Petruškevičius VytautasKaro lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1901-1968


1901 07 04 Puskepurių k., Šunskų vls., Marijampolės aps. gimė Petruškevičius Vytautas.

1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą.

1921 12 18
ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 6 pėst. pulką.

1924 01 13 – 2 kuopos jaun. karininku.

1925 baigė fizinio lavinimo kursus prie Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų.

1926 01 01 perkeltas į 3 pėst. pulką kulkosvaidžių kuopos jaun. karininku.

1926 08 15
– paskirtas į Karo aviaciją.

1927 02 16
pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus, paskirtas komandos v-ku.

1927 07 14
baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida).

1927 10 08 perkeltas į 3 oro eskadrilę karo lakūnu.

1929 06 25 baigė Dr. J. Tumėno brandos kursus.

1929 11 23 pakeltas į kapitonus.

1930 01 01 suteiktas karo lakūno vardas.

1931
įstojo į VDU Teisių f-to Ekonomijos skyrių.

1932 10 21
paskirtas fotosekcijos vedėju.

1936 01 16 dėl ligos paleistas į dimisiją.

Nuo 1938 11 10 LŠSI Kauno rinktinės Aukštosios Panemunės Šaulių būrio narys.

1944
pasitraukė į Vakarus.

1949 emigravo į Australiją, gyveno Adelaidėje.

1968 07 05
mirė, palaidotas Adelaidėje.

Apdovanotas:

Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Žmona – Anastazija Penčylaitė (1901), duktė – Vilija Dundienė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis