Av. j.psk. Albinas Palskys1913†1937


Lakūnas mokinys j. psk. Albinas Palskys gimė 1913 m. kovo 31 d. Utenos apsk., Užpalių vls., Katuniškio (Kustų) kaime. Mokėsi Rokiškio, vėliau Panevėžio gimnazijose. Baigęs Panevėžio gimnazijos 8 klases, 1934 m. lapkričio 20 d. įstoja į aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklą. Baigęs teorinį ir praktinį kursą puskarininkių mokykloje, buvo pasiųstas atlikti skraidymo stažo į 3 – ąją bombonešių eskadrilę, dislokuotą Šiauliuose. J. psk. A. Palskys buvo rimtas ir perspektyvus karo lakūnas.

Rugpjūčio 21 d. apie 12 val. atlikę jiems pavestą uždavinį, lėktuvas Ansaldo A.120 (Borto Nr. 18) pilotuojamu lakūno mokinio j. psk. Albino Palskio, su žvalgu, karo lakūnu ltn. Antanu Rinbutu-Oželiu grįžo į Šiaulius. Grįžtant kelyje dėl neišaiškintų priežasčių (manoma, kad dėl pilotavimo kaltės) lėktuvas 8 km nuo Vaiguvos nukrito, abu pilotai žuvo.
Po šios avarijos laikraščiuose pasirodė viena iš avarijos versijų. Vietiniai gyventojai matę šią nelaimę, pasakojo, kad toje apylinkėje gyvenanti žuvusio ltn. Rinbuto sesuo. Tad Rinbutas norėjęs į sesers sodybą numesti laišką. Lėktuvas nusileidęs visai žemai, padaręs ratą aplink sodybą ir paskui kritęs. Mat toje vietoje yra kalnas apaugęs mišku, o kadangi diena buvo karšta, tad kalno papėdėje galėjusi būti kitokia oro temperatūra: oras lengvesnis ir lėktuvas dėl to galėjo smuktelėti žemyn, o pasmukus žemyn, lakūnui nespėjus išlyginti atsimušė į kalną, o atsimušęs lėktuvas apie 10 m. arė žemę ir sutrupėjo.

Tos pačios dienos vakare žuvusių kūnai ir lėktuvo likučiai buvo pervežti į Šiaulius. Lakūnų kūnai pašarvoti karo lėktuvų angare. Rugpjūčio 23 d. rytą Šiauliuose už žuvusius buvo paaukotos pamaldos, o 16 val., dalyvaujant karo aviacijos viršininkui, karininkams, giminėms ir pažįstamiems abu lakūnai iš lėktuvų angarų buvo palydėti į paskutinio poilsio vietą Šiaulių kapinėse. Laidotuvių metu ore skraidė trejetas lėktuvų, o vėliau suskambėjo 3 salvės šūvių žuvusių lakūnų garbei.

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Savaitraštis „Karys“ 1937 m. numeris 35.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1937 rugpjūčio 22 ir 24 d. numeriai.
Savaitraštis „Mūsų laikraštis“ 1937 rugpjūčio 28 d. numeris.
Žurnalas „Kardas“ 1937 m. 17 numeris.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis