Mačkus Erikas (Erichas)
Karo lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1903 – 1931


1903 01 26 Dovilų k. ir vls., Klaipėdos aps. gimė Mačkus Erikas (Erichas). Baigė Klaipėdos vokiečių m-los 4 klases ir Karo milicijos m-lą (III laida).

1918 01 20 – 1918 10 20 savanoriu tarnavo Vokietijos kariuomenėje.

1920 11 22 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas 1 savanorių pulko 7 kuopos eiliniu.

1921 11 13 – į Kauno komendantūrą.

1922 11 09 įstojo į Karo mokyklą.

1924 09 27 ją baigus (VI laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 7 pėst. pulko 2 kuopos jaun, karininku.

1924 12 13 – 6 pėst. pulko 2 kuopos, vėliau mokomosios kuopos jaun. karininku.

1925 05 29 einant tarnybines pareigas prie Lenkijos sienos sunkiai sužeistas.

1925 08 25 paskirtas į Karo aviacijos mokomąją oro eskadrilę.

1926 06 26 išklausęs teorinius kursus perkeltas į 3 oro eskadrilę oro žvalgu.

1926 08 13 pačiam prašant paleistas į aviacijos karininkų atsargą.

1927 01 25 vėl priimtas į Karo aviaciją 3 eskadrilės oro žvalgu.

1927 07 20 baigęs lakūnų pilotų kursus paskirtas 4 oro eskadrilės karo lakūnu. Po devynių dienų aviakatastrofoje sunkiai susižeidė, gydėsi Prancūzijoje.

1927 10 14 paskirtas 1 eskadrilės Aukštojoje Fredoje, Kaune, karo lakūnu.

Nuo 1929 01 16 eskadrilės adjutantas ir raštvedys.

1929 11 23 pakeltas į aviacijos vyr. leitenantus.

1930 04 16 perkeltas ypatingų reikalų karininku prie Vyr. kariuomenės štabo v-ko ir paskirtas Lietuvos karo atstovo Vokietijoje adjutantu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 05 12 grįžus į Karo aviaciją suteiktas I eilės karo lakūno vardas.

1931 05 16 žuvo aviakatastrofoje Skriaudžių k., netoli Veiverių mstl., palaidotas Kauno evangelikų kapinėse.Apdovanotas:
Savanorių (1928)
Lietuvos nepriklausomybės (1928) medaliais.


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Apie Eriko Mačkaus katastrofą su lėktuvu Letov Š-20L „Šmolik“


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis