Keblaitis Antanas
Karo aviacijos vicekapelionas.
1900 – 1965


1900 10 25 Gustainiškių k., Būblelių vls., Šakių aps. gimė Keblaitis Antanas.

1923 baigė Vilkaviškio vyskupijos kunigų seminariją.

1923 10 28 įšventintas į kunigus. Dirbo etatiniu tarnautoju įvairiose Vilkaviškio vyskupijos vietose, mokytojavo, dėstė tikybą.

1926 studijavo LU Teologijos-filosofijos f-te.

1926 01 – 1926 07 tarnavo Karo aviacijos vicekapelionu.

1929 06 18 – 1930 11 09 - 7 pėst. pulko kapelionu.

1930 – 1939 –1 pėst. pulko Ukmergėje kapelionu, tvarkė ir parengė pulko istorijos medžiagą.

1939 12 20 perkeltas į Vilniaus įgulą.

1940 01 02 pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno ir tarnavo Garliavoje. Vokiečių okupacijos metais Vilkaviškio parapijos klebonas.

Nuo 1952 12 Didvydžių, Alksnėnų klebonas.

1959 12 paskirtas Sintautų bažnyčios klebonu.

1964 04 27 Balbieriškio bažnyčios altarista.

1965 mirė.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis