Žilys Juozas
Karo lakūnas. Aviacijos kapitonas.
1908-1966


Juozas ŽILYS gimė 1908 01 30 Vytėnų k., Pušaloto vls., Panevėžio aps.

1929 baigė Linkuvos g-ją.

1929 10 15 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1931 10 24 baigus Karo mokyklą (XIII laida) suteiktas artilerijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į 4 art. pulką Vilkaviškyje.

1935 07 baigus Karo aviacijos karininkų kadro papildymo kursus įskaitytas į aviacijos karininkus, paskirtas į 3 eskadrile Šiauliuose II eilės karo lakūnu. Skraidė lėktuvais Ansaldo A.120.

1935 11 23 pakeltas į leitenantus.

Nuo 1938 01 01 3 eskadrilės technikos karininkas.

1938 11 23 pakeltas į kapitonus. Sovietų Sąjungai, okupavus Lietuvą paskirtas eskadrilės vado pavaduotoju.

Iki 1941 06 15 Juozas Žilys Karo aviacijoje buvo skraidęs 696 val. 10 min.

Likviduojant Lietuvos kariuomenę 1940 10 04 paskirtas RA 29 ŠTK 29 atsk. aviaeskadrilės ryšių grandies vadu Ukmergėje.

1940 10 12 įsakymu Karo aviacijai Nr. 87 paskirtas į RA 29 ŠTK Atskirąją aviacijos eskadrilę lakūnu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš Pabradės atskrido prie Siesikų, pateko į vokiečių nelaisvę, per Kėdainius, Raseinius išvežtas į Rytprūsius, vėliau į belaisvių stovyklą Hammelburge.

1941 pab. atvežtas į Kauną.

1941 10 09 paleistas. Ūkininkavo savo ūkyje Vytėnuose.

1944 artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vokietiją.

1945-49 gyveno Bad Mergentlieimo lietuvių pabėgėlių stovykloje.

1949 emigravo į Kanadą. Kirto mišką, vėliau gyveno Toronte, dirbo žemės ūkio mašinų gamykloje.

1966 mirė Toronte palaidotas Šv. Jono parapijos Anapilio kapinėse.

Žmona – Katerina Lilijana Matulaitytė (1912-2000), sūnus – Gintas Juozas (1941).Apdovanotas:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1940).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Eugenijus Raubickas, Ženklas ant munduro. Kaunas: KAM, 2005, 176 psl.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis