Zlotoravičius Vaclovas (Večeslovas)1892-1965


Vaclovas (Večeslovas) ZLOTORAVIČIUS gimė 1892 09 28 Balbieriškyje, Marijampolės aps.

1911 05 31 baigė Baginskio realinę m-lą Sankt Peterburge, Rusijoje.

1914 baigė Vladimiro karo m-lą Sankt Peterburge, suteiktas paporučikio laipsnis, paskirtas į 88 pėst. pulką.

1915 perkeltas į 268 pėst. pulką. Dalyvavo I pasaul. Kare, 3 kartus sužeistas.

1917 11 26 po sužeidimo iš kariuomenės paleistas.

Grįžus į Lietuvą 1920 02 07 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 2 pėst. pulko 1 kulkosv. kuopos vadu.

1920 02 13 suteiktas majoro laipsnis.

1920 18 27 - 10 03 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1920 09 24
paskirtas 1 bataliono vadu.

1920 10 07
perkeltas į Mokomąjį batalioną, paskirtas formuojamos kulkosv. kuopos vadu.

1921 01 15 perkeltas į 2 pėst. pulką.

1921 01 29 – į Mokomąjį batalioną.

1922 04 01 – į Aviacijos v-bą, paskirtas karininku ypatingiems reikalams.

1922 05 21
– paskirtas specialistų kuopos vadu.

1923 12 07 perkeltas į Centrines kariuomenės dirbtuves.

1924 01 29 perkeltas į 9 pėst. pulką, ėjo 1,2 kulkosv. kuopos, 8 kuopos vado pareigas.

1926 01 01 paskirtas eiti raitųjų žvalgų komandos v-ko pareigas.

1926 02 28 dėl ligos paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

Artėjant antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į Vakarus, vėliau emigravo į JAV.

1965 10 03 mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Žmona – Viktorija.


Apdovanotas:
Rusijos kariuomenėje Šv. Anos 2 ir 3 laipsnio,
Šv. Stanislavo 2 ir 3 laipsnio ordinais,
Šv. Vladimiro 4 laipsnio ordinu su kardais ir kaspinu.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.
Cook County, Illinois Death Index, 1908-1988

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis