Naujokas Andrius1895-1970


1895 01 06 Pyplių k, Zapyškio vls., Kauno aps. gimė Naujokas Andrius.

Nuo 1916 11 13 baigęs mokytojų kursus mokytojavo Kaune.

1923 10 26 įstojo į Karo mokyklą.

1925 09 07 ją baigus (VII laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas į 2 pėst. pulką.

1929 11 23 pakeltas į vyr. leitenantus.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą laipsnis pakeistas į leitenanto.

1933 06 19 tarnaudamas kariuomenėje baigė g-ją.

1934 09 28 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas aerodromo 2 kuopos vadu.

1934 11 23 pakeltas į kapitonus.

1940 07 25 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą perkeltas į Kariuomenės intendantūrą.

1940 12 20 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK184 šaulių divizijos 617 haubicų art. pulko sandėlių v-ku,

1940 12 11 atgaline data iš kariuomenės ateistas.

1942 - 43 Vokiečių okupacijos metais studijavo VDU Teisių f-te.

1944 pasitraukė į Vokietiją.

1945-46 gyveno Klein Kotzno.

1946-49 gyveno Dilingeno.

1949-50 – Kempteno pabėgėlių stovyklose, dirbo šių stovyklų lietuviškų mokyklų mokytoju, vyr. mokytoju (direktoriumi), kartu 1948-49 Dilingeno u-te studijavo chemiją.

1950 emigravo į JAV, gyveno Ročesteryje, Niujorko valst.

1950 - 51 dirbo Eastmanm mokykloje Ročesteryje.

1951-52 – Tood kompanijoje.

1952-59 – Taylor Instrument Co bendrovėje.

1957 baigė Ročesterio Technologijos in-tą, suteiktas chemijos bakalauro laipsnis.

1970 03 07 mirė, palaidotas Ročesterio kapinėse.

Žmona- Emilija Abakevičiūtė (1898-1974), sūnus-Algimantas Andrius (1933).

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis