Ltn. Antanas Rinbutas - Oželis1907†1937


Karo lakūnas žvalgas ltn. Antanas Rinbutas (Oželis) gimė 1907 m. sausio 20 d. Raseinių apsk., Kražių vls., Vargininkų (Paginskių) kaime. 1928 m. baigė Kražių „Žiburio" gimnaziją ir įstojo į Karo mokyklą. Ją baigė 1930 m. spalių 25 d. (XII laida) su pagyrimu ir buvo pakeltas į leitenanto laipsnį. Paskyrimą tarnauti gavo į 8 – ąjį pėstininkų pulką, 2 kuopos jaun. karininku. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į jaun. leitenanto. 1931 10 31 paskirtas į 3 kuopą. 1933 09 22 - 2 kuopos vyr. karininku. 1933 11 20 prezidento dekretu pakeltas į leitenantus. 1934 06 29 paskirtas pulko ugniagesių komandos v-ku. 1934 08 31 komandiruotas į aviacijos karininkų kursus, paskirtas lakūnu mokiniu į Aviacijos mokyklą. 1935 10 15 baigė Karo aviacijos mokyklos karininkų kursus (II laida), suteiktas II eilės karo lakūno vardas, 10 23 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 3 bombonešių eskadrilės Šiauliuose karo lakūnu. Paskirtas 1937 01 22 eiti Zoknių įgulos švietimo vadovo pareigas. ltn. Rinbutas buvo linksmo būdo, uolus ir drausmingas, velionį mėgo ir viršininkai. Žmona -Janina Milvydaitė (susituokė 1936).

Ruugpjūčio 21 d. apie 12 val. atlikę jiems pavestą uždavinį, lėktuvas Ansaldo A.120 (Borto Nr. 18) pilotuojamu lakūno mokinio j. psk. Albino Palskio, su žvalgu, karo lakūnu ltn. Antanu Rinbutu-Oželiu grįžo į Šiaulius. Grįžtant kelyje dėl neišaiškintų priežasčių (manoma, kad dėl pilotavimo kaltės) lėktuvas 8 km nuo Vaiguvos nukrito, abu pilotai žuvo.
Po šios avarijos laikraščiuose pasirodė viena iš avarijos versijų. Vietininiai gyventojai matę šią nelaimę, pasakojo, kad toje apylinkėje gyvenanti žuvusio ltn. Rinbuto sesuo. Tad Rinbutas norėjęs į sesers sodybą numesti laišką. Lėktuvas nusileidęs visai žemai, padaręs ratą aplink sodybą ir paskui kritęs. Mat toje vietoje yra kalnas apaugęs mišku, o kadangi diena buvo karšta, tad kalno papėdėje galėjusi būti kitokia oro temperatūra: oras lengvesnis ir lėktuvas dėl to galėjo smuktelėti žemyn, o pasmukus žemyn, lakūnui nespėjus išlyginti atsimušė į kalną, o atsimušęs lėktuvas apie 10 m. arė žemę ir sutrupėjo.

Tos pačios dienos vakare žuvusių kūnai ir lėktuvo likučiai buvo pervežti į Šiaulius. Lakūnų kūnai pašarvoti karo lėktuvų angare. Rugpjūčio 23 d. rytą Šiauliuose už žuvusius buvo paaukotos pamaldos, o 16 val., dalyvaujant karo aviacijos viršininkui, karininkams, giminėms ir pažįstamiems abu lakūnai iš lėktuvų angarų buvo palydėti į paskutinio poilsio vietą Šiaulių kapinėse. Laidotuvių metu ore skraidė trejetas lėktuvų, o vėliau suskambėjo 3 salvės šūvių žuvusių lakūnų garbei.

Literatūra:

S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Savaitraštis „Karys“ 1937 m. numeris 35.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1937 rugpjūčio 22 ir 24 d. numeriai.
Savaitraštis „Mūsų laikraštis“ 1937 rugpjūčio 28 d. numeris.
Žurnalas „Kardas“ 1937 m. 17 numeris.

Antano Rinbuto - Oželio gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis