S.Girėno ir S.Dariaus lavonų skrodimo aktai

2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987

1-as pusl.

Archyvų valdyba prie Lietuvos TSR
Ministrų Tarybos
LIETUVOS TSR
CENTRINIS VALSTYBINIS ARCHYVAS
1983 04 08 Nr. 012-A
ARCHYVINIS NUORAŠAS

Teismo medicinos apžiūrėjimo aktas

1933 m. liepos mėn. 23 d. 22 val. pristatytas į Teismo ir socialinės medicinos institutą ąžuolinis karstas su užrašu – S.Girėnas 15.10.1894, 17.7.1933. Karstas turi 2 m 10 cm ilgio, paplokščios formos; plačiausioje vietoje 70 cm, aukščio 42 cm. Karsto dangtis pritvirtintas sraigtais. Medinio karsto viduje yra cinkuotos skardos karstas su užnituotu viršu. Apipjovus pakraščiais dangtį pastarasis nuimtas. Iš karsto jaučiama smarkus puvimo dvokimas. Cinkuotame karste guli aukštielninkas lavonas, kuris nepaliestas ir patalpintas morgo šaldytuve. Liepos mėn. 24 d. 6 val. 25 min. mes žemiau pasirašę Teismo medicinos instituto vedėjas doc. med. d-ras K.Oželis ir Anatomijos instituto vedėjas ord. prof. J.Žilinskas, dalyvaujant Kauno m. policijos II nuov. v-ko padėjėjui Česlovui Paukai ir kviestiniams Teismo med. inst. vyr. asist. d-rui V.Kauzai ir Anat. inst. vyr. asist. d-rui Aleknavičiui atlikome S.Girėno lavono apžiūrėjimą tikslu išaiškinti mirties priežastį ir rado:

Lavonas iki pažastų uždengtas balta lengva vatine antklode. Rankos ištiestos palei šonus ir apmautos baltomis retos medžiagos pirštinėmis, apvilktas baltais marškiniais; kojos apautos juodomis šliurėmis ir baltomis kojinėmis. Lavono galva kiek nukreipta į kairę pusę. Nuo dešiniojo iki kairiojo skruosto per pasmakrę eina leikoplasto 2 cm pločio juostelė. Nuo kaktos virš dešiniąja ausimi dešinėn ir žemyn sprando sritin eina 2 cm pločio ir 24 cm ilgio leukoplasto juostelė; dešinio smilkinio srity minėtą juostelę kryžmai perveria dvi kitos juostelės 7 ir 13 cm ilgio. Dešinės ausies išorinė anga užkimšta vata, kuri turi purviną rudą spalvą. Dešinio kelies sąnarys aprištas marliniu bandažu, užrišimo plotis 22 cm. Kojų didžiųjų pirštų išviršinėje pusėje užlipdyti 2 cm ilgio ir 0,5 cm pločio pleistros gabaliukai; po jų yra žymės kokio tai tepalo. Tose vietose yra nuospaudų žymės. Dešinioji koja kiek sulenkta kelies sąnary ir atlošta dešinėn, kairioji koja ištiesta. Visas lavonas labai išburkęs, oda pažaliavusi; viršutinis odos sluoksnis – epidermis lengvai lupasi; nuo rankų pirštų oda smunka, nagai silpnai besilaiko. Plaukai lengvai slenka. Pilvas išpūstas; audiniuose jaučiama daug dujų. Mašnelė siekia vaiko galvos didumą. Lavono ūgis 1 m 70 cm. Oda veido srity purvinai rudos spalvos, ypač dešinės akies, nosies ir burnos srity. Dešinioji akis purvinai rudos spalvos, kairioji – pusiau atmerkta. Lūpos pabrinkusios, tamsios spalvos; liežuvis iškištas iš burnos. Aukščiau kairiojo antakio skersai eina 2 cm pločio ir 8 cm ilgio leukoplasto juostelė. Kairioji akis atmerkta, obuolys kiek iškeltas, ragena drumzlina; dešinės akies stiklakūnis ištekėjęs, ragena drumzlina ir įspausta tarp vokų. Nuo kaktos dešiniojo kauburio eina odos įplyšimas iki dešinės ausies grybelio viršutinio krašto prisegimo; perkirsta oda, fascija ir raumuo. Kaulas šioje vietoje įsprogęs; įplyšimas eina užpakalin, pasiekia pleištakaulio sparnų, pasisuka užpakaliu ir apatinio kraštu iki žvyninės siūlės. Iš dešinės ausies sunkiasi purvinai rudas skystimas. Nuo kaktos vidurinės linijos ir kaktos dešiniojo kauburio iki dešiniojo skruostikaulio vidurio, per skruosto kaulą iki dešinės akies išvidinio kampo eina rubežuojanti linija; aprėžtoje vietoja yra ryški sumušimo dėmė. Virš kairiojo antakio ties išvidinio akies kampo skersai eina 2 cm ilgio žaizda su atplėštu odos lopu, kaulo nesiekia; kita žaizda nuo pirmosios apie 1 ½ cm išorėn ir apie 1 ½ cm aukščiau orbitos viršutinio krašto. Ši žaizda lanko pavidalo ir 2 ½ cm ilgio. Iš kairės ausies teka kraujuotas, purvinas skystimas su smegenų medžiaga. Kiaušo dugno kaulai sulaužyti. Dešinieji viršutiniai I ir II mažieji krūminiai dantys iš oro pusės nuskelti. Iš oro atitinkamoje vietoje eina kiaurai dvi durtos žaizdos apie 4 cm diametro. Kairės kojos pėdos blauzdos sąnario pryšakinėje pusėje yra 2 odos nutrynimai apie 3 cm diametro; blauzdos vidurio srity iš priekio ir vidaus yra sumušimo dėmės; blauzdos viršutiniame trečdaly iš priekio, kelio sąnario srity iš priekio ir vidaus yra daug sumušimo žymių tamsiai rudos spalvos. Kairės apatinės galūnės kaulai ir sąnariai sveiki. Dešinės blauzdos viršutiniame trečdaly iš priekio yra 4 odos įspaudimai nuo 1 cm iki 2 ½ cm diametro tamsiai rudos spalvos. Kelio girnelės srity iš priekio oda išilgai perplėšta 6,5x3,4 cm. Šlaunies žemutiniam trečdaly iš priekio ir vidaus skersai eina odos nutrynimo ruožai tamsiai rudos spalvos; šlaunies viduriniame trečdaly išorėje yra 2,3 cm ilgio ir 6 cm pločio žaizda su išverstais oran suplėšytais raumenimis; šlaunies kaulai viduriniame 1/3-daly sutrupinti ir toje vietoje yra aukščiau aprašyta žaizda. Dešinės rankos antrojo piršto 3 falanga ir penktojo piršto delnakaulio bazė sulaužyti; nykščio išorinėje pusėje galinės falangos oda perplėšta ir delnakaulio išorėje 1 cm sumušimo dėmė. Plaštakos išorėje gausios sumušimo dėmės. Dilbio viršutiniame trečdaly iš priekio yra sumušimas3,5 cm diametro. Dilbio ir žasto kaulai sveiki. Dilbio viršutiniame trečdaly iš priekio yra tatuiruotė – A.J.V. vėliava su inicialais „S.T.G. 1915“. Kairioji viršutinė galūnė – kaulai ir sąnariai sveiki. Nuo plaštakos išorinės pusės pradedant iki žasto apatinio trečdalio oda įvairiose vietose atrodo nuplikyta; nuplikytų vietų tarpais yra sveikos odos protarpiai. Krūtinės viršutinėje dalyje iš kairės pusės yra 3 rudos spalvos dėmės nuo 2 iki 6 cm ilgio; dėmės eina skersai. Šonkauliai iš abiejų pusių nuo II iki VIII įlaužti į vidų. Aukščiau dešiniojo raktikaulio išvidinio galo yra odos nutrynimas apie 4 cm diametro.

Cinkuoto karsto dugne drožlenų pripiltas matracas ir galvos gale balta pagalvė. Jie permirkę purvinu kraujuotu skystimu, ypač pagalvė; taip pat ant jų daug kirmėlių. Karsto šonai iškloti baltu perkeltiniu audeklu, kuris galvos gale aptaškytas purvinai rudos spalvos skystimu.

Apžiūrėjimas baigtas 10 val.


Ekspertai: Doc. Med. d-ras /pas/ K.Oželis
/pas/ J.Žilinskas
Kauno m. polic. II nuov. v-ko pad. /pas/ Č.Pauka
Kviestiniai: /pas/ gyd. Kauza
/pas/ gyd. A.Aleknavičius


Nuomonė.
Remiantis S.Girėno lavono apžiūrėjimo duomenimis mes manome, kad jo mirtis įvyko ūmai dėl padarytų mirtingų sužalojimų galvoje, krūtinėje, apatinėse ir viršutinėse galūnėse. Sužalojimai padaryti daugumoje neaštriais bukais pabūklais.


Med. d-ras /pas/ K.Oželis
/pas/ J.Žilinskas
Tikra
Direktorė /pas/ Antspaudas V.Daunienė

Šaltinis:
Darius ir Girėnas : dokumentai, laiškai, atsiminimai / N. Dariūtė-Maštarienė, A.Gamziukas, G.Ramoška, psl. 118, 119.


Dokumento originalas:
LCVA, f. 383, ap. 7, b. 1471, l. 80, 80 a.p., 81, 81 a.p.
Dalinė prieiga (l. 80 ir 81 a.p.) per internetą:
http://www.archyvai.lt/exhibitions/dariusirgirenas/s26.htm


P.S.
Dokumento ARCHYVINIS NUORAŠAS dalinai redaguotas. Kai kurie žodžiai ir frazės neatitinka originalą.

El. publikavimui parengė G.Kačergius, 2018

2-me psl. – S.Dariaus lavono teismo medicinos apžiūrėjimo aktas
3-me psl. – J.Žilinsko versija, apie 1956 m.
4-me psl. – Dr. K.Oželio nuomonė, 1959 m.
5-me psl. – J.Žilinsko versijos komentaras
6-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo aktas, 1964
7-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno palaikų tyrimo išvada, 1964
8-me psl. – S.Dariaus ir S.Girėno rentgenogramų sąrašas, 1964
9-me psl. – Prof. J.V.Nainio nuomonė, 1987


* * * * *


GRĮŽTI į dokumentų sąvadą > > > LITUANIKOS katastrofos priežasčių tyrimas

GRĮŽTI į pagrindinį puslapį > > > Lituanica skrydis per Atlantą


* * * * *


Eiti į puslapį       >>  

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis