Mariūnas (Mejeris) Aleksas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1903 - 1979


1903 06 03 Devynakių k., Batakių vls., Tauragės aps. gimė Mariūnas (Mejeris) Aleksas.

Baigęs prog-ją 1923 įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1929 baigė Karo aviacijos puskarininkių lakūnų mokyklą.

1934 09 15 prie Karo mokyklos išlaikius egzaminus suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją.

Nuo 1935 09 01 tarnavo 6 eskadrilėje karo lakūnu.

1936 09 19 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1936 11 23 pakeltas į leitenantus.

1939 01 27 baigė karo technikos ginklų rūšių karininkų autokursus.

1939 11 31 suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940 06 15 Aleksas Mariūnas Karo aviacijoje skraidė 1066 val. 15 min.

1940 07 02 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą paleistas į atsargą.

1940 07 25 vėl priimtas į Karo aviaciją.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK29 atsk. aviaeskadrilės grandies vadu.

1941 02 repatrijavo į Vokietiją. Priimtas į Vokietijos karo aviaciją. Karo pab. sužeistas, todėl nevaldė dešinės rankos.

1945 apsigyveno Hanau m., aktyviai dalyvavo pertvarkant Vasario 16 lietuvių g-jos namus, vadovavo jų atstatymui.

1962 – 1965 Vokietijos LB tarybos ir valdybos narys, jos reikalų vedėjas.

1979 06 14 mirė, palaidotas Hanau m. kapinėse, Vokietijoje.

Žmona – Ema Kiliuonytė (1905–1967), dukterys – Danutė, Rima ir Lina.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1936).


Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis