Šilingas Zigmas1896-1946


Zigmas ŠILINGAS gimė 1896 01 19 Ivoniškių dvare, Šėtos vls., Kėdainių aps.

1914 baigė Polocko kadetų m-lą.

1914 12 01 baigus Maskvos Aleksandro karo m-lą suteiktas praporščiko laipsnis. Tarnavo Rusijos kariuomenės 61 pėst. divizijos 242 Lukovo pulke kuopos vadu. Dalyvavo I pasauk karo kovose su Austrijos-Vengrijos kariuomene, du kartus sužeistas.

1915 05 12
mūšyje prie Gorlicos pateko į nelaisvę, kalintas Estergom-Tabar lageryje iki karo pab.

1922 01 06 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku.

1923 01 29 – paskirtas 3 kuopos vadu.

1923 05 05 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1925 05 15 pakeltas į kapitonus.

1926 01 01
perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 4 eskadrilės oro žvalgu, vėliau inžinieriumi mechaniku.

1927 10 03 perkeltas į Kariuomenės intendantūrą buhalterijos skaitvedžiu.

1928 05 23 – į 1 pėst. pulką ūkio kuopos jaun. karininku.

1930 07 11 pačiam prašant dėl ligos iš kariuomenės paleistas į dimisiją. Ūkininkavo Ivoniškių k., Kėdainių aps.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą slapstėsi.

1941 11 17 - 1942 03 10 Vokiečių okupacijos metais už pasisakymus prieš fašizmą kalėjo Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

1945 09 23 antrosios sovietinės okupacijos pradž. suimtas, išvežtas į lagerį Pečioroje, Komijoje.

1946 01 06 žuvo lageryje.

Žmona – Elena Mackelaitė (1909-1993, susituokė 1930), sūnus – Leonas Marijonas (1934-2000), duktė – Ona Gražina Greckienė.


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Anos 3 ir 4 laipsnio ordinais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis