Av. ltn. Kazys Maila1901 † 1924

Lakūnas žvalgas leitenantas Kazys Maila gimė 1901 m. lapkričio 2 d. Šakių aps. Barzdų vls. Mergbūdžio kaime. 1913 m. įstojo į Marijampolės gimnaziją. 1914 m. prasidėjus Pirmajam Pasauliniam karui nutraukė mokslus ir grįžo padėti broliui ūkyje. Prasidėjus Lietuvos valstybės atgimimui Kazys Maila 1917 m. grįžo tęsti savo anksčiau pradėtų mokslų gimnazijoje ir įstojo į naujai įsikūrusią Marijampolės „Žiburio“ gimnazijos 1-ją klasę. Baigęs Marijampolėje pirmąją klasę, likusias keturias klases baigė Šakių „Žiburio“ gimnazijoje. Po mokslų buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę ir kaip baigęs gimnaziją pasiųstas į Karo mokyklą. Besimokydamas Karo mokykloje dalyvavo Klaipėdos sukilime. 1923 m. spalio 15 d. (V laida) baigė Karo mokyklą, suteiktas aviacijos leitenanto laipsnis ir paskirtas į Karo aviaciją. Po paskyrimo, jau Karo aviacijoje, baigė Aviacijos karininkų kursus, po kurių pavestas į žvalgų grupės vasaros praktiką. Apie ltn. K.Mailą praktikos metu viršininkai atsiliepia gerai: „Kupinas energijos bei pasiryžimo, pildo mėgiamas praktikos užduotis vieną po kitos, džiaugdamasis gerais pasisekimais gerame ore, pykdamas ir nekantraudamas neįeisiant jų atlikti blogam orui esant“. Toks vadų atsiliepimas nepraeina be pasekmių – ltn. K.Maila pakeliams pareigomis ir skiriamas 1 eskadrilės lakūnu žvalgu. Tačiau paaukštinimas ltn. Mailos netenkino: skraidymas su karo lakūnu velioniu vrš. Kraucevičiumi, stebėjosi jo sugebėjimais puikia pilotuoti lėktuvą, atlikinėti įvairiausias figūras ir pats troško tapti pilotu.

Ltn. K.Mailos ir vrš. B.Kraucevičiaus laidotuvės.
Lakūnai karstai uždėti ant lėktuvų išlydimi iš Aleksoto oro uosto.

Liepos 31 d. anksti rytą lėktuvas Halb. C-V pilotuojamas vrš. B.Kraucevičiaus su žvalgu ltn. K.Maila pakilo į orą. Apie 12:20 val. gavo užduotį skristi į žvalgybą ir atlikti fotografavimo praktiką. Sėkmingai įvykdę užduotį ir grįžę iš skrydžio ruošėsi tūpimui aerodrome. Esant apie 70 - 100 metrų aukštyje prieš tūpimą atliekant posūkį lėktuvas neteko greičio ir patekęs į suktuką rėžėsi į žemę netoli Žagariškių kaimo.

Karo lakūną vrš. B.Kraucevičių kaimo gyventojai išėmė iš lėktuvo jau beveik negyvą, o žvalgas ltn. K.Maila buvo netekęs sąmonės, bet sužalotas mažiau. Abu lakūnai buvo išgabenti į Karo ligoninę. Karo lakūnas vrš. Borisas Kraucevičius mirė bevežant, o žvalgas ltn. Kazys Maila rugpjūčio 1 d. 2 val. 40 min., mirė Karo ligoninėje nuo kraujo išsiliejimo į smegenis.

Ltn. K.Maila palaidotas Kauno m. kapinėse, jas naikinant perlaidotas Aukštosios Panemunės kapinėse, Kaune.

Apie žuvusius karo lakūnus „Karyje“ ltn. Augustinas rašė:

„Abudu velioniai buvo iš geresnių mūsų aviatorių, gerai skraidė ir budriai darbavosi aviacijos srityje su karščiausiu noru ir dideliu pasišventimu. Skaudų smūgį kenčia aviacija netekusi jų.
Aviacija jais didžiuojasi kai lietuviais didvyriais, kurie nežiūrėdami pavojaus, pilnai atsidavę ruošėsi patarnauti Tėvynei, aukodami sveikata ir gyvybę.
Amžina atilsis ir nemirštama garbė, Jums Lietuvos didvyriai!“
Ltn. Augustinas


Apdovanotas:
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu.

Literatūra:
S.Lukšys, R.Mintautas, J.Monkevičius „Palūžę sparnai“
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Savaitraštis „Karys“ 1924 m. nr. 26 ir 33.


Kazio Mailos gyvenimo įvykių chronologijaAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis