Leonas Taunys

LAK, Karo aviacijos lakūnas,aviacijos kapitonas
1900-1946Leonas TAUNYS gimė 1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnų kv Pašvitinio vlsč., Šiaulių aps.

1920 m. įstojo į Karo mokyklą.

1921 m. gruodžio 21 d. ją baigęs gavo leitenanto laipsnį ir buvo paskirtas į 2-ąjį DLK Algirdo pėstininkų pulką.

1925 m. perkeltas į Karo aviaciją.

1926 m. suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. Tų pačių metų liepos 16 d. atliko pirmą savarankišką skrydį. 1926 m. rugsėjo 30 d. perkeltas į 2-ąją oro eskadrilę. 1926 m. lapkričio 1 d. perkeltas į 1-ąją (naikintuvų) eskadrilę.

1927 m. liepos 25 d. baigė aukštojo pilotažo kursus.

1928 m.
spalio 1 d. suteiktas karo lakūno vardas.

1930 m. gruodžio 30 d. suteiktas kapitono laipsnis.

1933 m. sausio 30 d. paskirtas eskadrilės technikos karininku, o 1934 m. balandžio 16 d. paskirtas 1-osios (naikintuvų) eskadrilės vado pavaduotoju. Dėl dalyvavimo voldemarininkų perversme numatytas perkelti į 3-iąją eskadrilę, bet pačiam prašant 1934m. rugsėjo 29 d. Respublikos Prezidento aktu išleistas į atsargą.

1936 m. lapkričio 28 d. paskirtas Lietuvos aeroklubo sportinės eskadrilės vadu.

1940 m. vasarą LAK aviacinė technika iš Kauno buvo perskraidinta į Aukštagiryje veikusią Lietuvos šaulių sąjungos sklandymo mokyklą. Likvidavus Saulių sąjungą, perėmus Aukštagirio sklandymo mokyklos turtą ir LAK perdavus Osoaviachimui, L. Taunys skiriamas šios sklandymo mokyklos viršininku. Prasidėjus karui, jis įkalbėjo mokyklos „politruką“ neišvežti aviacinės technikos, nes neva rusai greit grįšią atgal, ir taip technika liko Lietuvoje. Karo metais L. Taunys išvyko gyventi į Pasūdonių k., Kalvarijos vlsč., Marijampolės aps. Dalyvavo pokario rezistencijos kovose.

1945 m. liepos 19 d. išrinktas partizanų rajoninės „Tauro“ apygardos štabo viršininku. L. Taunys, būdamas „Tauro“ apygardos vadovu, išleido nemažai įsakymų, cirkuliarų, pavedimų, aktyviai dalyvavo priimant ir ruošiant „Tauro“ apygardos statutą.

1945 m. spalio 23 d. enkavedistų suimtas, o 1946 m. lapkričio 28 d. sušaudytas Vilniuje.


Apdovanojimai:
DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu,
Garbės ženklu „Plieno Sparnai“ (1933 12 30).

Grįžti į L.Taunio pagrindinį

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis