Pijus Bielskus


Karo lakūnas ir inžinierius, aviacijos jaunesnysis leitenantas
1906-1979


Pijus Bielskus gimė 1906 10 24 Balsupių k., Šunskų vls., Marijampolės aps. Mokėsi Marijampolės Rygiškių Jono g-joje. 1935 baigęs VDU gavo statybos inžinieriaus diplomą.

1935 09 18 pašauktas į karo tarnybą, pasiųstas į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigęs (XI asp. laid.) ats. jaun. leitenanto laipsniu paleistas į aviacijos specialybės karininkų atsargą.

1936 11 01 priimtas į karo tarnybą ir paskirtasį 6 eskadrilę karo lakūnu ir nuo tos dienos perkeltas į karo aviacijos dirbtuves. Vėliau pasiųstas į Karo aviacijos karininkų kursus. Nuo 1937 05 07 paskirtas technikos karininko padėjėju.

1938 01 31 pačiam prašant paleistas į inžinerijos karininkų atsargą.

1938—40 dirbo Marijampolės m. inžinieriumi, 1940—44 — Panevėžio amatų mokyklos direktoriumi. 1944 pasitraukė į Austriją, apsigyveno Lince.

1950m. emigravo į Argentiną.

1958m. persikėlė į JAV, apsigyveno Čikagoje. Dirbo įvairiose statybos bendrovėse.

1977m. išėjęs į pensiją persikėlė į Floridą. Cia aktyviai įsitraukė į Lietuvių bendruomenės veiklą, buvo ALIAS valdybos narys.

Mirė 1979 07 09 Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse.

Šaltiniai:

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953, Tomas II

• • • • • • • • • • • •

Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis