Miniotas Kazys1896-1977


1896 12 26 Viliosių k., Girkalnio vls., Raseinių aps. gimė Miniotas Kazys. Tėvai: Adolfas Miniotas ir Marijona Kleinauskaitė.

Baigė Raseinių m-los 4 klases.

1920 01 16 pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje.

1920 10 17 baigus Karo mokyklą (III laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 1 savanorių pulko 2 kuopos jaun. karininku.

1921 01 06 perkeltas į 1 kulkosv. kuopą.

1921 02 14 1 savanorių pulką pervardijus 13 pėst. pulku paskirtas 6 kuopos jaun. karininku.

1922 07 01 - 3 pėst. pulko 7 kuopos jaun. karininku.

1923 12 31 perkeltas į Karo aviaciją, paskirtas 1 oro eskadrilės iždininku.

1924 10 19 - Aviacijos parko dirbtuvių vedėju.

1925 01 08 pakeltas į vyr. leitenantus.

1927 01 14 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1927 emigravo į Kanadą.

Mirė 1977 m. sausio 8 d., Vankuveryje, Britų Kolumbijoje, Kanada.

Žmona - Zeferina Saikauskaitė, sūnus - Osvaldas (g. 1923 m. spalio 1 d.).


Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” V tomas.
U.S., Index to Alien Arrivals at Canadian Atlantic and Pacific Seaports, 1904-1944
K.Minioto anūko Paul pateikta informacija.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis