Josiukas Jonas1892 - 1938


1892 02 16 Triobiškių k., Kvietiškio vls., Marijampolės aps. gimė Josiukas Jonas. Marijampolės g-joje baigė 6 klases.

1913 Sankt Peterburge baigė Černejevo kursus. Prasidėjus I pasaul. karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę.

1915 10 15 baigė Orenburgo praporščikų m-Ią. Tarnavo Rusijos kariuomenės 68 ir 58 atsargos bei 69 žygio batalionuose. Vėliau su 178 pėst. Vendeno pulku dalyvavo I pasaul. karo kautynėse prie Postavų, Vilniaus kr., Rygos ir kt. Turėjo štabskapitono laipsnį.

Po 1917 revoliucijos Rusijoje pradėjus kurtis lietuviškiesiems kariniams daliniams įstojo į Vitebsko lietuvių batalioną, vadovavo kulkosvaidžių kuopai.

1918 12 12 grįžęs į Lietuvą savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 pėst. pulko raitų žvalgų v-ku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais ir lenkais prie Seinų, Perlojos ir kt.

1919 09 10 perkeltas į Aviacijos dalį Karo aviacijos m-los mokslo vedėju rikiuotei.

1919 11 18 suteiktas majoro laipsnis.

1919 11 29 komandiruotas į prancūzų gen. Niselio komisiją Šiauliuose padėti evakuoti iš Lietuvos bermontininkus.

1920 01 15 paskirtas 6 pėst. pulko 6 kuopos vadu.

1921 01 11 – 3 raitelių „Geležinio vilko“ pulko kulkosvaidžių komandos v-ku.

1921 09 01 – 4 pėst. pulko 3 kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1922 04 07 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą ir paskirtas ypatingų reikalų karininku.

1923 05 05 paskirtas 2 pėst. pulko 4 kuopos jaun. karininku.

1925 07 15 baigė Aukštųjų karininkų kursų Bendrąjį skyrių (V laida).

1929 05 05 paskirtas pulko ūkio dalies v-ku.

1929 11 23 pakeltas į plk. leitenantus.

1933 12 14 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Administracijos skyrių (I laida).

1937 11 05 paskirtas Kariuomenės tiekimo valdybos ūkio sk. v-ku.

1938 02 26 mirė, palaidotas Kauno m. kapinėse.


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 4 laipsnio (1936),
DLK Gedimino 4 laipsnio (1929) ordinais,
Savanorių ir Lietuvos nepriklausomybės medaliais (1928),
Latvijos išsivadavimo karo 10-čio (1929);
Rusijos kariuomenės Šv. Stanislavo ordinu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ IV tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis