Kazys Rimas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1910-1993


1910 04 04 Čepeliškių k., Klebiškio vls., Marijampolės aps. gimė Kazys Rimas.

1929 baigė Prienų „Žiburio“ g-ją, studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1931 09 16 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, priimtas aspirantu į Karo mokyklą (VII asp. laida).

1932 09 01
priimtas į kariūnų kursą.

1933 09 15 baigus Karo mokyklą (XV laida) suteiktas kavalerijos jaun. leitenanto laipsnis ir paskirtas 2 ulonų pulko 3 eskadrono jaun. karininku.

1934 08 31 mokiniu lakūnu priimtas į Karo aviacijos kursus.

1935 08 15 skrido savarankiškai.

1935 10 15 baigė Karo aviacijos kursus, suteiktas II eilės karo lakūno vardas.

1935 10 23 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 5 eskadrilės karo lakūnu.

1936 04 09 pakeltas į leitenantus.

1936 06 01 paskirtas Karo aviacijos m-los mokomosios grupės technikos karininko padėjėju.

1936 12 13 baigė kariuomenės ugniagesių instruktorių kursus.

1937 04 21 paskirtas Karo aviacijos ugniagesių komandos v-ku.

1937 07 21 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1938 04 01 paskirtas mokomosios grupės instruktoriumi.

1939 05 04 pakeltas į kapitonus.

1939 tapo Pabaltijo figūrinio skraidymo čempionu.

Iki 1940 06 15 Kazys Rimas Karo aviacijoje skraidė 1015 val. 30 min.

1940 08 05 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą iš kariuomenės atleistas.

1940 08 18 okupantų surengtoje aviacijos šventėje skrisdamas lėktuvu su lietuviškais karo aviacijos ženklais pademonstravo puikų figūrinį skraidymą, įrodydamas lietuvių lakūnų pranašumą prieš rusų lakūnus.

Nuo 1940 09 01 Vilniaus 1 amatų m-los dėstytojas, vėliau Vilniaus kooperatyvo „Rūta“ prekybos skyriaus vedėjas.

1944 vasarą su šeima pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo lietuviškame Standard Federal banke. Aktyviai dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje veikloje, vienas iš Lietuvių aeroklubo steigėjų (1967).

1993 01 30 mirė, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Žmona – Agota Kizevičiūtė (1909-1997, susituokė 1937), sūnūs – Šarūnas Jurgis (1938), Arvydas (1940-1965).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1940).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

• • • • • • • • • • • •


Kpt. K. Rimo prisiminimai.

• • • • • • • • • • • •


KAZYS RIMAS FOTOGRAFIJOSEK.RimasK.Rimas
Kazys Rimas ir Leonas Kinaitis Kauno aerodrome vykusių Baltijos šalių orinio sporto varžybų metu, 1939 metais, rugpjūčio 14-19 d.
Kazys Rimas ir Leonas Taunys Kauno aerodrome vykusių Baltijos šalių orinio sporto varžybų metu, 1939 metais, rugpjūčio 14-19 d.
Amerikos lietuvių aeroklubo nariai 1968 m. Čikagoje.
Kazys Rimas sėdi trečias iš dešinės.


• • • • • • • • • • • •


KAZYS RIMAS IR ŠEIMA DOKUMENTUOSE IR PNŠ.


Kazio Rimo šeima DP sąrašuose.
(Europe, Registration of Foreigners and German Persecutees, 1939-1947 ancentry.com)Kazio Rimo šeima laivo SS "Ernie Pyle", 1949 m. atplaukusio iš Iš Hamburgo į Boston'ą Jungtinėse Amerikos Valstijose, keleivių sąrašuose.
(Massachusetts, Passenger and Crew Lists, 1820-1963 Passenger List ancentry.com)Kazio Rimo natūralizacijos dokumentų fragmentai.
(Michigan, Federal Naturalization Records, 1887-1931 ancentry.com)

Kazio Rimo žmonos Agotos natūralizacijos dokumentų fragmentai.
(Michigan, Federal Naturalization Records, 1887-1931 ancentry.com)Kazio Rimo žmonos Agotos mirties pranešimas spaudoje.
(DRAUGAS; 1997.12.06)Straipsnis apie Kazio Rimo sūnų Arvydą ir jo žūtį aviakatastrofoje 1965 m.
(PLIENO SPARNAI; 1970 )Žinutė apie Kazio Rimo sūnaus Arvydo žūtį aviakatastrofoje 1965 m.
(DRAUGAS; 1965.01.11)

Užuojautos aviakatastrofoje žuvus Kazio Rimo sūnui Arvydui.
(DRAUGAS; KARYS; 1965)Nekrologas spaudoje mirus Kaziui Rimui
(DRAUGAS; 1993.02.16)


• • • • • • • • • • • •


Tema apie kpt. Kazį Rimą diskusijose

• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis