Makulavičius Aleksandras1890 – 1968


1890 12 21 Raižių k., Butrimonių vls., Trakų aps. gimė Makulavičius Aleksandras.

1909 baigė Marijampolės g-jos 5 klases, mokėsi dailės m-loje Berlyne, Vokietijoje.

1913 – 1914 dirbo Šiauliuose.

Nuo 1914 tarnavo Rusijos kariuomenėje.

1915 05 01 baigus Tifliso (Tbilisio) 2 karo m-lą suteiktas praporščiko laipsnis.

1915 07 15 už pasižymėjimą I pasaul. karo kautynėse pakeltas į paporučikius, tarnavo 78, vėliau
310 pėst. pulke.

1915 07 22 mūšyje kontuzytas, pateko į vokiečių nelaisvę.

1920 07 08 iš nelaisvės grįžo į Lietuvą.

1920 07 21 mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 9 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku.

Nuo 1920 09 01 pulko komendantas.

1920 09 01 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis.

1920 07 – 1920 12 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais.

1921 09 03 pakeltas į kapitonus.

1923 10 22 baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (III laida).

1924 01 29 paskirtas III karo apygardos štabo Operacijų ir informacijų dalies braižytoju ir topografu.

1926 02 16 pakeltas į majorus.

1926 09 13 perkeltas į Karo aviaciją.

1926 09 27 nuo tarnavo 1 eskadrilėje oro Žvalgu.

1927 04 11 perkeltas į 1 pėst. pulką.

1927 10 19 – į I karo apygardos štabą III (Operacijų) skyriaus v-ku.

1929 09 10 paskirtas 8 pėst. pulko vado padėjėju.

1930 11 23 pakeltas į plk. leitenantus.

1931 08 29 baigė Aukštesniųjų karininkų kursus.

1935 09 01 paskirtas 8 pėst. pulko 2 bataliono Varniuose vadu ir Varnių įgulos v-ku.

1938 07 08 pačiam prašant paleistas į atsargą. Gyveno žmonos Sofijos Jogaudaitės-Venckevičienės Patverio dvare, Tverų vls., Telšių aps.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1949 emigravo į Kanadą, dirbo įvairius darbus, įsikūrė Spenservilyje, netoli Otavos, ūkininkavo.

1968 01 05 mirė, palaidotas Spenservilio Romos katalikų kapinėse.

Pirmoji žmona – Elena Iljaševičakė (išsiskyrė); antroji žmona – Sofija Jogaudaitė-Venckevičienė.


Apdovanotas:
DLK Gedimino 3 (1938) ir 4 (1928) laipsnio ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928);
Rusijos kariuomenėje – Šv. Anos 4 laipsnio ir Šv. Stanislovo 3 laipsnio ordinais.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis