Vladas Šlikas

Karo lakūnas, aviacijos kapitonas
1908-2004


Vladas ŠLIKAS gimė 1908 m. vasario 8 d. Rundžiuose, Kurklių vls. Ukmergės apskr. (dabar , Kurklių sen., Anykščių r. sav.)

Tėvai: Jonas Šlikas (1866–1952) ir Elena Zeicaitė-Šlikienė (1876–1942) iš Morkiškio (Ukmergės r.) – valstiečiai žemdirbiai.

Mokėsi Žemaitkiemio (Ukmergės r.) pradžios mokykloje. Ją labai gerai baigęs, toliau mokėsi Ukmergės gimnazijoje nuo 2-osios klasės, baigė Ukmergės aukštesniąją mokyklą.

1931 m. spalio 24 d. baigė PLP karo mokyklą, gavo leitenanto laipsnį, tarnavo 5-ajame pėstininkų pulke.

Nuo 1934 m. rugpjūčio 31 d. iki 1935 m. spalio 15 d. mokėsi Karo aviacijos mokyklos Karininkų lakūnų skyriuje. Baigęs mokyklą, paskirtas oro žvalgu į 2-ąją eskadrilę.

1937 m. gruodžio 31 d. suteiktas kapitono laipsnis.

Iki 1940 06 15 Vladas Šlikas Karo aviacijoje buvo skraidęs 315 val. 15 min.

Sovietinei kariuomenei okupavus Lietuvą, tarnavo Kaune, Karo aviacijos štabe štabo viršininko adjutantu. Likviduojant Lietuvos kariuomenę, buvo išleistas į atsargą.

Antrojo pasaulinio karo metais V. Šlikas kurį laiką dirbo Kauno miesto priešgaisrinės apsaugos skyriuje, kur susibūrė ir daugiau buvusių Lietuvos karo lakūnų, vėliau buvo batų fabriko direktorius.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į JAV.

1954 m. JAV pasikeitė vardą į Walter Slikas.

Mirė 2004 m. liepos 27 d. Detroite (Mičigano valstija, JAV).


Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940 08 28).

• • • • • • • • • • • •


Žmona Zofija Mickevičiūtė g. 1912 01 27, susituokė 1934 m. birželio 29 d. Kaune.

Vaikai: Algirdas Jonas Šlikas (1936–1996) ir Laima Marija Šlikaitė-Kalinauskienė (g. 1939 m.).

Brolis Bronius Šlikas (1904–2003) – žemdirbys, sesuo Eleonora Šlikaitė (1910–1990) – žemdirbė. Dukterėčia (brolio Broniaus duktė) Albina Šlikaitė-Stravinskienė (g. 1947 m.) – inžinierė, kraštotyrininkė.Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
anykstenai.lt
ancestry.com
Svetainės administracijos surinkta informacija.


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis