"LITUANIKOS" paštas
1933 m. liepos 17 d. žuvę lakūnai Steponas Darius (1897-1933) ir Stasys Girėnas ( 1893-1933) įnešė svarų indėlį į aviacijos, taip pat ir į oro pašto raidą. 1934 m. Lietuvoje išleista jiems skirta oro pašto ženklų serija ( "Cumšteino" katalogas, Nr. 382-387). Lėktuvo likučiai bei lakūnų asmeniniai daiktai, naudoti skrydžio metu, saugomi Kauno valstybiniame istorijos - muziejuje. Čia galima pamatyti brezentinį pašto maišą, vokus, antspaudus. Šie daiktai - pirmojo aviacijos istorijoje pašto, skraidinto iš Šiaurės Amerikos į Europą per Atlanto vandenyną, relikvijos.

Norėdamas surinkti trūkstamų skridimui lėšų, S. Darius nutarė gabenti paštą į Lietuvą. Apie tai jis pranešė 1933 m. sausio 11 d., kalbėdamas per Čikagos radiją. Vasario 6 dieną S. Darius kreipėsi į Lietuvos pasiuntinį Vašingtone B. Balutį, prašydamas leidimo pervežti paštą, ir jį gavo. Kitą diena sutikimą davė JAV pašto tarnyba. Lakūnai už savo lėšas iš "American Trust Bond" firmos popieriaus pasigamino specialius 167x95 mm formato vokus (apie 1400 vnt., didžiausias žinomas numeris - 1409) . Ant jų tamsiai mėlynais dažais išspausdintas specialus tekstas. Lakūnai turėjo štampus: "Registred", " From" , "To". Visi vokai buvo numeruoti. Nustatyta korespondencijos pervežimo kaina: už paprastą laišką - 2 doleriai, registruotą - 2,5 dolerio. Norintys siųsti laiškus į Lietuvą turėjo S. Dariaus vardu atsiųsti reikiamą pinigų sumą, už kurią jie gaudavo atitinkamą vokų bei laiškinio popieriaus lapų skaičių. Numatyta, kad laiškai gali būti adresuoti ir atgal į JAV. Tuomet ant jų turėjo būti užklijuoti ir Lietuvos pašto ženklai. Visus laiškus nurodyta siųsti į Lietuvos generalinį konsulatą Niujorke iki 1933 m. gegužės 18 dienos.

Gegužės 7 dieną lakūnai perskrido iš Čikagos į Niujorką, kur vyko baigiamasis ruošimosi skridimui etapas. Lėšų vis neužteko. Skrydis buvo vėl atidedamas. Tada skridimui remti komiteto narys inž. A. Mažeika pasiūlė pagaminti specialius ženklus. Gegužės 31 dieną Lietuvos generalinis konsulas Niujorke P. Žadeikis, S. Darius ir A. Mažeika pasirašė sutartį, kurioje numatoma perspausdinti 500 serijų Lietuvos oro pašto ženklų (20 centų - su Mindaugu, 40 centų - su Gediminu, 60 centų - skirtas Vilniaus įkūrimui, 1 lito - su Gediminu, 2 litų - su Algirdu; "Cumšteino" katalogas, Nr. 340-344). Šie ženklai buvo gauti iš Niujorko filatelisto V. Niklino su sąlyga, kad trečdalis perspausdintų ženklų atiteks jam. Birželio 6 dieną pasirašytame akte nurodoma, kad perspausdinti ženklai bus konsulo žinioje, klišės bus sunaikintos, lėšos už parduotus ženklus bus skirtos transatlantiniam skridimui bei Lietuvos oro pašto vystymui. Pasirašius šį aktą, kurio tekstas derintas su Lietuvos vyriausybe, naujieji ženklai buvo įteisinti. Tą pačią dieną Niujorko spaustuvėje "Kings printing Co" perspausdinti kvartblokais visi 2500 ženklų. Antspaude buvo schemiškai pavaizduotas lėktuvas ir žodžiai "Darius-Girėnas. New-York-1933-Kaunas", 24 naujųjų ženklų serijos neperforuotos. Vienas kvartblokas perspausdintas du kartus.

Nuo birželio 8 dienos ženklai pardavinėti konsulate, tačiau greitai buvo perduoti lakūnams. Pastovios kainos šie ženklai neturėjo. Pardavinėta po 5-6 dolerius už seriją, arba 1-2 dolerius už ženklą. Už gautas pajamas lakūnai įsigijo propelerį, apmokėjo lėktuvo parengimą skridimui.

Gavę patenkinamus meteorologinius duomenis, lakūnai nutarė išskristi liepos 15 dieną. Tos dienos rytą į Bruklino centrinį paštą pristatytas brezentinis pašto maišas ir visa jame buvusi korespondencija - 983 laiškai (iš jų 31 registruotas) ir 5 laikraščių banderolės - suantspauduota kalendoriniu antspaudu " 1933 m. liepos 15 d. 5 val." bei apvaliu lėktuvo antspaudu. Prieš išskrendant, tarp išlydinčiųjų buvusiam konsului P. Žadeikiui, S. Darius perdavė paketą su likusiais ženklais ir paprašė realizuoti juos skridimo atgal naudai.

Lakūnams žuvus, Lietuvos pasiuntinys Berlyne J. Šaulys pašto maišą atgabeno į Kauną ir perdavė Užsienio reikalų ministerijai. Kauno centrinis paštas korespondenciją priėmė liepos 18 d. 14 val. 30 min. Ji buvo pažymėta tos dienos kalendoriniu antspaudu bei iš anksto paruoštu stačiakampio formato antspaudu "Oro paštas New-York-Kaunas. Kaunas, 1933.VII.17. Transatlantikos lakūnai S. Darius ir S. Girėnas. Orlaivis "Lituanica" . Be to, pagerbiant lakūnų atminimą, korespondencija pažymėta antspaudu "Nugalėję Atlantą didvyriškai žuvo Lietuvos garbei". Ant laiškų buvo 3 centų ir didesnio nominalo JAV pašto ženklai, ant kai kurių vokų lakūnų autografai. Ant 43 vokų buvo perspausdinti ženklai. Visi laiškai išsiuntinėti adresatams, 250 laiškų su Lietuvos pašto ženklais išsiųsti į JAV.

Tuo "Lituanikos" pašto istorija nesibaigia. Konsulas P. Žadeikis, prie liudininkų praplėšęs S. Dariaus perduotą paketą, jame rado šešis vokus. Penkiuose buvo po 100 perspausdintų ženklų, šeštame - 3 tokių pat neperforuotų ženklų serijos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija leido šiuos ženklus parduoti, prieš tai juos dar kartą perspausdinus. Neperforuoti ženklai perduoti S. Dariaus seseriai, o ant likusių 125 kvartblokų lapkričio 14 d. Niujorko spaustuvėje "Handman Miler press" atspausdintas tamsiai žalios spalvos tekstas iš lakūnų testamento: " Lithuanicos laimėjimas tegul stiprina Lietuvos sūnų dvasią naujiems žygiams". Nuo lakpričio 23 dienos ženklai buvo pardavinėjami konsulate po 5 dolerius už kvartbloką, arba 1,5 dolerio už ženklą. Sugadintos abiejų perspausdinimų klišės atvežtos į Kauną ir dabar saugomos istorijos muziejuje.

Po Antrojo pasaulinio karo, pirmosios laidos ženklus bandyta padirbinėti.

"Lituanikos" ženklai nėra valstybiniai pašto ženklai, nes jie nebuvo pardavinėjami pašto skyriuose, nenaudoti korespondencijai sumokėti. Tačiau juos oficialiai išleido valstybinė įstaiga ir todėl reikia laikyti suvenyriniais pašto ženklais.

Autorius: A.GAMZIUKAS
Šaltinis: Lietuvos Oreivis nr.5
El. publikavimui parengė Paulius VidugirisAsmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis