Kazys MusteikisKrašto apsaugos ministras. Brigados generolas.
1894 - 19771894 11 22 Stučių k, Tauragnų vls, Utenos aps. gimė Kazys Musteikis. Mokėsi Utenoje ir Zarasų progimnazijoje.

1915 04 mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo eiliniu 163 batalione Čeliabinske, vėliau 7 ats. batalione, puskarininkiu 64 pėst. Kazanės pulke.

1915 10 20 baigė Oranienbaumo karo m-lą, suteiktas praporščiko laipsnis, tarnavo 64 pėst. Kazanės pulke jaun. karininku.

1916 – 1917 dalyvavo I pasaulinio karo kovose su vokiečiais prie Ternopolio, Koniuchų.

1917 07 08 Galicijoje kontūzytas.

1917 11 – 1918 07 Atskirojo lietuvių bataliono Rovne (Ukraina) adjutantas, rūpinosi lietuvių dalinių steigimu Rusijoje.

1918 08 04 grįžo j Lietuvą.

1918 12 01 savanoriu įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Apsaugos m-jos asmeninės sudėties skyriaus raštvedžiu.

1918 12 21 perkeltas į Vilniaus komendantūrą.

1919 01 04 Lietuvos kariuomenei pasitraukus iš Vilniaus 1919 01 11 paskirtas Kauno komendantūros kulkosvaidžių komandos v-ko padėjėju.

1919 03 23 paskirtas Karo mokyklos lektoriumi, 1 ir 2 kuopose dėstė kulkosvaidžių dalykus.

1919 09 06 paskirtas 2 kuopos vyr. karininku.

1919 10 18 suteiktas pėst. kapitono laipsnis, paskirtas Karo mokyklos 1 kuopos vadu.

1920 02 26 perkeltas į Autobatalioną.

1920 03 01 – į Šarvuočių rinktinę, paskirtas būrio vadu.

1920 07 13 – 1920 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Rykantų, Seinų, Gibų, Augustavo, vadovavo šarvuočiams „Perkūnas“, „Šarūnas“ ir „Aras“.

1921 03 12 pakeltas į majorus.

1921 08 01 performavus šarvuotą būrį paskirtas Šarvuoto autodiviziono vadu.

1924 10 03 pačiam prašant paleistas į atsargą eiti aukštojo mokslo.

1928 baigė Vienos aukštąją prekybos m-lą Austrijoje. Grįžęs dirbo Susisiekimo m-jos Geležinkelių v-boje.

1928 01 12 iš atsargos priimtas į karinę tarnybą, paskirtas Karo aviacijos v-ko padėjėju rikiuotei ir taktikai.

1928 03 01 – Karo mokyklos inspektoriumi.

1928 11 23 pakeltas į inžinerijos plk. leitenantus.

1929 11 13 – į pulkininkus.

1930 02 17 paskirtas Vytauto Didžiojo karininkų kursų etatiniu lektoriumi ir mokymo dalies vedėju.

1930 03 01 pasiųstas mokytis į Belgijos gen. štabo akademiją.

1932 09 01 ją baigus paskirtas eiti Gen. kariuomenės štabo I (Mobilizacijos) skyriaus v-ko pareigas.

1932 09 30 suteiktos gen. štabo karininko teisės.

1934 01 25 patvirtintas skyriaus v-ko pareigoms.

1934 10 25 paskirtas Karo mokyklos v-ku., kartu dėstė pėstininkų taktiką.

1937 02 16 pakeltas į brigados generolus.

1938 12 05 paskirtas krašto apsaugos ministru, kartu dėstė Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos Gen. štabo skyriuje.

1940 06 14 - 15 paskutiniame Lietuvos Vyriausybės posėdyje pasisakė už Sovietų Sąjungos ultimatumo atmetimą ir ginkluotą pasipriešinimą ginant Lietuvos nepriklausomybę.

1940 06 15 su Respublikos Prezidentu A.Smetona ir kitais vadovybės nariais pasitraukė į Vokietiją, gyveno Berlyne. Kilus Vokietijos – SSRS karui grįžo į Lietuvą.

1942 – 1944 dirbo Verslo ūkio inspekcijos Kaune direktoriumi.

1944 pasitraukė į Vokietiją, 1944 – 1949 gyveno Augsburgo pabėgėlių stovykloje.

1949 emigravo į JAV, gyveno Čikagoje, dalyvavo lietuvių išeivijos visuomeninėje veikloje, Karininkų ramovės seniūnas, išleido atsiminimų knygą „Prisiminimų fragmentai“ (1970).

1977 06 06 mirė Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

1995 gimtinėje Stučių k. buvusios sodybos vietoje pastatytas ąžuolinis paminklas.

Žmona – Gražina Rudvalytė (1911), duktė – Marija Gražina (1937–1974).


Apdovanotas:
Vytauto Didžiojo 3 laipsnio (1935),
DLK Gedimino 3 laipsnio (1929),
Šaulių žvaigždės (1938),
„Jaunosios Lietuvos“ Trijų liepsnų 1 laipsnio (1938) ordinais,
Savanorių (1928),
Lietuvos nepriklausomybės (1928),
Šaulių žvaigždės ordino (1939) medaliais,
Latvijos Trijų žvaigždžių 3 laipsnio ordinu (1937),
Aizsargų nuopelnų kryžiumi (1940),
Rusijos kariuomenėje – Šv. Anos 4 laipsnio ordinu, Šv. Georgijaus kryžiumi su ąžuolo šakele.Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ V tomas.


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis