Kurt Ebbe RosgaardDanijos karo lakūnas, generolas majorasGen. mjr. Kurt Ebbe Rosgaard gimė 1946 m. lapkričio 15 d. Nestvede, Danijoje.

1967 m. suteiktas aviatoriaus (airman) karinis laipsnis.

1972 m. tapo pilotu - atsargos leitenantu.

1972-1977 m. paskirtas į Danijos kariuomenės oro gynybos raketinį divizioną, suteiktas vyresniojo leitenanto karinis laipsnis.

1977 m. baigė Karališkosios gynybos akademijos jaunesniųjų štabo karininkų kursus.

1978-1980 m. tarnavo karinių oro pajėgų štabo karininku.

1980-1985 m. tarnavo NATO programiniame centre NHMO zenitinių raketinių kompleksų „Hawk" sekcijos viršininku.

1985 m. tarnavo Oro gynybos raketinės grupės vadavietės štabo karininku.

1985-1986 m. studijavo Karališkosios gynybos generalinio štabo kursą.

1986-1988 m. tarnavo 543-iojo oro gynybos raketinio diviziono vadu.

1988 m. ėjo Oro gynybos raketinės grupės Operacijų skyriaus viršininko pareigas, 1988-1989 m. - Oro gynybos raketinės grupės vadavietės sekcijos viršininko pareigas.

1989-1990 m. buvo zenitinių raketinių kompleksų „Hawk" Rytų sparno vadas.

1990 m. paskirtas Danijos kariuomenės vado vadavietės Planų ir programų skyriaus vado padėjėju. Šias pareigas vykdė iki 1993 m.

1993 m. baigė NATO gynybos koledžą.

1993-1995 m. dirbo Danijos kariuomenės vado vadavietės Politikos skyriaus viršininku.

1995-1997 m. tarnavo Danijos taktinės aviacijos vadovybės (Tactical Air Command Denmark, TACDEN) štabo viršininku.

1997-2000 m. dirbo Danijos taktinės aviacijos vadovybės (Tactical Air Command Denmark, TACDEN) vadu ir jungtinio oro operacijų centro Nr.l (Combined Air Operation Centre 1) vadu, 1997 m. suteiktas generolo majoro laipsnis.

2000-2003 m. tarnavo Danijos kariuomenės vado vadovybės štabo viršininko pavaduotuoju personalo reikalams.

2003 m. suteiktas generolo leitenanto karinis laipsnis.

Nuo 2003 m. Danijos karinis atstovas NATO kariniame komitete ir Europos Sąjungos kariniame komitete.

APDOVANOTAS:
Garbės ženklu „Plieno Sparnai" (1997 02 14),
1-ojo laipsnio Dannebrogo ordinu,
Danijos Karališkųjų karinių oro pajėgų ilgametės tarnybos medaliu,
Danijos atsargos karininkų asociacijos garbės medaliu,
Karinių savanorių tarnybos „or" lygio medaliu.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis