Žukas VaclovasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1908-1963


Vaclovas ŽUKAS gimė 1908 01 26 Kaune.

Nuo 1909 su tėvais gyveno Rusijoje, Oriolo mieste, kur iš Lietuvos buvo perkeltas jo tėvas, Rusijos valstybinio banko tarnautojas.

1921 grįžo į Lietuvą, mokėsi Kauno aukštesn. komercijos m-loje.

1929
baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1931 10 24 baigus Karo mokyklą (XIII laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 3 art. pulką.

1933 10 09 baigė ginklų rūšių karininkų oro žvalgų kursus (I laida).

1935 07 19 baigus Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus perkeltas į Karo aviaciją, įskaitytas į aviacijos karininkus.

1935 11 22 pakeltas į leitenantus.

1938 11 23 – į kapitonus, suteiktas I eilės karo lakūno vardas, tarnavo 1 (žvalgybos) grupės žinių karininku.

Iki 1941 06 15 Vaclovas Žukas Karo aviacijoje buvo skraidęs 481 val. 50 min.

1940 07 15 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paskirtas 4 eskadrilės vadu.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės vyr. lakūnu - žvalgu ir parašiutizmo instruktoriumi.

Kilus Vokietijos – SSRS karui 1941 06 23 atskrido į Pabradę ir su pirma grandimi pakilo skristi į Rusiją. Baltarusijoje RA priešlėktuvinei apsaugai numušus eskadrilės vado mjr. J. Kovo lėktuvą, grįžo į Pabradę.

1941 07 tarnavo lietuvių karių Vilniaus įguloje. Vokiečių okupacijos metais gyveno Kaune, dirbo Žemės ūkio rūmuose ir zoologijos sode buhalteriu.

Nuo 1942 02 29 tęsė mokslą VDU Technologijos f-to Mechanikos skyriuje. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai su šeima pasitraukė į Austriją, gyveno Vienoje, Passau, vėliau Augsburgo lietuvių pabėgėlių stovykloje Vokietijoje, tarnavo darbo kuopose.

1949 emigravo į JAV, gyveno Niujorke, vėliau Čikagoje. Aktyviai dalyvavo LB visuomeninėje veikloje, aktyvus LKVS „Ramovė“ narys.

1963 06 22 mirė Čikagoje.

Žmona – Teklė, sūnus – Kęstutis, duktė – Kristina.Apdovanotas:
Garbės ženklu „Plieno sparnai“ (1940),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1937).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 178 psl.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis