Antanas GustaitisKaro lakūnas. Brigados generolas.
Lėktuvų konstruktorius.
Lietuvos Karo aviacijos viršininkas.

1898 - 1941


Brig. gen. inž. GUSTAITIS Antanas gimė 1898 03 26 Obelinės k., Sasnavos vls., Marijampolės aps.

Tėvai: Kazimieras Gustaitis ir Petronėlė Grinkevičiūtė.

1916 05 28 baigė Marijampolės gimnaziją, evakuotą į Jaroslavlį, studijavo Kelių inžinerijos institute Petrograde.

1917 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, pasiųstas į Konstantino artilerijos mokyklą Petrograde, tačiau prasidėjus revoliucijai jos nebaigė ir grįžo į Lietuvą.

1919 03 15 Įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas mokiniu į Karo aviacijos mokyklą.

1919 12 16 ją baigė (I laid.), suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Aviacijos dalį.

1920 01 18 paskirtas mokomojo būrio vado padėjėju, o 04 16 – 1 oro eskadrilės lakūnu mokiniu.

1920 07 18- 11 21 dalyvavo Nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 10 04 bombomis pakrautu lėktuvu patyrė avariją, bet bombos nesprogo.

1921 03 01 paskirtas į 2 oro eskadrilę eiti karo lakūno pareigas.

1922 07 04 baigė aukštojo pilotažo kursus, suteiktas karo lakūno vardas ir pervestas į 1 oro eskadrilę.

1923 03 30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1925 07 14 Kauno aerodrome sėkmingai išbandė pirmąjį savo suprojektuotą ir Aviacijos parko dirbtuvėse pagamintą vienvietį sportinį lėktuvą ANBO-I.

1925 09 22 pasiųstas studijuoti į Aukštąją aeronautikos ir mechaninių konstrukcijų mokyklą Prancūzijoje.

1926 02 16 pakeltas į kapitonus. Vienas iš Lietuvos aeroklubo kūrėjų ir globėjų.

1927 LAK vicepirmininkas.

1927 11 10 išbandė antrąjį savo konstrukcijos lėktuvą ANBO-II.

1928 07 23 baigė mokslus Paryžiuje, įgijo aviacijos ir mechanikos konstrukcijų inžinieriaus diplomą.

1928 08 31 paskirtas Lietuvos karo aviacijos viršininko padėjėju technikos ir rikiuotės srityje,

1928 10 10 - Karo aviacijos Štabo viršininku.

1928 11 23 pakeltas į majorus.

1929 04 11 paskirtas Karo aviacijos parko, kuriam priklausė ir Karo aviacijos dirbtuvės, viršininku.

1929 10 05 išbandė trečiąjį savos konstrukcijos lėktuvą, lavinimosi tipo ANBO-III.

1930 11 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1932 07 14 sėkmingai išbandė savo konstrukcijos lėktuvą, skirtą žvalgybai ir bombardavimui, ANBO-IV.

1932 10 13 paskirtas Karo aviacijos Technikos skyriaus viršininku.

1934 05 09 paskirtas eiti karo aviacijos viršininko pareigas.

1934 06 25 – 07 19 vadovavo trijų ANBO-IV eskadrilei, nepaprastai tiksliai apskridusiai Europą ir aplankiusiai dvylikos valstybių sostines.

1934 11 23 pakeltas į pulkininkus.

1935 02 14 patvirtintas karo aviacijos viršininku ir šias pareigas ėjo iki Lietuvos karo aviacijos likvidavimo.

1937 01 sėkmingai išbandė modernizuoto ANBO-IV versiją – ANBO-41.

1937 11 23 pakeltas į brigados generolus.

1939 06 13 paskirtas Lietuvos karininkų ramovės seniūnų tarybos pirmininku.

1939 09 05 išbandė paskutinį savo kūrinį – ANBO-VIII. 1924-1940 sukonstravo ir Karo aviacijos dirbtuvėse pastatė 9 tipų ANBO lėktuvus (sportinius, mokomuosius, žvalgybinius ir bombonešius).

1940 01 01 pusė Lietuvos karo aviacijos lėktuvų buvo ANBO konstrukcijos.

Iki 1940 06 15 Antano Gustaičio skraidymų stažas buvo 1020 val.

Sovietams okupavus Lietuvą ir pradėjus Lietuvos kariuomenės likvidavimą – 1940 08 27 paskirtas Karo aviacijos likvidacinės komisijos pirmininku.

1940 12 31 pasirašius Likvidacinės komisijos aktą iš kariuomenės paleistas. Kurį laiką dėstė VDU, docentas.

1941 pradžioje padėjo savo šeimai sutvarkyti repatrijavimo į Vokietiją dokumentus, ryžosi pasitraukti ir pats.

1941 03 06 NKVD suimtas bandant prie Šeštokų pereiti sieną su Vokietija.

1941 03 07 SSRS NKGB komisaro V. Merkulovo įsakymu su specialia palyda išvežtas tardyti į Maskvą, laikytas Lubiankoje.

1941 07 07 SSRS Aukščiausiojo teismo karinės kolegijos uždarame posėdyje nuteistas mirties bausme.

1941 10 16 sušaudytas Butyrkų kalėjime.

Žmona – Bronė Aleksandravičiūtė-Jablonskienė (1896–1998, susituokė 1927), dukros – Jūratė (1929.05.27), Rasa (1934.05.19) ir Elena (1940.09.21).


Apdovanotas:
II rūšies Vyties kryžiaus 3 laipsnio ordinu (1927);
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1939) ir 4 laipsnio (1930) ordinais;
DLK Gedimino 3 laipsnio ordinu (1934);
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932);
Šaulių žvaigždės ordinu (1939);
Skautų „Svastikos“ ordinu (1935);
Čekoslovakijos Baltojo liūto 4 laipsnio ordinu su kardais (1935);
Karo lakūno piloto garbės ženklu (1927);
Estijos Karo lakūno garbės ženklu (1933);
Italijos Karūnos 3 laipsnio (1934) ir 4 laipsnio (1930) ordinais;
Latvijos Trijų žvaigždžių 2 laipsnio ordinu (1938);
Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929);
Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1939);
Aviacijos pulko garbės ženklu (1933);
Prancūzijos Garbės legiono 4 laipsnio ordinu (1935);
Karo lakūno specialiuoju ženklu (1934);
Švedijos Vazos 3 laipsnio ordinu (1935).SKRIDIMAI Į UŽSIENĮ

1925 m. – rugsėjį ANBO-I nuskrido į Rygą.

1930 m. – rugpjūčio 18 - 23 d. dalyvavo trijų lengvų bombonešių Ansaldo A.120 skridime į Maskvą.

1933 m. – rugsėjo 25 - spalio 3 d. žvalgybos lėktuvu ANBO-IV aplankė Rygą – Taliną – Helsinkį.

1934 m. – birželio 25 - liepos 19 d. vadovavo ANBO-IV lėktuvų grandies skrydžiui aplink Europą.

1937 m. – rugsėjo 1 - 3 d. vadovavo naikintuvų ir žvalgybos lėktuvų eskadrilių skridimui į Rygą.KOMANDIRUOTĖS Į UŽSIENĮ TARNYBOS REIKALAIS

Italija – 1923, 1927, 1929, 1937.
Čekoslovakija – 1924, 1925, 1932.
Anglija – 1928, 1932, 1934.
Prancūzija – 1930, 1934, 1936, 1939.
Suomija – 1932.
Rusija – 1940.

A.GUSTAIČIO BYLA


• Įvadinis straipsnis: G.Kačergius - Byla Nr. 1966
• A.Gustaičio bylos dokumentai ir vertimas
• A.Gustaičio reabilitacijos dokumentai
A.GUSTAITĮ PRISIMENA

• Žmona B.Gustaitienė
• Dukra R.Gustaitytė
• Div.gen. S.Raštikis
• Arch. V.Landsbergis
• Av.plk. ltn. A.Motuzas
• Inž. V.Žemaitis
• Av. kpt J. Vaičeliūnas
• Gyd kap. V. Tupčiauskas - Tauras
• Av. plk. ltn. Leonardas Peseckas
• Dr. Juozas JankauskasA.GUSTAIČIO STRAIPSNIAI

• A.Gustaitis - Aplankykime planetas (1933)KITI STRAIPSNIAI SUSIJĘ SU A.GUSTAIČIU

• A.Gamziukas - Brig. gen. A.Gustaičio likimas
• Kelio pradžia. A.Gustaičio 100-osioms gimimo metinėms
• A.Gustaičio apsilankymas Nidos Sklandymo Mokykloje
• Designer of airplanes A.Gustaitis
• J.Balčiūnas - A.Gustaičio sugrįžimas
• E.Raubickas - A.Gustaičio pasiūlymai dėl VDU reorganizavimoA.GUSTAIČIO KONSTRUKCIJOS
ANBO-I


PLAČIAU


ANBO-II


PLAČIAU


ANBO-III


PLAČIAU


ANBO-IV


PLAČIAU


ANBO-41


PLAČIAU


ANBO-V


PLAČIAU


ANBO-51


PLAČIAU


ANBO-VI


PLAČIAU


ANBO-VII


PLAČIAU


ANBO-VIII


PLAČIAU

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis