Markus (Markevičius) KazysLakūnas žvalgas. Aviacijos leitenantas.
1912 - 2008


1912 03 25 Rėksnių k., Šešuolių vls., Ukmergės aps. gimė Markus (Markevičius) Kazys.

1933 baigė Marijampolės mokytojų seminariją.

1934 10 01 – 1935 08 10 mokytojavo Utenos aps. Krivasalio prad. m-loje.

1933 09 18 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1934 09 15 baigas Karo mokyklą (IX asp. laida) suteiktas kavalerijos ats. jaun. leitenanto laipsnis ir paleistas į kavalerijos karininkų atsargą.

1936 05 10 baigus Karo mokyklos 10 mėn. ats. karininkų kursus priimtas į karinę tarnybą, paskirtas 2 ulonų pulko 3 eskadrono būrio vadu.

1937 05 07 baigė ginklų karininkų 6 mėn. kursus.

1938 07 22-24 dalyvavo I Lietuvos tautinėje olimpiadoje, iškovojo bronzos medalį jojimo (800 m. 14 kliūčių) varžybose.

1938 07 22 pakeltas į leitenantus.

1939 09 12 perkeltas į Karo aviaciją, mokėsi oro žvalgų kursuose, kuriuos baigęs tarnavo lakūnu žvalgu 4 eskadrilėje Zokniuose, prie Šiaulių.

Iki 1940 06 15 Kazys Markus skraidė 60 val. 20 min.

1940 10 04 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės fotogrametriniu kodų dešifruotoju – fotogrametrijos skyriaus v-ku.

1941 dėl ligos iš kariuomenės atleistas.

1941 – 1943 Vokiečių okupacijos metu dirbo žuvų treste.

1944 įstojo į Vietinę rinktinę Marijampolėje. Vokiečiams ją likviduojant suimtas, susirgus paguldytas į Marijampolės ligoninę, iš kurios pabėgo ir slapstėsi.

1944 su šeima pasitraukė į Vokietiją, gyveno Šeinfeldo pabėgėlių stovykloje. Po karo tarnavo sargybiniu JAV kariuomenės Vytauto Didžiojo lietuvių kuopoje Niurnberge ir Bamberge.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dirbo metalo apdirbimo gamykloje. Aktyviai dalyvavo išeivijos lietuvių veikloje, buvo Melrouz Parko lietuvių bendruomenės pirmininkas.

Mirė 2008 08 02 Melrose Park, Illinois, JAV.

Žmona – Bronė Paukštytė (1917, susituokė 1940), duktė – Danguolė Bielskienė (1942).Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis