Pušneraitis Juozas
1899-1972


1899 07 09 Bulzgeniškių k., Šimkaičių vls., Raseinių aps. gimė Pušneraitis Juozas. Mokėsi Raseinių vid. m-loje.

I pasaul. karo metu mokėsi lietuvių g-joje Voroneže. Grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į Šiaulių atsk. pėst. batalioną.

1919 12 16 baigus Karo mokyklą (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 3 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku.

1920 02 06 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais Suvalkijoje ir Trakų aps.

1921 03 03 perkeltas į Kariuomenės intendantūros transporto batalioną, paskirtas 4 būrio vadu.

1922 01 01 – Intendantūros transporto bataliono adjutantu.

1923 12 01 pakeltas į vyr. leitenantus.

1926 01 01 paskirtas Kariuomenės intendantūros centrinio prekių sandėlio 4 skyriaus vedėju.

1929 01 11 – Kariuomenės turto priėmimo ir įkainavimo komisijos raštvedžiu, 05 01 – prekių dalies skaitvedžiu, vėliau raštvedžiu-bubalteriu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto, paskirtas prekių dalies tiekimo vedėju.

1931 09 18 įskaitytas į administracijos (A) karininkus.

1932 02 13 pakeltas į kapitonus.

1932 12 01 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas eiti ūkio kuopos vado pareigas.

1933 išlaikė brandos egzaminus.

1934 05 16 paskirtas ūkio dalies iždininku.

1935 09 02 – Karo aviacijos komendantūros ūkio dalies iždininku.

Nuo 1937 11 23 ėjo raštvedžio-buhalterio pareigas.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas į RA 29 ŠTK29 atsk. aviacijos eskadrilę finansų dalies v-ku. iždininku, tačiau 12 11 įsakymas atšauktas ir iš kariuomenės atleistas. Karo pab. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV, gyveno Čikagoje. Bendradarbiavo lietuvių išeivių spaudoje, dirbo LKVS „Ramovė" centro v-boje, padėjo rengti s-gos statutą.

1972 01 26 mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Ema Rydelytė (1903).


Apdovanotas:
DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1937)
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis