Bužėnas (Bužinskas) MečysKaro lakūnas. Aviacijos leitenantas.
1916 - 2012


1916 07 23 Rudžių k., Rimšės vls., Breslaujos aps. gimė Bužėnas (Bužinskas) Mečys.

1934 baigė Švenčionių g-ją, įstojo į Vilniaus universitetą.

1935 liepos mėn. persikėlė į Tauragę ir įstojo į Karo mokyklą.

1938 05 12 ją baigęs (XIX laid.) jaun. leitenanto laipsniu perkeltas aviacijos mokyklą puskarininkių lakūnų ir mechanikų komandos viršininku. Tais pačiais metais įgijo II eilės lakūno vardą.

1940 05 25 suteiktas leitenanto laipsnis.

Iki 1940-06-15 Mečio Bužėno skraidymų stažas buvo 324 val. 05 min.

Sovietams okupuojant Lietuvą tarnavo Karo aviacijos mokykloje lakūnų skyriaus viršininku.

1940 10 04 Likviduojant Lietuvos kariuomenę paskirtas į RA 29 ŠTK atsk. aviaeskadrilę. Kilus Vokietijos-SSRS karui kartu su kitais lietuviais aviatoriais pasidavė į vokiečių nelaisvę, išvežtas į belaisvių stovyklą prie Hamelburgo.

1941 rudenį iš nelaisvės paleistas. Apsigyveno Kaune, A. Fredoje, įstojo į priešlėktuvinės apsaugos tarnybą. Vengdamas šaukimo į vokiečių kariuomenę 1943 vasarą išvyko į Dūkštą, įsidarbino kooperatyvo reikalų vedėju.

1944 liepą pasitraukė į Vokietiją, iš ten į Spilerno miestelį, netoli Vienos.

1944 rudenį persikėlė į Ravensburgą. Buvo Lietuvių komiteto sekretorius, vėliau Raudonojo Kryžiaus reikalų vedėjas.

1948 rudenį emigravo į Kolumbiją, apsigyveno Bogotoje. Dirbo baldų fabrike, statybos bendrovėje ir kt.

1962 birželį persikėlė į Čikagą.

1974 pradėjo dirbti Johnson & Johnson įmonės mechaniku.

Mirė 2012 07 14, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Čikagoje.

Pirmoji žmona – Irena Kazitėnaitė (vedė 1940), antroji žmona – Marija Germanaitė-Leonauskienė (vedė 1982), sūnus – Rimantas, duktė – Danutė.
Literatūra ir šaltiniai:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ II tomas.
Papildyta svetainės administracijos.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis