S.Baipšio prisiminimų knyga
S.Baipšys - Nuotykiai padangėje ir žemėje
Išleista 1995 m. Kaune
10-as "Plieno Sparnų" bibliotekos leidinys. 228 psl.Vietoje įžangosIš anksto noriu įspėti, kad šio leidinuko puslapiuose skaitytojas neieškotų kokių staigmenų, atseit, ko nors ypatingo.
Šių atsiminimų turinys - tai keliolika devynerių metų tarnybos Karo Aviacijoje nuotrupų, sumestų į šiuos puslapius.
Tie posmeliai, užfiksuoti šiame leidinėlyje, mano paties pergyventi.
Bet tokių pergyvenimų, ir tikriausiai dar įvairesnių turėjo visi pašaukti j erdves. Tik vieni juos nusinešė, žuvę pergyvenimų vyksme, kiti atidėliojo pažerti juos eilutėmis, kol atvėso... Tikėkime, kad likusieji, o jų daug, pasirodys kurią dieną.
Čia atidengiama maža dalelytė devynerių metų erdvės pajautimo. Ir ta bus skaitytojui gal nesuprantama. Dėl to tegu bus man leista dar porą žodžių pridėti.
Kai mes tada skraidėme - skraidymas buvo lygus poezijos posmams. Dabar, gi, ar skrendi, ar autobusu važiuoji.
Kas kita, jei šiandien dviračiu, be atsikvėpimo ir be "Pepsi-cola" pagalbos, nesustodamas bent du bloku praspaudi ugningas akis draugui rodydamas, gali girtis: - štai koks aš, kokie plieniniai mano raumenys...
Laikas bėga, viskas keičiasi...
Leidinėlyje praeitis - širdies pulsas, senų laikų poveikių virpėjime. Tai gerokai prieš "Pepsi" generaciją. Dėl to gal lyg ir kito pasaulio aidas.

Stasys Baipšys

Apie autorių

Šios knygelės autorius Stasys Baipšys gimė 1905 gruodžio 21 d. Kretingos apskrities Mosėdžio valsčiaus Šačių bažnytkaimyje. 1927 m. Kaune baigė Pirmojo Lietuvos Prezidento Karo mokyklos IX-tąją laidą, 1932 m. - Vytauto Didžiojo Aukštųjų karininkų kursų aviacijos skyrių. 1935 m. jam suteiktas kapitono laipsnis, 1936 m. paskirtas 5-os naikintuvų eskadrilės vado pavaduotoju. Šiose pareigose buvo iki išėjimo į atsargą 1940 sausio 10d. Vėliau studijavo Vytauto Didžiojo universitete, Technikos ir Medicinos fakultetuose. 1940-1941 m. dirbo Valstybės draudimo įstaigos Mažeikių skyriuje. 1944 m. antroje pusėje Žemaitijoje organizavo Tėvynės apsaugos rinktinės dalinius, ėjo Mažeikių apskrities viršininko pareigas. Kaip ir daugelis buvusių Lietuvos karininkų, nuo artėjančios Raudonosios armijos pasitraukė į Vakarus. Mirė 1974 lapkričio 17 d. Beverly Shores, Indianos valstijoje.
Gyvendamas JAV aktyviai bendradarbiavo lietuvių spaudoje. Nuolat raginamas architekto Vytauto Pesecko, atsiminimų nuotrupas spausdino "Karyje", "Plieno sparnuose", "Dirvoje". Po S.Baipšio mirties jo duktė dalį atsiminimų išleido atskira knygele "Seda dega". Vėliau šiuos rašinius bei likusius rankraščius kiek tvarkė JA V viešėjęs rašytojas ir lakūnas Jonas Dovydaitis.
1991 metais V.Peseckas per vykusį Lietuvon aviacijos istoriką Edmundą Jasiūną juos perdavė Lietuvos technikos muziejui, ragindamas paruošti spaudai a.a. kpt S. Baipšio atsiminimų knygelę, kuri dabar ir pateikiama skaitytojams.

Algirdas GamziukasKNYGOS TURINYS


I. Erdvės sūkuriuose.............................. 5
Vietoje jžangos............................... 5
Kelias j aviaciją............................... 6
Mokomosios eskadrilės vado dvasia debesyse........ 12
ANBO-III ir puodų turgus........................ 21
"Ansaldas" suktuke............................ 23
Leitenanto Kvietinsko žuvimas.................... 29
Povilo Nakrošio žuvimas........................ 39
Leitenanto Skaržinsko sapnas.................... 42
"Priverstinis" tūpimas........................... 44
Aviacijos pusvalandis virš uošvynės................ 47
"Fiato" kova su gandru.......................... 50
Penktoji oro eskadrilė. ......................... 53
Sparnai pašalo................................ 57
Karo aviacijos gyvenimo sūkuriuose................ 60
Medžiotojų ir žūklautojų keliais.................... 86
II. Žemaičiai sujudo............................... 92
Bolševikai prie Vilniaus....................... 92
Vilniaus bonios paauksuotos..................... 94
Žvilgsnis j 1941 metus.......................... 95
Ylakių puolimas............................... 96
Renava..................................... 98
Pabėgimas..................................100
Bėgliai iš Mažeikių.............................107
Židikuose....................................109
Mažeikiuose..................................111
Sedoje......................................112
Ylakiuose....................................117
Valsčiaus sargas..............................119
Pirmą kartą fronte.............................121
Aš pats "pabėgau"............................. 123
Generolo Plechavičiaus nelaisvėje................. 128
Seda dega.................................. 129
Grušlaukė................................... 135
Darbėnai.................................... 138
Palanga-Klaipėda............................. 142
Giruliai..................................... 147
Uoste...................................... 153
Smiltynė..................................... 155
Pažymėtinas nemandagumas.................... 157
Juodkrantė.................................. 159
Spalio 14 dienos rytas - Nida.................... 163
1944 m. spalio mėn. 15 d. - Rasytė................ 166
Apleidžiame Rasytę........................... 167
1944 m. spalio mėn. 16d........................ 172
Spalio 18 d................................... 173
12 val. pastovis pietums........................ 177
Spalio 20 d.................................. 178
Spalio 22 d.................................. 192
Vormedytė-Leipcigas............:............. 199
Pietų Vokietijoje, Freiburg in Brg................... 203
Lapkričio 15d................................ 205
1944 m. lapkričio 16 d.......................... 207
Lapkričio 17d................................ 209
Lapkričio 18 d................................ 210
Lapkričio 19 d................................ 212
Lapkričio 20 d. iškyla į Heuveilerio kaimą............ 214
Lapkričio 21d................................ 215
Lapkričio 24 d................................ 215
Lapkričio 26 d................................ 216
Lapkričio 27 d................................ 228

Įsigyti galima Lietuvos Aviacijos Muziejuje.

Lietuvos aviacijos muziejus,
Veiverių 132, LT-46338, Kaunas.
Tel. (370-37) 39 03 57
Faks. (370-37) 29 55 47
Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis