Feliksas TyškusKaro lakūnas, aviacijos majoras
1900-1976


Feliksas Nemezijus TYŠKUS (Tiškus) gimė 1900 m. gruodžio 19 d. Liepojoje (Latvija).

Tėvai: Feliksas Tyškus (1867.11.20 - 1923.02.16) ir Skolastika Karpaitė (1875.07.21 - 1928.12.30). Lakūno protėviai bajorai Tiškai gyveno Grūsnėje (dab. Tiškų kaimas Mažeikių rajone).

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Liepojos Nikolajaus gimnazijoje. Dėl lėšų stygiaus 1915 m. mokslą gimnazijoje nutraukė ir 1916 m. kartu su tėvais atvyko į Lietuvą. 1917 - 1918 m. mokytojavo Kretingos aps., Senosios Impilties pradžios mokykloje.

1919 m. sausio 16 d. Kretingoje įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Atvyko į Kauną ir buvo paskirtas Ukmergės komendantūros žinion. 1920 m. liepos mėn. perkeltas į Vilniaus komendantūrą, o spalio 23 d. – į 11-ąjį Vilniaus pėstininkų pulką (nuo 1922 m. – 3-iasis pasienio pulkas), pulke tarnavo iždininku iki 1924 m. kovo 22 d.

Perkeltas į Karo aviaciją 1925 m. birželio 30 d. baigė Aviacijos karininkų kursus. Liepos 29 d. perkeltas į 2-ąją eskadrilę. Rugpjūčio 11d. perkeltas į naujai suformuotą 4-ąją eskadrilę Kaune ir paskirtas eiti oro žvalgo ir eskadrilės technikos karininko pareigas.

1926 m. rugsėjo 11 d. perdavė eskadrilės technikos karininko pareigas S. Dariui ir komandiruotas į Aukštuosius karininkų kursus.

1927 m. vasario 16 d. pakeltas į vyresniuosius leitenantus. Balandžio 1 d. – gegužės 10 d.komandiruotas į Italiją. Rugpjūčio 1 d. suteiktas oro žvalgo vardas. Laikinai ėjo Krašto Apsaugos Ministro adjutanto pareigas.

1928 m. lapkričio 23 d. suteiktas kapitono laipsnis. Buvo vienas iš pirmųjų Lietuvoje iššokusiu su parašiutu.

1929 m. kovo 7 d. sužeistas lėktuvo Halb. C. V avarijoje.

1932 m. eskadrilę perkėlus į Šiaulius, išvyko kartu į naują tarnybos vietą.

1933 m. rugsėjo 30 d. priimtas į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetą. Gruodžio 11 d. perkeltas į 3-iąją eskadrilę Zokniuose.

1934 m. sausio 1 d. išėjo į atsargą, persikėlė į Kauną ir atsidėjo studijoms.

1937 m. birželio 10 d. grįžo į tikrąją karo tarnybą Karo aviacijoje, tarnavo Kaune. Paskirtas 6-osios eskadrilės karo lakūnu. Spalio 13 d. lėktuvo ANBO-IV avarijoje sužeistas ir kontūzytas. Gruodžio 17 d. paskirtas aviacijos komendantūros būrio vadu.

1938 m. birželio 9 d. VDU apgynė diplominį darbą ir įgijo teisininko kvalifikaciją. Spalio 20 d. paskirtas Karo aviacijos štabo adjutantu.

1939 m. sausio 27 d. paskirtas Pajuostyje, netoli Panevėžio, dislokuotos 6-osios (tolimosios žvalgybos) eskadrilės, ginkluotos lėktuvais ANBO-41, vadu. Dalyvavo skrydyje į atgautą Vilnių. Lapkričio 23 d. suteiktas majoro laipsnis. Sovietams okupavus Lietuvą, kartu su Pajuosčio įgula perkeltas į Joniškėlio dvarą. Vėliau perkeltas į kariuomenės teismą.

Iki 1940 06 15 Feliksas Tyškus Karo aviacijoje buvo skraidęs 609 val. 29 min.

1940 m. liepos 23 d. įsakymu Liaudies kariuomenei nuo 1940 m. rugpjūčio 1 d. paleistas į atsargą.

Nuo 1940 m. gruodžio 1 d. dirbo Mažeikiuose notaru, o 1941 m. liepos 22 d. - 1944 m. liepos mėn. – Raseinių apylinkės teismo teisėju. Antrosios sovietinės okupacijos laikotarpiu nuo 1944 m. lapkričio 18 d. dirbo Valstybinio draudimo Kauno miesto valdybos revizoriumi. 1945 m. liepos 15 d. NKVD areštuotas, išvežtas į lagerį Vorkutoje (Komija). Į Lietuvą grįžo 1953 m., dirbo juriskonsultu įvairiose Klaipėdos miesto įmonėse.

Mirė 1976 m. rugsėjo 2 d., palaidotas Klaipėdoje, Joniškės kapinėse.


Žmona: Petronėlė Dukauskytė (1908.03.16 - 1984.12.11)
Susituokė Kaune 1929 m. sausio 20 d.

Vaikai: Feliksas Edmundas Tiškus (1929.10.30 - 2018.04.20) ,
Alfredas Gytis Tiškus (1934.06.24 - 2008.05.23)

Užsienio kalbos: latvių, lenkų, rusų.

Apdovanojimai:
Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalis,
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1932 12 31).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Pijaus Poškaus paroda "Mažeikių krašto karo lakūnai Lietuvos Karo aviacijoje 1919-1940 m.", 2019 m.
Eglės Tiškutės informacija.
Papildyta svetainės administracijos.


DOKUMENTAI IR FOTOGRAFIJOSFelikso Nemezijaus Tyškaus krikšto metrika 1900 m.
(Latvijas Valsts vēstures arhīvs)
• • • • • • • • • • • •


Felikso Nemezijaus Tyškaus krikšto metrikos nuorašas
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •


Felikso Tyškaus ir Petronėlės Dukauskytės santuoka 1929 m.
(Kauno Švč. Trejybės RKB santuokos metrikų knyga. 1928-1929)
• • • • • • • • • • • •


Felikso Tyškaus paso kortelė
(Kauno regioninis valstybės archyvas)
• • • • • • • • • • • •


4-osios eskadrilės personalas prie lėktuvo Halb.C.V Kauno aerodrome 1926 m.
Priekyje, iš kairės – J.Liutkus, F.Tyškus, J.Pyragius, eskadrilės vadas L.Peseckas, S.Darius, V.Jablonskis, V.Bartuška, A.Damijonaitis, J.Pečiukaitis (?).
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


4-osios eskadrilės lakūnai prie lėktuvo Alb. C.XV 1926 m. Kauno aerodrome.
Ant žolės (iš kairės): vyr.ltn. A.Plaušinaitis, vyr.ltn. J.Pyragius, ltn. V.Bartuška. Stovi: vyr.ltn.V.Jablonskis, vyr.ltn. L.Peseckas, vyr.ltn. S.Darius. Ant propelerio: ltn. A.Damijonaitis, vyr.ltn. J.Liutkus, viršuje – vyr.ltn. F.Tyškus.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


4-osios eskadrilės personalas prie lėktuvo Halb.C.V Kauno aerodrome 1926 m.
Priekinėje eilėje iš kairės: ltn. V.Bartuška, vyr.ltn. A.Plaušinaitis, vyr.ltn. J.Pyragius, vyr.ltn. J.Liutkus, vyr.ltn. S.Darius, ltn. A.Damijonaitis, vyr.ltn. F.Tyškus, eskadrilės vadas vyr.ltn. L.Peseckas, vyr.ltn. J.Jablonskis.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


4-osios oro eskadrilės lakūnai ir motoristai sunkvežimyje „FIAT” bei prie jo. Kaunas, Aukštoji Freda, 1926 m.
Lakūnai (iš kairės): šalia priekinio sunkvežimio rato – J.Pyragius ir V.Jablonskis, sunkvežimio kabinoje – eskadrilės vadas L.Peseckas, ant sunkvežimio kabinos – A.Damijonaitis ir J.Pečiukaitis, atsirėmęs į kabiną sėdi F.Tyškus, šalia jo stovi V.Bartuška, ant motociklų – J.Liutkus ir S.Darius.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


4-a eskadrilė prie štabo.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


4-os eskadrilės vinjetė 1927 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Feliksas Tyškus
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Feliksas Tyškus
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •

L.Peseckas ir F.Tyškus prie lėktuvo Ansaldo A.120.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Feliksas Tyškus (dešinėje) prie lėktuvo lėktuvo Ansaldo A.120.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Iš kairės: T.Šakmanas, F.Tyškus, L.Virbickas.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Puskarininkių ramovės valdyba.
Feliksas Tyškus sėdi centre.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Feliksas Tyškus (viršuje dešinėje) Teodoro Daukanto ir Petronėlės Čiuvinskaitės vestuvėse Palangoje 1927 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •


Feliksas Tyškus su žmona Petronėle 1929 m.
(LAM fotografija)
• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis