Variakojis Povilas AndriusKaro lakūnas.
1910-1941


Povilas Andrius VARIAKOJIS gimė 1910 11 10 Panevėžyje.

Baigė Panevėžio g-jos 6 klases.

1930 05 02 pašauktas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 oro eskadrilę.

1931 03 28 baigė aviacijos motoristų kursus.

1931 10 02
paliktas metams liktiniu.

1932 05 07
pasiųstas į puskarininkių lakūnų m-los mokomąją eskadrilę.

1932 10 02
paliktas 2 metams liktiniu.

1934 08 22
įstojo į Karo mokyklą.

1936 09 15 ją baigus (XVIII laida) suteiktas aviacijos jaun. leitenanto laipsnis, paskirtas į Karo aviacijos 2 eskadrilę, pasiųstas į aviacijos mokyklos karininkų kursus.

1937 12 31 juos baigus suteiktas II eilės karo lakūno vardas, vėliau perkeltas į Auto-rinktinę mokomosios kuopos jaun. karininku.

1938 04 01
paskirtas 1 būrio vadu.

1938 10 13 pakeltas į leitenantus.

Nuo 1939 01 02 dėstė automechanikų kursuose Šaltkalvių darbus.

1939 10 01
paskirtas mokomosios kuopos būrio vadu.

1940 10 03 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 179 šaulių divizijos atsk. pionierių bataliono autotechniku - būrio vadu, 12 20 – bataliono persikėlimo parko vadu. Kilus Vokietijos – SSRS karui ir su RA traukiantis į Rusiją.

1941 07 04 suimtas Nevelyje, išvežtas į lagerį Norilske, Krasnojarsko kr.

1941 12 02 žuvo lageryje.

Žmona – Eugenija Žilytė (1908, susituokė 1938).


Apdovanotas:
DLK Gedimino ordino 3 laipsnio medaliu (1935).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VIII tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis