Gudynas Kazys
1905-1964


1905 01 14 Veiveriuose, Marijampolės aps. gimė Gudynas Kazys. Baigė Kauno aukštesniąją technikos m-lą. Būdamas moksleivis ir XVII Kauno skyriaus šaulys dalyvavo vaduojant Klaipėdą.

1927 05 01 pradėjo karinę tarnybą 9 pėst. pulke, iš čia pasiųstas į Karo mokyklą.

1930 10 25 ją baigė (XII laid.), suteiktas leitenanto laipsnis ir paskirtas į 9 pėst. pulką.

1931 03 31 paskirtas pulko ugniagesių komandos v-ko padėjėju.

1934 11 23 pakeltas į leitenantus.

1936 11 10 perkeltas į karo aviaciją, paskirtas 3 aerodromo kuopos vyr. karininku, vėliau kuopos vadu.

1938 05 07 baigė sunkiųjų kulkosv. ir automatinių pabūklų kursus.

1939 02 15 pakeltas į kapitonus.

1939 09 18 paskirtas pabūklų kuopos vadu.

1940 07 04 pačiam prašant paleistas į atsargą, bet 07 27 vėl priimtas į karo tarnybą, paskirtas į 5 pėst. pulką kuopos vadu.

1940 09 11 likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas RA 29 ŠTK 184 šaulių divizijos 262 šaulių pulko bataliono vadu. Vokiečių okupacijos metu gyveno Lietuvoje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai mobilizuotas į RA, laikytas filtracijos stovykloje Podolske.

1946 Kauno u-to Karinės katedros dėstytojas.

1964 mirė Lietuvoje.

Žmona — Albina Akelytė.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
ugniagesių „Artimui pagalbon" 3 laipsnio kryžiumi (1935),
Klaipėdos išvadavimo bronzos medaliu (1924).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” III tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis