Adolfas MitalasKaro lakūnas. Aviacijos majoras.
1893-1955


1893 12 25 Juškėnų k., Utenos vls. ir aps. gimė Adolfas Mitalas.

1914 baigė Utenos g-jos 4 klases, mokytojavo.

1918 11 – 1919 02 dirbo Utenos m. komitete.

1919 05 18 savanoriu įstojo j Lietuvos kariuomenės Ukmergės ats. pėstininkų batalioną, paskirtas bataliono iždininku.

1919 12 23 suteiktas karo valdininko laipsnis. Ukmergės batalioną performavus į 8 pėst. pulką tarnavo pulko iždininku. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais ir lenkais.

1926 01 01 paskirtas 1 art. pulko 1 baterijos jaun. karininku.

1926 07 15 – Karo aviacijos 1 oro eskadrilės raštvedžiu.

1927 02 16 suteiktas administracijos (B) vyr. leitenanto laipsnis.

1928 02 01 paskirtas Karo aviacijos štabo iždininku - buhalteriu. Mokėsi aviacijos teorijos kursuose.

1930 02 15 baigė Vytauto Didžiojo karininkų kursų Aviacijos skyrių (II laida).

1930 11 23 pakeltas į aviacijos kapitonus.

1931 04 01 paskirtas 4 eskadrilės oro žvalgu.

1932 01 01 suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1934 09 14 perkeltas į Aviacijos štabą mobilizacijos reikalų vedėju. Tarnaudamas aviacijoje studijavo VDU Teisių f-to Ekonomijos skyriuje.

1935 09 02 baigus universitetą paskirtas Karo aviacijos štabo III skyriaus v-ku.

1935 11 23 pakeltas į majorus.

1939 07 28 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą. Dirbo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Įgaliotiniu Vilniuje ir mokesčių inspektoriumi Kaune. Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio sukilime Kaune.

1944 su šeima pasitraukė Į Vokietiją, gyveno Miuncheno pabėgėlių stovykloje.

1949 emigravo į Kanadą, gyveno Port Artūre, Ontarijo provincijoje, dirbo savo ūkyje.

1955 12 12 mirė Port Artūre.

Žmona – Leonora Grigonytė, sūnūs – Algirdas Leonardas (1931) ir Romualdas Adolfas (1932), dukterys – Giedrė Judita (1936) ir Jūra (1940).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ordinu (1936),
Savanorių (1929)
Lietuvos nepriklausomybes (1928) medaliais,
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1937).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.
Papildyta svetainės administracijos.

KITA
• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis