Vylius Ignas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1904-1946


Ignas VYLIUS gimė 1904 03 22 Pavandenės k., Varnių vls., Telšių aps.

1918 07 16 įstojo į Telšių vysk. Valančiaus g-ją.

Nuo 1922 LŠS narys.

1923 01 dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavime, buvo sužeistas.

1923 07 30 baigė pirmuosius LŠS fizinio lavinimo ir auklėjimo kursus Šiauliuose.

1924 06 23 baigė g-jos 6 klases.

1924 09 07 įstojo į Lietuvos kariuomenę.

1924 10 05 – į Karo mokyklą.

1926 09 07 ją baigus (VIII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 8 pėst. pulko Šiauliuose 1 kuopos jaun. karininku. Baigdamas Karo mokyklą įgijo brandos atestatą.

1927 09 29 pačiam prašant perkeltas į Karo aviaciją.

1927 10 22 – į mokomąją eskadrilę.

1927 09 30 baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto fizinio lavinimo kursus (IV laida).

1928 09 06 skrido savarankiškai.

1929 11 23
pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas į 2 eskadrilę.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1932 baigė aukštojo pilotažo mokymą.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1932 11 21 pakeltas į kapitonus. Kartu su plk. ltn. A.Mačiuika ir mjr. J.Pyragiumi grupinio aukštojo pilotažo pradininkas.

1934 07 09 už dalyvavimą voldemarininkų maište pažemintas į eilinius ir paleistas į atsargą.

Nuo 1934 10 10 dirbo Skuodo muitinėje raštvedžiu.

Nuo 1935 06 01 – Viršilų muitinės raštvedys.

1936 04 16 - 06 01
– Narvydžių pereinamųjų punktų v-ku.

1936 06 - 10 Nidos sklandymo m-los v-kas.

1937 01 15 - 1939 07 17 Klaipėdos uosto muitinės tarnautojas.

1938 - 1939 03
Lietuvių aktyvistų s-gos vienas steigėjų, jos narys.

Nuo 1939 09 AB „Baltijos Lloydo“ Jurbarko skyriaus vedėjas.

1940 05 29 už politinę veiklą suimtas, įkalintas VI forte. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą NKVD perkeltas į Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas, dalyvavo Birželio sukilime.

1941 07 - 1943 01 Lietuvos laikinosios vyriausybės paskirtas tarnavo Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo v-ku. Juo būdamas išgelbėjo apie 30 Lietuvos žydų, gestapo suimtų už pabėgimą iš geto.

1941 06 vienas iš LNP kūrėjų.

1941 08 08 - 12 17 LNP v-bos narys.

1941 12 26 vienas iš LLKS kūrėjų.

Nuo 1942 Karinio sektoriaus v-kas, vadovavo „Geležinio vilko“ kovinių grupių kūrimui.

1942 11 sumontavo radijo siųstuvą, transliavo laidas, palaikė ryšius su Švedija, perdavinėjo žinias apie vokiečių vykdomus darbus Lietuvoje.

Nuo 1943 01 28 vengdamas suėmimo gyveno nelegaliai.

1944 04 gestapui suėmus LLKS vadovybę vadovavo s-gai.

1944 vasarą vienas iš partizaninio pasipriešinimo organizatorių, rūpinosi karių rengimu, ginkluote, ryšiais, įsitraukė į LLA veiklą Žemaitijoje.

1944 07 - 1945 04 lietuvių grupės vokiečių žvalgybos m-loje FAK-210 Prūsijoje vadovas.

1944 09 03 vykdamas į pasitarimą Kaltinėnuose, Tauragės aps., kuriame turėjo būti svarstomos lietuvių karinio pasipriešinimo ir tolesnės veiklos gairės, užvažiavo ant rusų diversantų padėtos minos ir kartu su gen. T.Daukantu ir dr. J.Pajauju buvo sužeistas, nugabentas į Telšių ligoninę, vėliau iš Klaipėdos ligoninės evakuotas į Vokietiją.

1944 09 03 - 1945 02 02 gydėsi Neištato ligoninėje.

1945 05 02 bandant grįžti į Lietuvą suimtas 2 Baltarusijos fronto kontržvalgybos dalies „Smerš“, turėjo dokumentus Velavičiaus pavarde.

1945 05 08-30 kalintas kalėjime Stetine, kėliau Breste.

1945 09 05 perkeltas į kalėjimą Vilniuje, 10 29 – Kaune.

Nuo 1946 01 05 kalintas Vilniuje.

1946 05 16 LSSR MVD Karo tribunolo nuteistas mirti.

1946 07 01 sušaudytas Vilniuje, palaikai užkasti Tuskulėnuose.

Žmona – Petronėlė Ščiukaitė (1905-1972), dukterys – Jūratė Sofija (1931), Živilė Ona Vitlipienė (1937), sūnus – Jaunius Jonas (1933).Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.
Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis