus - žalia spalva
Sparnų apačia - aliuminijaus spalva
Uodegos plokštumos taip pat kaip ir sparnai
Liemuo žalios spalvos
Važiuoklė ir spyriai juodos spalvos
Žemutinių sparnų apatinėje pusėje / prie kraštinių tarpusparnio spyrių/ nudažyti po vieną baltą Vyčio kryžių per visą sparno plotį. Tuos par Vyčio kryžius iš abiejų pusių posūkio vairo.
PASTABA: Visi instrumentai, specialūs įrengimai ir instrukcijų lentelės turi būti su pažymėjimais metrinėje sistemoje.


Lėktuvo svoris:

Pilnai įruoštas lėktuvas, bet be lakūnų, ginklavimo, benzino, radio ir foto - aparatūros sveria - 1580 klgr. ±2%
Benzinas - 266 klgr. ±2%
Alyva - 31 klgr. ±2%
Lakūnai, ginklai ir kiti - 659 klgr. ±2%


Skridimo daviniai:

Pilnai įkrautas lėktuvas 2536 klgr. svorio turi turėti šiuos davinius:

Maksimalus greitis prie jūros paviršiaus - 241,5 km/v. ±2½%
Maksimalus greitis 1525 m. aukštyje - 233 km/v. ±2½%
Maksimalus greitis 3050 m. aukštyje - 222 km/v. ±2½%
Perskridimo greitis 305 m. aukštyje - 205 km/v. ±2½%

Atstumas nuskrendamas su 266 klgr. benzino - 890 km. ±5%
Įsibėgėjimo ilgis pakylant / prie vėjo 8 km/v./ - 261 mtr. ±28 mtr.
Prabėgimas nutūpus prie vėjo 8 km/v. / su ratų stabdžiais/ - 222 mtr. ±28 mtr.
Kilimo greitis prie jūros paviršiaus - 262 mtr/min. ±5%
Kilimo laikas į 1525 aukščio - 6,8 min. ±5%
Kilimo laikas į 3050 aukščio - 17.0 min. ±5%
Praktiškos lubos - 5060 mtr. ±5%
Lubos vienam motorui neveikiant - 945 mtr. ±200 mtr.


B. LĖKTUVO KOKYBINIS PRIĖMIMAS


1. Lėktuvo bandymai ir patikrinimai turi bus atlikti Lietuvos Karo Aviacijos priėmimo komisijos, dalyvaujant Firmos atstovui.
2. Patikrinimas žemėje užsakytų lėktuvų surinkimo, jų visų įrengimų ir prietaisų, o taip pat ir lėktuvo svorio, maksimalaus greičio prie jūros paviršiaus, ir kilimo į 1525 mtr. aukštį, laiko patikrinimai bus atlikti kiekvienam lėktuvui atskirai.
Visi kiti užsakytų lėktuvų skridimo daviniai bus tikrinami vienu lėktuvu, pasirinktu Lietuvos Karo Aviacijos priėmimo komisijos.
PASTABA: Visi reikalinge laike užsakytų lėktuvų bandymų skridimų matavimai ir jų atlikimas bus vykdomi pagal Britų Oro Ministerijos taisykles, nustatytas priėmimui šios rūšies lėktuvų serijos.
3. Visus skridimus laike lėktuvo priėmimo atliks Firmos pilotai.
4. Su kiekvienu lėktuvu Lietuvos Karo Aviacijos pilotai atliks 30 min. kontrolinį skridimą tikslu patikrinti lėktuvų pavaldumą ir bortinių prietaisų funkcionavimą.
PASTABA: Visi nelaimingi atsitikimai, kurie laike kontrolinių skridimų galėtų įvykti dėl lėktuvų ar motorų netinkamos konstrukcijos ar medžiagų silpnumo, eis Firmos sąskaiton, o visi atsitikimai dėl piloto kaltės eis Lietuvos Karo Aviacijos sąskaiton.
5. Visi bandymai, skridimai ir patikrinimai laike užsakytų lėktuvų priėmimo eina Firmos sąskaiton.


Inžinierius pulkininkas /pas./ Gustaitis
Karo Aviacijos Viršininkas


/pas./ Sven Blomberg
Firmos "De Haviland Aircraft Ltd."
Įgaliotinis


36. X. 15.
D.H.89M Dragon "Rapide" PAGRINDINIS
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis