Šleinys Vincas1899-?


Vincas ŠLEINYS gimė 1899 08 13 Naudvario k., Židikų vls., Mažeikių aps.

1920 baigė Plungės g-jos 4 klases, mokėsi Dr. J. Tumėno brandos kursuose.

1921 10 18 pašauktas į Lietuvos kariuomenę.

1923 10 15 baigus Karo mokyklą (V laida) suteiktas inžinerijos leitenanto laipsnis, paskirtas į Aviacijos v-bą.

1923 11 01 – į Mokomąją eskadrilę.

1924 06 24 baigė aviacijos teorijos kursus, perkeltas į 2 eskadrilę karininku.

1925 03 03 – perkeltas į Geležinkelių batalioną mokomosios kuopos būrio vadu.

1926 01 01 – į Technikos pulką, 05 27 - į Karo technikos v-bos Tiekimo skyrių ekspeditoriumi.

1928 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus.

1929 03 18 perkeltas į 2 pėst. pulką 6 kuopos jaun. karininku.

1930 05 31 – į Kauno m. komendantūros Karo policijos m-lą būrio vadu.

1931 01 01 pagal Karininkų laipsnių įstatymą vyr. leitenanto laipsnis pakeistas į leitenanto.

1931 baigė g-jos 8 klases.

1934 11 30 perkeltas į 4 pėst. pulką eiti 5 kuopos vado pareigas.

1935 02 14 pakeltas į kapitonus.

1935 06 01 paskirtas pulko antruoju adjutantu.

1936 04 21 – 1 kuopos vadu.

1938 02 22 perkeltas į 2 art. pulką. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą tarnavo 2 art. pulko 2 art. grupės ūkio v-ku.

1940 10 03 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos haubicų artilerijos pulko diviziono vyr. adjutantu. Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.

1941 08 20 paskirtas PPT bataliono ūkio v-ku.

1941 10 – į 3 apsaugos bataliono statybos kuopą.

Žmona – Juzė Jankevičiūtė (1904), duktė – Rymantė Elena (1934).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis