Mūsų įžymiausias sportininkas
Petras Motiekaitis, gimęs 1920 m. sausio 29 dieną, o miręs 1988 m. sausio 21 d., lig šiol yra ne tik įžymiausias Lietuvos aviamodeliuotojas, bet ir apskritai įžymiausias Lietuvos sportininkas, nes joks kitas mūsų sportininkas nėra pasiekęs 16 pasaulio rekordų.

Nors Petras Motiekaitis ir ne pirmasis Lietuvoje pradėjo gaminti lėktuvų modelius, tačiau sklandymo būrelį gimtajame Manaitų kaime (prie Smilgių) 1934 metais jis organizavo pirmasis Lietuvoje. Šiame „Dariaus ir Girėno“ vardais pavadintame būrelyje dalyvavo Manaitų ir gretimų kaimų vaikai ir jis greitai tapo žinomas Lietuvos aeroklube. Netrukus P. Motiekaitis pradėjo rašyti straipsnelius į Lietuvos aeroklubo žurnalą „Lietuvos sparnai“, o 1936 metais Kaune vykusiose aviamodeliuotojų varžybose užėmė pirmąją vietą.

Lietuvos aeroklubo vadovybė (pirmininkas – prof. Zigmas Žemaitis) stengėsi paremti ir ugdyti į aviaciją besiveržiančius talentus, todėl Petrui Motiekaičiui sudarė sąlygas mokytis Kaune Aukštesniojoje technikos mokykloje (kurią jis baigė 1941 metais, įgydamas inžinieriaus mechaniko specialybę).

Kai 1937 metais Petras Motiekaitis su paprastais ūkininko įrankiais (peiliu, plokščiomis replėmis, obliumi, pjūkleliu ir kirviu) pastatė sklandytuvą, tapo aišku, jog Lietuvoje tikrai auga naujas talentas. Netrukus Lietuvos aeroklubas sudarė sąlygas jam mokytis sklandyti Nidos sklandymo mokykloje, o vėliau – ir išmokti skraidyti lėktuvu.

1939 metais P. Motiekaitis, kaip Lietuvos aviamodeliuotojų komandos narys dalyvavo tarptautinėse varžybose Suomijoje ir Baltijos orinio sporto varžybose Kaune.

Regėdamas, jog prasidėjus sovietinei okupacijai, darbuotis didžiojoje aviacijoje lietuviams nėra jokių galimybių, nusprendė laisvalaikį paskirti mažajai aviacijai – aviamodeliavimui.

Sklandytuvų projektai, iš kurių tik vienas (MOTI-2) buvo iki galo realizuotas, kilo iš Šiaulių sklandymo entuziastų prašymų. Šioje didžiosios aviacijos srityje Petras Motiekaitis jautėsi neturįs sąlygų darbuotis, tuo labiau, kad Lietuvoje ši sritis nebuvo tuščia, čia jau sugebėjo įsitvirtinti ir daug nuveikti Bronius Oškinis (1913-1985), išėjęs į taip vadinamą „visasąjunginę areną“, o kiek vėliau – ir Balys Karvelis (1911-1996).

Aviamodeliavimas yra techninė sporto šaka, todėl siekiant rekordų, neužtenka sportinių įgūdžių – dar reikia pačiam pasigaminti modelį, būti jo konstruktoriumi.

Modelio, sugebančio pasiekti pasaulio rekordą, sukūrimas – tai skverbimasis į nežinomybę, tai ieškojimas tinkamos konstrukcijos, kokios dar pasaulyje nebuvo, kuri turės būti arba lengva ir sugebanti kilti aukštai, išnaudodama termikus, arba sukelianti kuo mažesnį oro pasipriešinimą ir sugebanti skristi greičiau už buvusias rekordininkes ir neiškrypti iš matuojamos kelio atkarpos.

Šiam tikslui Petras Motiekaitis ir paaukojo didesniąją dalį savo laisvalaikio (o duoną užsidirbdavo Šiaulių „Elnio“ kombinate) ir jo triūsas buvo vainikuotas šešiolika pasaulio rekordų.

Savo šioje srityje dėtas pastangas ir išmonę Petras Motiekaitis aprašė straipsneliuose, pasakojančiuose apie konkrečius savo rekordinius modelius, apie neakivaizdinę kovą su konkurentais – talentingais kitų šalių aviamodeliuotojais, taip pat siekusiais pasaulio rekordų. Tuos straipsnelius publikavo keliuose „Sparnų“ žurnaluose 1975-1977 metais. Dabar jie skaitytojams tapo neprieinami kaip bibliografinė retenybė, todėl pagerbdami įžymaus aviatoriaus veiklą, surinkome juos į vieną vietą, kad jaunieji aviacijos mėgėjai galėtų susipažinti su mūsų pasaulio rekordininko darbais.


Gytis Ramoška
Lietuvos aviacijos muziejaus
Aviacijos istorijos skyriaus vedėjas
GRĮŽTI Į PAGRINDINĮ PETRAS MOTIEKAITIS PUSLAPĮ

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis