Valevičius JuozasKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1915-1997


Juozas VALEVIČIUS gimė 1915 11 29 Borovičių m., Rusijoje.

1921 su tėvais atvyko į Lietuvą, gyveno Kybartuose.

1935 baigė Kauno „Aušros“ berniukų g-ją, įstojo į VDU Technikos f-to Technologijos skyrių.

1935 09 28 priimtas į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigus (XIX laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviaciją 7 eskadrilės.

1938 06 01 – 3 eskadrilės karo lakūnu.

1938 09 01 suteiktas II eilės karo lakūno vardas, paskirtas 1 eskadrilės karo lakūnu.

1940 05 25 pakeltas į leitenantus.

Iki 1941 06 15 Juozas Valevičius Karo aviacijoje buvo skraidęs 263 val. 45 min.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę atleistas.

1941 02 su žmonos tėvais repatrijavo į Vokietiją.

1942 kilus Vokietijos – SSRS karui vasarą grįžo į Lietuvą.

Iki 1944 dirbo vertėju Kauno policijoje.

1944 09 savanoriu įstojo į LKDI (buv. TAR), įtrauktas pilotu į formuojamo Karo aviacijos personalo, numatomo karo lėktuvams parskraidinti iš Vokietijos, sudėtį. Po Sedos kautynių pasitraukė į Vokietiją.

1948 emigravo į Kanadą, gyveno Hamiltone, Ontarijo provincijoje, dirbo plieno f-ke, vėliau nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo įstaigoje.

1997 10 10 mirė, palaidotas Burlingtone, Kanadoje.

Žmona – Lidija Reichertaitė (1921-2008, susituokė 1940), sūnūs – Juozas, Eduardas ir Andrius, duktė – Silvija.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis