Av. ltn. Mačkus Erikas1903 † 1931


Karo lakūnas Erikas (Erichas) Mačkus gimė 1903 01 26 Dovilų k. ir vls., Klaipėdos aps. Pagal tikėjimą evangelikas – liuteronas. Baigė Klaipėdos vokiečių m-los 4 klases ir Karo milicijos m-lą (III laida). 1918 01 20 -10 20 savanoriu tarnavo Vokietijos kariuomenėje, pėstininkų pulke, kovėsi vakarų fronte. 1920 11 22 būdamas 17 metų savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 savanorių pulko 7 kuopos eiliniu. 1921 11 13 perkeltas į Kauno komendantūrą. 1922 11 09 įstojo į Karo mokyklą. 1924 09 27 ją baigus (VI laida) suteiktas pėstininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas 7 pėst. pulko 2 kuopos jaun. karininku. 1924 12 13 – 6 pėst. pulko 2 kuopos, vėliau mokomosios kuopos jaun. karininku. 1925 05 29 einant tarnybines pareigas (pulko budėtojas) prie Lenkijos sienos sunkiai sužeistas. Alytuje jojant per tiltą, buvo užpultas ir peršautas, užpuolikai peršovė plaučius. 1925 08 25 paskirtas į Karo aviacijos mokomąją oro eskadrilę. 1926 06 26 išklausęs teorinius kursus perkeltas į 3 oro eskadrilę oro žvalgu. 1926 08 13 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. 1927 01 25 vėl priimtas į Karo aviaciją 3 eskadrilės oro žvalgu. 1927 07 20 baigęs lakūnų pilotų kursus paskirtas 4 oro eskadrilės karo lakūnu. Po devynių dienų aviakatastrofoje su lėktuvu LVG C VI nukrito, sunkiai susižeidė, gydėsi pietų Prancūzijoje. 1927 10 14 paskirtas 1 eskadrilės Aukštojoje Fredoje, Kaune, karo lakūnu. Eskadrilė visą laiką skraidė vienviečių naikintuvu Letov Š-20. Nuo 1929 01 16 eskadrilės adjutantas ir raštvedys. 1929 11 23 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus. 1930 suteiktas II eilės karo lakūno vardas. 1930 04 16 perkeltas ypatingų reikalų karininku prie Vyr. kariuomenės štabo v-ko ir paskirtas Lietuvos karo atstovo Vokietijoje adjutantu. 1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto. 1931 05 12 grįžus į Karo aviaciją suteiktas I eilės karo lakūno vardas. Per savo tarnybą turėjo keturias sunkias katastrofas (nelaimes), kuri paskutinioji užklupo praėjus 4 dienoms po grįžimo į Karo aviaciją. Velionis buvo vienas iš gabesniųjų ir drąsesniųjų lakūnų, turėjęs nemažą patirtį skraidyme. Karo tarnybą buvo pamilęs ir jei atsidavęs.

1931 gegužės 16 d. apie 11 val. karo lakūnas Erikas Mačkus iš Kauno aerodromo su lėktuvu Letov Š-20 išskrido vykdyti patruliavimo užduoties bei lavinti savo kaip lakūno sugebėjimus atliekant skraidymo pratimus. Lėktuvui pakilus maždaug į 1,5 – 2 km. aukštį ties Veiverių miesteliu, Skriaudžių kaimu, kaip spėjama sugedo lėktuvo variklis. Lakūnas sklęsdamas bandė lėktuvą nutupdyti, tačiau aplinkui nebuvo patogios tam vietos. Netoli Marijampolės plento, kur nukrito lėktuvas, iš vienos pusės pelkė, o iš antrosios grioviai ir krūmokšniais apaugusi vieta. Pastebėjęs aikštelę lakūnas bandė atlikti posūkį, kurio metu lėktuvas pateko į suktuką ir nevaldomas nukrito. Katastrofos metu lėktuvas apsivertė su savimi palaidodamas lakūną. Pirmasis į nelaimės vietą atvyko aviacijos ltn. Adomaitis, tačiau lakūną ltn. E.Mačkų rado nebegyvą po lėktuvo nuolaužomis.

Tebūnie Tau, Drąsusis Kary, lengva Lietuvos žemė, dėl kurios buvai pasiryžęs dirbti ir kovoti.Apdovanotas:
Savanorių (1928)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“
Savaitraštis „Karys“ 1931 m. nr.21.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1931 gegužės 18 d. numeris.
Savaitraštis „Mūsų laikraštis“ 1931 gegužės 23 d. numeris.


Eriko Mačkaus gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis