Žurnalas "Sparnai" 1969-1990m.
Žurnalas "Sparnai" 1969-1990m.


Žurnalo „Sparnai" leidyba


Plečiantis aviacijos sportininkų gretoms, lietuviams aviamodeliuotojams ir sklandytojams siekiant SSRS ir pasaulio rekordų, įsikūrusiems įvairiuose respublikos miestuose naujiems aviacijos sporto klubams buvo labai reikalinga geresnė informacija aviamodeliavimo, sklandymo, lėktuvų sporto, parašiutinio sporto bei oreivystės klausimais.

Siekdama plačiau skleisti sukauptą patirtį, LSSR Aviacijos sporto federacija 1968 m. gruodžio mėn. išleido vienkartinį informacinį leidinį „Sparnai". Jo atsakingasis redaktorius - Juozas Zujus.

Leidinį parengė A. Arbačiauskas, Č. Balčiūnas, Z. Brazauskas, P. Brundza, J. Dovydaitis, L. Gastila, A. Jonušas, B. Karvelis, D. Kostiukevičius, E. Naudžiūnas, B. Oškinis, V. Pakarskas, Z. Polinauskas, A. Pranskėtis, A. Ramanauskas, Z. Žemaitis ir J. Žiburkus.

64 puslapių leidinyje SSRS sporto meistras V. Šliumba pasidalino patirtimi, įgyta 30-osiose SSRS sklandymo pirmenybėse Oriole, kuriose Stasė Sudeikytė tapo absoliučia šalies čempione tarp moterų. V. Dovydaitis parašė apie vaikino iš Manaitų kaimo P. Motiekaičio aviamodelių rekordinius skrydžius. A. Jonušo straipsnyje „Lešne plazdėjo vėliavos" aprašyti įspūdžiai iš pasaulio sklandymo čempionato.

Daug vietos leidinyje skirta S. Dariaus ir S. Girėno nemirtingo žygdarbio 35-osioms metinėms pažymėti, pateikti lėktuvo „Lituanika" techniniai duomenys ir schema. Šios medžiagos paskelbimas, minint transatlantinio skrydžio 35-ąsias metines, buvo vienas iš tikslų išleisti vienkartinį „Sparnų" leidinį.

Daug vietos jame skirta straipsniams apie aviacijos sporto plėtrą, aviacijos istoriją, klubų ir būrelių veiklą, sporto varžybas.

Leidinys „Sparnai" išleistas 30 000 tiražu ir greitai išplatintas.

Paskatinta sėkmės, LSSR Aviacijos sporto federacija ėmėsi iniciatyvos leisti leidinį „Sparnai" 4 kartus per metus. 1969 m. išleisti Nr. 1, 2 (8 spaudos lankai, 35 000 tiražu), Nr. 3, 4 (8 spaudos lankai, 30 200 tiražu). Juose buvo siekiama pateikti naujienas iš aviacijos sporto klubų gyvenimo, varžybų, rekomendacijas modeliuotojams, aviacijos ir kosmoso naujoves ir daug aktualios informacijos sportininkams.

1970 m. sausio 17 d. Vilniuje įvykusiame Lietuvos SSR Aviacijos sporto federacijos aktyvo, „Sparnų" skaitytojų ir redkolegijos susirinkime svarstytas klausimas „Dėl biuletenio „Sparnai" krypčių 1970 metais ir jame spausdinamos medžiagos kokybės pagerinimo".

Savo pranešime „Sparnų" atsakingojo redaktoriaus pavaduotojas Jonas Dovydaitis pažymėjo, kad biuletenis „Sparnai" atrado skaitytoją, gerai sutiktas visuomenės, ypač jaunimo, besidominčio nūdiene technika. „Sparnuose" atsirado nuolatiniai skyriai sklandytojams, parašiutininkams, aviamodeliuotojams. Juose pateikiami teoriniai klausimai, perteikiamas sporto meistrų patyrimas, metodika, naujų konstrukcijų aprašymai.

Numatoma skelbti daugiau informacijos apie sovietinės ir pasaulio aviacijos naujoves, taip pat geriau informuoti apie FAI ir OSTIV veiklą, pagal jų standartus organizuojamas varžybas, kuriose dalyvauja ir Lietuvos sportininkai.

Redakcija pasiūlė, kad įvairių aviacijos šakų specialistai prie biuletenio sudarytų visuomenines sekcijas, o jos apsvarstytų temas ir planus 1970 metų numeriams.

1970 m. vasario 4 d. Vilniuje įvyko LSSR Aviacijos sporto federacijos informacinio biuletenio „Sparnai" redkolegijos posėdis, kuriame apsvarstyti LSSR ASF aktyvo, „Sparnų" skaitytojų ir redkolegijos veiklos rezultatai, biuletenio darbo planai 1970 m.

Pranešimą apie „Sparnų" nuveiktą darbą padarė redaktoriaus pavaduotojas J. Dovydaitis.
Posėdyje apsvarstytas ir redkolegijos narių darbo pasiskirstymas:

- skyrelis „Patiems jauniausiems" patikėtas A. Arbačiauskui.
- Č. Balčiūnas atsakingas už medžiagą apie orinį susisiekimą, aviacinę techniką, kosmonautiką.
- Z. Brazauskas - už informaciją apie sklandymo, sportinių lėktuvų veiklą.
- B. Karvelis ir B. Oškinis - už sklandytuvų projektavimą ir lėktuvų konstrukcijas.
- D. Kostiukevičius - už publicistiką.
- A. Jonušas - už skyrelį iš Kauno ASK zonos.
- E. Naudžiūnas - už komjaunimo darbo skyrių.
- V. Pakarskas - už naujausią užsienio informaciją, FAI, OSTIV ir knygų naujienas.
- Z. Polinauskas - už aukštąjį pilotažą, Vilniaus ASK zonos naujienas.
- A. Pranskėtis - už aviamodelizmo naujienas.
- A. Ramanauskas - už jaunimo, mokyklų būrelių veiklos naujienas.

Šis biuletenio „Sparnai" redkolegijos narių pasiskirstymas veiklos barais atskleidžia leidinio tikslus ir veiklos kryptis ateičiai.

Tačiau sovietinės cenzūros sąlygomis biuletenio „Sparnai" redakcijai nepavykdavo išvengti nemalonumų. Pavyzdžiui, griežtos cenzūros ir partinių organų kritikos redkolegija susilaukė už tai, kad 1971 m. Nr. 1 išspausdino aviacijos istoriko lakūno E. Jasiūno laišką iš JAV apie sportinę ir mėgėjišką aviaciją ir neįdėjo redakcijos komentarų, kad ten - Amerikoje - viskas blogai.

Panašiai sulaikytas 1971 m. biuletenio Nr. 2 išleidimas dėl to, kad straipsnyje „Lėktuvų atpažinimo ženklai" be reikalo padaryta pastaba, kad „buržuaziniais laikais Lietuvos civilinės aviacijos lėktuvai buvo žymimi LY".

Vis dažniau tekdavo aiškintis dėl buržuazinės Lietuvos aviacijos istorijos propagavimo, o 1971 m. lapkričio 19 d. LKP CK sekretoriato „ypatingai slaptame" nutarime išvardijami „nusižengimai": „atrenkant medžiagą nėra klasinio politinio įvertinimo... daug spausdinama medžiagos iš JAV, kurios negalima publikuoti. ... reklamuojamas net lėktuvas B-52, kuris bombarduoja Vietnamo kaimus".

Teko išimti „ideologiškai žalingą" puslapį apie lėktuvų atpažinimo ženklus, kuriame yra buržuazinės Lietuvos civilinių lėktuvų raidinis LY ženklas. Šis puslapis buvo išplėštas iš viso tiražo.

Biuletenyje daug straipsnių apie lakūnus, buržuazinės Lietuvos administratorius, jie, esą, neįvertinti „iš klasinių politinių pozicijų". Net sunku išvardinti visas „nuodėmes". Žodžiu, „Sparnuose" trūko sovietinei spaudai būdingo melo, klastos, aklo paklusimo komunistinėms dogmoms. Visa, kas buvo spausdinama, privalėjo stiprinti tik okupacinę sistemą.

Redakcija įpareigojama atidžiau - ypač idėjiniu požiūriu - atrinkti spausdinamą medžiagą, sumažinti iki minimumo užsienio informaciją, spausdinti tik biuletenio profilį atitinkančią medžiagą, atspindinčią respublikos aviatorių gyvenimą.

Anksčiau pagal minėtą nutarimą buvo atleistas iš pareigų redaktoriaus pavaduotojas Algimantas Liekis. Vėliau „Sparnai" tapo visų SDAALR techninių sporto šakų biuleteniu.

Atleistas iš pareigų biuletenio vyriausiasis redaktorius Juozas Zujus. Tai sukėlė didžiulį aviatorių nepasitenkinimą, tačiau totalitarinėje sistemoje pasipriešinti niekas negalėjo.

Liūdnai pajuokaudavome: „Sparnai tapo ratų stipinais".

Panašių nemalonumų neišvengta ir vėlesniais okupacijos metais.

1969-1970 m. „Sparnai" buvo LSSR Aviacijos sporto federacijos informacinis biuletenis. Vyriausiasis redaktorius - J. Zujus. Biuletenio tiražas - 37 500 egz. Redaktoriaus pavaduotojai J. Dovydaitis, A. Liekis.

Nuo 1971 m. pradžios iki 1977 m. Nr. 4 biuletenį „Sparnai" leido LSSR SDAALR Centro komitetas ir Aviacijos sporto federacija. Biuletenio tiražas svyravo nuo 36 000 iki 40 000 egz. Pakito ir biuletenio turinys. Greta straipsnių aviacine tematika imta spausdinti ir kitų technikos sporto šakų informacinę medžiagą.

Nuo 1978 m. biuletenio Nr. 1 leidybą perėmė LSSR SDAALR CK, ir jis tapo LSSR SDAALR CK informaciniu biuleteniu. Vyriausiuoju redaktoriumi paskirtas Šarūnas Skapcevičius, atsakinguoju sekretoriumi - Aleksandras Icikavičius.

Nuo 1979 m. „Sparnai" Nr. 2 tapo LSSR SDAALR CK visuomeniniu moksliniu praktiniu ir sporto informaciniu biuleteniu. Tokiu statusu biuletenis buvo leidžiamas iki 1989 m. pradžios.

Padvelkus pertvarkos vėjams, pasikeitus LSSR SDAALR Centro komiteto vadovybei, biuletenį 18 850 egz. tiražu leido Lietuvos SDAALR Centro komitetas.


Žurnalo „Sparnai" tiražas (egz.)


MetaiTiražas
1969
35 000
1970
30 000
1971
44 000
1972
53 099 - 38 420
1973
38 850 - 35 100
1976
40 260 - 37 890
1977
39 140 - 36 000
1978
37 000
1980
37 000 - 39 000
1981
39 000
1982
39 000 - 30 000
1983
23 000 - 18 000
1984
20 000 - 21 000
1985
21 000
1986
23 000
1988
21 000
1989
20 000 - 18 000

Per visą leidinio gyvavimo laiką jam vadovavo ir leidyba rūpinosi:

Vyriausiasis redaktorius Juozas Zujus (1969-1977)
Vyriausiasis redaktorius Šarūnas Skapcevičius (1978-1989)

Vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojai ir atsakingieji sekretoriai:

Metai, Nr.Pareigos, pavardė
1969-1970 Nr.1, 2
redaktoriaus pavaduotojas Jonas Dovydaitis
1970 Nr. 3,4 - 1971 Nr. 1,2
redaktoriaus pavaduotojas Algimantas Liekis
1971 Nr. 3
redaktoriaus pavaduotojas Jonas Dovydaitis
1971 Nr. 4
redaktoriaus pavaduotojas Juozas Chlivickas
1972 Nr. 2-1974 Nr.1
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
1974 Nr.3, 4 - 1975
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
atsakingasis sekretorius Alfonsas Juška
1976 Nr. 1,2
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
1976 Nr.3, 4
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
atsakingasis sekretorius Bronius Juršė
1977
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
1978 - 1985
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas
atsakingasis sekretorius Aleksandras Icikavičius
1986-1989
redaktoriaus pavaduotojas Kazys Kilčiauskas

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, žurnalas vėl pradėtas leisti jau senu pavadinimu „Lietuvos sparnai" (vyriausiasis redaktorius Juozas Zujus, vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas Antanas Arbačiauskas). Deja, dėl finansinių sunkumų žurnalo leidybą teko nutraukti.


Žurnalas „Sparnai". Visi numeriaiViršelisAprašymas
1968 Vienkartinis

Numeryje:

• Startui pasiruošę!
• Vaikinas iš Manaitų. Apie P.Motiekaitį
• Griaustinis iš giedro dangaus. Apie viršgarsinius lėktuvus
• Įspūdžiai iš 1968 m. Pasaulinio sklandymo čempionato Lešne
• Bandytojo šiokiadieniai. Sergejus Anochinas
• Nemirtingas žygdarbis. Apie Darių ir Girėną
• Nenuilstantis entuziastas. Apie S.Darių
• Pas Nijolę Dariūtę

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-13.5 Mb

1969 Nr.1

Numeryje:

• Nugalėtoja. Apie sklandytoją S.Sudeikytę
• Iljušino lėktuvai
• Erdvėlaivis "SOJUZ"
• Sklandytuvai virš kalnų
• Jo gyvenimas - skridimai. Apie V.Čkalovą
• Viršgarsinis keleivinis TU-144
• Palūžo jaunas ąžuolas. Apie J.Dobkevičių
• Motosklandytuvai
• Pirmieji sklandytuvai Lietuvoje
• Normandija - Nemunas
• Paskutinis "Pūko" skridimas ir t.t.

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-13 Mb

1969 Nr.2

Numeryje:

• Pažinkime termikus
• Kosmosas
• Sklandytuvas L-13 „Blanik“
• Normandija – Nemunas
• Pirmieji sklandytuvai Lietuvoje
• Dobi-2
• Užsienio spauda apie J.Dobkevičių
• Aviamodelizmas Lietuvoje tarpukariu
• Prof. Z.Žemaitį palydėjus
• Ir t.t.

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-14 Mb

1969 Nr.3

Numeryje:

• Metalas verda kosmose
• Konstruktoriaus B.Oškinio rūpesčiai
• Balistinės raketos
• Motorizuoto sklandytuvo projektavimas
• Oro mūšiai virš Šiaulių
• Pirmieji žingsniai Mėnulyje
• Dobi-3
• Normandija – Nemunas
• Sklandytuvas Bro-3
• JAK-12M
• Pas Čikagos lietuvius aviatorius ir t.t.

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-13 Mb

1969 Nr.4

Numeryje:

• Dzūkijos sklandytojai
• V.Ašmenskas - parašiutu iš lėktuvo
• Laisvas kritimas
• Sklandytuvas kare
• ANBO-I
• Sklandytuvas KAI-12 "Pajūrietis"
• P.Hiksos prisiminimai
• Katapulta
• Lėktuvas JAK-12 PM

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-9.3 Mb

1970 Nr.1

Numeryje:

• Juozas Serbenta
• Varikliai ir greičiai
• Sklandytuvas P-1
• Romualdas Marcinkus - Uragano kapitonas
• P.Hiksos prisiminimai
• Lakūnas filatelistas Jurgis Draugelis
• Tomą Zauką palydėjus
• Išvilktuvas Herkules-III

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-6.5 Mb

1970 Nr.2

Numeryje:

• Jurbarko sparnai
• Varikliai ir greičiai
• V.Dovydaičiui - 50
• Skraidantis aerodromas
• A.Mikutis - Pirmasis perskridimas
• Sklandytuvas A-15
• ANBO-II
• P.Hiksos prisiminimai

ATSISIŲSTI -PDF-6.5 Mb

1970 Nr.3

Numeryje:

• Maratonas kosmose
• Karališkas trikampis
• Varikliai ir greičiai
• P.Motiekaitis - Paukščiai mūsų mokytojai
• Lėktuvas JAK-40
• Sklandytuvas Bro-4 "Rūta"
• ANBO-III
• Lituanica II
• P.Hiksos prisiminimai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-8 Mb

1970 Nr.4

Numeryje:

• Sklandytuvu į priešo užnugarį
• Varikliai ir greičiai
• ANBO aplink Europą
• P.Motiekaitis - Paukščiai mūsų mokytojai
• Sklandytuvas Bro-5 "Rūta"
• ANBO-IV
• Z-326 "Trener" ir Z-326A "Akrobat"
• IL-61 ir TU-144

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-9.9 Mb

1971 Nr.1

Numeryje:

• Pirmoji aukštoji aviacijos mokykla
• Iš priešo nagų. II PK
• 20 dienų Jugoslavijoje
• Lėktuvai TU-134 ir TU-154
• Dirižablio praeitis ir dabarties problemos
• Sklandytuvas P-2 (LY-PAGY)
• ANBO-41
• Sklandytuvai A-11 ir A-13
• Priedas modeliuotojams su brėžiniais

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-9.55 Mb

1971 Nr.2

Numeryje:

• Naktį virš jūros. II PK
• Eskadrilė "Tarybų Lietuva"
• Lėktuvas AN-10A
• Pasaulio sklandytuvai ir rekordai
• ANBO-5
• Sklandytuvas P- 4
• Šių dienų pilotažiniai lėktuvai
• Pasaulio observatorijos
• Priedas modeliuotojams su brėžiniais

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-9.73 Mb

1971 Nr.3

Numeryje:

• Desantininkai
• Iš čia pasaulis daug mažesnis
• Sraigtasparnis milžinas V-12
• "Gandrų" gimtinė Prienai
• Kaunietis sutikęs Čkalovą ir Gromovą
• Olegas Antonovas
• Lėktuvas ZLIN 526 AS
• Pranas Akulavičius

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.36 Mb

1971 Nr.4

Numeryje:

• Visatos šturmo metraštis
• Aviašventės Lietuvoje
• Vilniaus aviacijos sporto klubas
• Aukštybinės keleivinių lėktuvų sistemos
• Modeliuotojų skyrelis
• Paryžiaus padangėje
• Mūsų sparnai tvirtėja. Biržai
• Raguvoje dideli darbai
• Lakūnų ir šturmanų ženklai
• Sklandytuvas BK-1

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.36 Mb

1972 Nr.1

Numeryje:

• Vilniaus padangėje
• V.Ašmenską aerodromai tebešaukia
• Po bombų kruša. II PK
• Lėktuvai tupia automatiškai
• Sklandytuvas ASW-12
• Sklandytuvai P-3 ir BK-2
• Sklandytojų viešnagė Lenkijoje
• Sparnuotos moterys
• P.Motiekaičio LIBELLE-4
• Aviacinis variklis AI-14R

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.1 Mb

1972 Nr.2

Numeryje:

• Augam ir stiprėjam
• Lietuvos aviatorių pasiekimai
• Jį vadino generolu Duglu. Apie J.Šmuškevičių
• Oro milžinas "Maksimas Gorkis"
• Nauji B.Oškinio kūriniai. Bro-9 "Žiogas"
• Kur gimsta BK-7
• Stikloplastis sklandytuvo statyboje
• Sklandytuvu nuo Baltijos iki Atlanto

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 4.96 Mb

1972 Nr.3

Numeryje:

• Nuo Nidos kopų iki tolių plačiausių
• Šešetas vasarų Nidoje
• Studentų sparnai
• Mūsų konstruktorių sklandytuvai 1932-1972
• Kur apledėja sklandytuvai
• Lietuviškų sparnų kūrėjai
• Sklandymais virš Dzūkijos laukų
• Drąsos legendos. II PK

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-4.96 Mb

1972 Nr.4

Numeryje:

• Pajūrio jaunimo sparnai
• A.Tupolevo konstravimo biurui - 50
• Įžymūs tarybiniai konstruktoriai
• Ereliai iš Alsėdžių
• Šilkasparnis
• Sklandytuvas MOTI-I
• P.Motiekaičio "Vida-2"
• Lėktuvas PO-2
• Naujausių konstrukcijų sklandytuvais

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.22 Mb

1973 Nr.1

Numeryje:

• Apie desantininkus
• Oro lainerio šeimininkė
• Jį vadina sklandytuvų profesoriumi. Apie B.Oškinį
• Sklandytuvas Bro-10 "Pūkas"
• Sėkmingų skrydžių "Lietuva" !
• Pasakoja BK-7 kūrėjai
• Kosmodromas
• Treniruoklis jauniesiems sklandytojams
• Sraigtasparnis KA-26
• Sklandytuvas MOTI-2

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.32 Mb

1973 Nr.2

Numeryje:

• Pasakojimas apie Biržų aviaklubą
• Kauno aviacijos dirbtuvės 1940 m.
• XX amžiaus Ikarai. Darius ir Girėnas
• Paminklas Soldino girioje primena
• Lakūnų Dariaus ir Girėno tėviškėse
• J.Dovydaitis - Pragaro aštuoniukė
• Eskadrilė "Normandija - Nemunas" gyvuoja
• 10 000 valandų ore. J.Kuzmickas
• ANBO-51
• Žvelgiant į sklandymo rekordų lentelę
• Kaip buvo bandomas BK-7 "Lietuva" prieš skrydį

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.82 Mb

1973 Nr.3

Numeryje:

• 50 metų sklandymui mūsų krašte
• Debesų keliais virš gimtinės
• Pas Jurbarko aviacijos sporto entuziastus
• Dvisparniu PO-2
• Ar skris plasnoklis
• Aukštojo pilotažo pradininkas P.Nesterovas
• Padangių suviliotas. V.Lapėnas
• Mergaitė be baimės krislo
• Ežerų paukštis Bro-16
• ANBO-VI
• Pirmieji šuoliai parašiutu Lietuvoje

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.63 Mb

1973 Nr.4

Numeryje:

• Nauji eksperimentai kosminėje orbitoje
• Lyg sakalai broleliai ...
• Sklandymo pionierių pėdomis
• Ivanas Ovsianikovas
• Aukštagiris - sakalų lizdas
• Sklandytuvų kūrimo tendencijos
• Pasaulio spauda apie BK-7 "Lietuva"
• Kūnu balansuojami sklandytuvai
• Palangos pilotas bandytojas
• ANBO-VIII

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.08 Mb

1974 Nr.1

Numeryje:

• Vilioja sklandytojų vasara
• Antano Kuzmicko sklandytuvai
• Nuo sklandytuvų iki reaktyvinių IL'ų
• Lėktuvas IL-86
• Valerijus Čkalovas
• Ar skris plasnoklis ?
• Lėktuvas JAK-18 A
• Psichologinis parašiutininko paruošimas
• Česlovas Balčiūnas
• Simas Stanaitis

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.74 Mb

1974 Nr.2

Numeryje:

• Žygdarbius lakūnų tėviškė minės
• Aviapulkams - Vilniaus ir Panevėžio vardai
• Kapitonas Arvydas Valionis
• Antano Paknio sklandytuvai
• Pirmos keleivinės oro linijos Lietuvoje
• Lemtingas šuolis. Iš parašiutizmo
• Sklandymas Australijos padangėje
• Aviamodelizmas
• Pašaukimas. Algimantas Virbickas
• Aviatoriai - žembirbių pagalbininkai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.63 Mb

1974 Nr.3

Numeryje:

• Paskutinė dvikova. Iš II PK istorijos
• Išėjo Jonas Žiburkus
• Puoselėjantis grožį. Jonas Mikėnas
• Savadarbis lėktuvėlis "Skraidanti svajonė"
• Pasakojimas "Lėktuvo diržai"
• Sraigtasparnių kūrėjas Michailas Milis
• Sraigtasparnio modelis MANAITAI-2
• Lietuviškas lėktuvas M-1
• Su ANBO-IV aplink Europą
• Sklandytuvas AN-66C

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.31 Mb

1974 Nr.4

Numeryje

• Jie kovėsi padangėje už žemę
• Tvirtu žingsniu - Šiaulių ATSK
• Dėl Jono Žiburkaus atminimo įamžinimo
• Startas jauniesiems sklandytojams
• Oro lainerių vadai lietuviai
• "Sojuz-15" eksperimentas
• R.Garmutė - absoliuti TSRS sklandymo čempionė
• Virš Nemuno vingio. Alytuje
• Kosminių kostiumų bandytojas
• Pasakojimas "Sūpuoklėse su mirtimi"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.04 Mb

1975 Nr.1

Numeryje

• Eskadrilės "Tarybų Lietuva" kovų keliais
• Jie ugnimi sutiko fašistus
• II Pasaulinio karo lėktuvai
• Zylės gimsta Raguvoje
• Vandens ir oro "paukštis" Bro-17V
• Būk taikus, debesie
• Sklandytuvas Jemijarvi PIK-20
• Akrobatinis lėktuvas Pitts Special 2
• Aviamodeliavimo rekordų šturmas
• Lėktuvas A-120

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.15 Mb

1975 Nr.2

Numeryje

• Eskadrilės "Tarybų Lietuva" kovų keliais
• Kovėsi lietuviai lakūnai
• Lėktuvas JAK-7B
• II Pasaulinio karo lėktuvai
• Dideli darbai Prienai
• Bręsta Kauno parašiutininkų gretos
• "Pabalnojęs" raketą. V.Fiodorovas
• Lėktuvas užmezga radijo ryšį
• Ir pas mus skraidys "Vilga"
• Sklandytuvas SZD-36A "Cobra 15"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.50 Mb

1975 Nr.3

Numeryje

• Sklandytuvas BK-7 "Lietuva" bando sparnus
• Pasišventę reikalui iš ESAG'o
• Šmukštaro pasekėjai
• Apie Dainių Čepą
• Eskadrilės "Tarybų Lietuva" kovų keliais
• Skridimų grožio kūrėjai. Akrobatinis
• Penktasis okeanas 2000-aisiais
• Antuano De Sent-Egziuperi 75-mečiui
• Pasakojimas "Paslaptinguose debesyse"
• Sklandytuvas VEGA-2
• F.Vaitkaus skrydis

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.89 Mb

1975 Nr.4

Numeryje

• Eskadrilės "Tarybų Lietuva" kovų keliais
• Sklandymo varžybos
• Lakūnai šaunuoliai. Akrobatinis
• Spalvingas parašiutų fejerverkas
• Medalių kolekcija iš Pabaltijo varžybų
• P.Motiekaičio sklandytuvai
• Nenuorama "Piratas"
• Sklandytuvas SZD-30 "Pirat"
• Lėktuvų "SU" kūrėjas P.Suchojus
• Naujas štrichas J.Dobkevičiaus biografijoje

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.87 Mb

1976 Nr.1

Numeryje

• Eskadrilė "Tarybų Lietuva"
• "Blanikas" su motoru
• Motosklandytuvai ir jų ateitis
• Lietuviški motorizuoti sklandytuvai
• Aukštojo pilotažo pradžia Lietuvoje
• Virš kopų "Boružė"
• Instruktorius Jonas Kavaliauskas
• Sklandytuvų kūrėjai
• Pilotažinis lėktuvas JAK-50
• Sklandytuvas "Calif-A-21 S"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.18 Mb

1976 Nr.2

Numeryje

• Osoaviachimas - patriotų mokykla
• Pirmieji tarybiniai raketiniai lėktuvai
• Gen. J.Žiburkus
• Aviakonstruktorius O.Antonovas
• Lėktuvas TU-144
• Skriejimas virš šlaito
• Sklandytuvas Hornet-206
• Kaip veikia megnetinis kompasas?
• Reaktyviniai varikliai
• Skraidyklės, rekordai, pirmenybės

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.06 Mb

1976 Nr.3

Numeryje

• Kai nebegriaudėjo karo kanonada
• Kovų veteranų gyvenimo puslapiai
• "Lietuva" ir LAK-6 parodoje Maskvoje
• A.Arbačiauskas
• "Jakų" kūrėjas
• Lėktuvas KPI-6
• "Lietuvos" debiutas varžybose
• Su Kubos sklandytojais
• Lietuvos lakūnai Maskvoje 1930 m.
• Sklandytuvas LS-3
• 1000-asis "Blanikas" - Kauno sklandytojams

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.81 Mb

1976 Nr.4

Numeryje

• Kubos delegacijos viešnagė
• Sparnai tvirtėja skrydžiuose
• Skridimas į tikslą. Sklandymas
• Vytautas Sabeckis
• Iš pasaulio čempionato sugrįžus
• Iškovoti 24 medaliai iš 30
• Mūsų aviacinės istorinės vietos
• "Gintarinis Ikaras" lieka Lietuvoje
• Dėl Dariaus ir Girėno prizo

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.01 Mb

1977 Nr.1

Numeryje

• Čempioniška vasara
• Pašaukimas - aviacija. Apie Zenoną Brazauską
• Apie sportą, grožį ir pareigą
• Filmas apie sklandytojus "Padangių laumžirgiai"
• Jurgis Dobkevičius
• "Gandrą" statė Kaune
• Prisimena P.Motiekaitis
• Sklandytuvas "Jantar-2"
• Iš pradžių būna aitvaras
• Sklandytuvas "Febusas - C"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.79 Mb

1977 Nr.2

Numeryje

• Kur gimsta sparnuotos svajonės. Aviamodelizmas
• Sklandytuvai "Lietuva" ir "Nemunas" Prancūzijoje
• LAK istorija
• Vadina juos padangių pėstininkais
• Instruktorius Boleslovas Šiupinys
• Žemdirbių pagalbininkai
• B.Oškinio sklandytuvai
• Sklandytojų rekordiniai skrydžiai
• Kaip atrasti termiką?
• Lietuviškų sklandytuvų žymėjimai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.84 Mb

1977 Nr.3

Numeryje

• Tadas Matukonis. Alytus
• Biržų aviamodeliuotojai
• Specialybė - bandytojas
• Skraidančių aparatų atsparumas
• Balio Karvelio sklandytuvai
• Neakivaizdinė kova su italu G.Pelegiu
• Sklandytuvas ISF "Mistral-C"
• Išsilaikymo ore rekordai
• Naujas parašiutas PO-9
• Kaip skaityti sinoptinį žemėlapį
• Lėktuvas JAK-50

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.03 Mb

1977 Nr.4

Numeryje

• 583 valandos - viena diena. Sklandymas
• Sparnai galingam skrydžiui
• Pažintis su "Pūkeliu"
• V.Juodgudis. Biržų ATSK
• Partizanų sklandytuvas
• Yra motoras - bus ir motosklandytuvas
• Nauji pasailio rekordai
• Sraigtasparnis "Lituanica". P.Motiekaitis
• Jurbarko aviamodeliuotojai
• Ar galima pačiam atspėti orą ?

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 5.97 Mb

1978 Nr.1

Numeryje

• Mikrosklandytuvas Bro-20 "Pūkelis"
• Ilgaamžis lėktuvas PO-2
• Centrinis aerohidrodinamikos institutas
• Pajūrio krašto aviatoriai
• "Skraidančių" laivų konstruktorius
• Aviacijos paviliotos
• Kosmosas
• V.Šliumpa apie pasiektus sklandymo rekordus
• Modeliai virš Kidulių
• Dėžiniai aitvarai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-6.36 Mb

1978 Nr.2

Numeryje

• Lietuvos TSR Spartakiada 1978
• Dangaus darbininkai - sraigtasparniai
• Sklandymas - ir moterų sportas
• Aviamodeliuotojas S.Nugaras
• Sklandymo simuliatorius
• Orbitinė stotis "Saliut-6"
• Utenos jaunųjų technikų stotis
• Jurgio Ignoto "susitikimai" eteryje
• Lėktuvas AN-2
• Automobilių sportas

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.98 Mb

1978 Nr.3

Numeryje

• Aviamodelizmas
• Kartingų sportas Smalininkuose
• Orbitoje SOJUZ-29
• Žmogiška aistra skraidyti
• Normandija - Nemunas
• Susitikimai praeities kovų keliuose
• Sklandytuvas LAK-10 "Lietuva"
• Klemas Inta
• Motobolas Kretingoje
• Bulgarijos padangėje

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.13 Mb

1978 Nr.4

Numeryje

• Spartakiada pasibaigė - spartakiada tęsiasi
• Akrobatinis skraidymas
• Kur veda mažas modelis ?
• Maršrutų gijos virš Žemaitijos aukštumų
• Atžalos. N.Akmenė
• Prienuose atgimė legendiniai lėktuvai
• Skleistime sparnus Nidos vėjams
• Apie pirmąjį sklandytuvą
• Skridimas neturintis lygių. Kosmosas
• Sklandymas. Automobiliai. Motociklai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-6.02 Mb

1979 Nr.1

Numeryje

• Pašaukimas. Leonas Jonys
• LADA 1600 RALLY
• AN-2 skrenda virš plėšinių
• J.Balčiūno knyga "Sklandytojų skrydžiai"
• Draugystė su skraidyklėmis
• ZLIN Z-50L
• Sklandymas
• Automobilizmas. Motorlaiviai

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.97 Mb

1979 Nr.2

Numeryje

• ESAG šiandien ir ateityje
• Atskridę prie Nemuno dviese
• Skraidyklės, skraidyklės ...
• Prienų aviamodeliuotojai
• Jaunųjų draugystė su "Zyle"
• Automobilių sportas
• Lėktuvas AN-2 "Pčiolka"
• Sklandytuvas SB-11

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.67 Mb

1979 Nr.3

Numeryje

• Automodeliavimas Raseiniuose
• Automobilių sportas
• Sklandymas
• Instruktorius Algirdas Šiožinis
• Motociklų sportas
• "Zylės" pavilioti
• Skrajūnų startai nuo sklandytojų šlaito

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-6.05 Mb

1979 Nr.4

Numeryje

• Autoralis
• Pamąstymai prie laužo. Sklandymas
• Medaliai iškovoti vandenyje
• Jonas Strazdas. Mokytojas iš Raguvos
• Lietuvos pilotažininkų komanda
• Žodis skraidyklių sporto entuziastams
• Technikas Česlavas Mikulevičius
• Skraidyklė TR-8
• "Pūkelis" - lengviausias sklandytuvas

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.65 Mb

1980 Nr.1

Numeryje

• Automobilių sportas
• Sklandytoja Rima Stašaitytė
• „Sparnuotųjų pėstininkų“ pasekėjai
• Su „Kobra“ į 9520 m. aukštį
• P.Motiekaičiui 61 rekordas – ne riba
• R.Bėkštos konstrukcijos RB
• Juca atveria paslaptis
• Sklandytuvas LAK-12 „Lietuva“

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.85 Mb)

1980 Nr.2

Numeryje

• Eskadrilė "Tarybų Lietuva"
• Viktoro Talalikino žygdarbis
• Skrieja "SOJUZ-35"
• Automobilizmas
• BAGI... Kas tai ?
• Akrobatinis skraidymas
• Universali skraidyklė
• Sklandytuvas HS-7 "Mini Nimbus"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF-5.9 Mb

1980 Nr.3

Numeryje

• Pasaulinis sporto forumas Maskvoje
• Pusė amžiaus sklandymui
• Autoralis
• Vytautas Pakarskas
• Violeta Gedminaitė
• Sklandymas Klaipėdoje
• Plungės aviamodeliuotojai
• Dosni Biržų padangė
• Automobilizmas

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6 Mb

1980 Nr.4

Numeryje

• Pokalbis su A.Karpavičiumi
• Apie A.Griaudzę
• Kartingų sportas
• TSRS ralis - 80
• Ilgiausias istorijoje kosminis skrydis
• J.Dovydaitis - Pavojingas alkimirksnis
• Sklandytuvas Bro-21 "Vyturys"

ATSISIŲSTI ZIP-PDF- 6.2 Mb

1981 Nr.1

Numeryje:

• J.Dovydaitis apie B.Karvelį
• Entuziastai iš Šilutės
• FAI - 75
• Mokomasis-pilotažinis lėktuvas JAK-52
• Lakūnai-bandytojai iš ESAG
• Skraidyklė "Vimpel-9"
• Sklandytuvas LAK-14 "Strazdas"
• Ir t.t.

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.5 Mb)

1981 Nr.2

Numeryje:


• Pokalbis su sporto meistru P.Vaišvila
• Autosportas
• Viliojantys skrydžiai skraidyklėmis
• Susipažinkime – parašiutizmas
• Orbitoje – nauja tarptautinė įgula
• Motorlaivių sportas
• Akrobatinio skraidymo čempionai
• Sklandytuvas SZD-48 „Jantar-Standart-2“

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.3 Mb)

1981 Nr.3

Numeryje:

• Varžybos kurios neturėjo lygių
• Tikri entuziastai sunkumų nebijo
• Pokalbis su Antanu Ruku
• Automobilizmas
• Motorlaivių sportas
• Kupiškis
• Dvidešimt antras iš Oškinio šeimos
• Sklandytojų rekordai

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.3 Mb)

1981 Nr.4

Numeryje:

• Radijo sportas
• Steponas Artiškevičius
• Klubai ir aviamodelizmas
• Automobilių sportas
• Motociklų sportas
• Sklandymas
• Pokalbis su čempionu J.Kairiu
• Zapyškio fenomenas
• Skraidyklė „Slavutič UT“
• Sklandytuvas Bro-23 KR „Garnys“

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.8 Mb)

1982 Nr.1

Numeryje:


• Kauno J.Žiburkaus sporto klubas
• Hipodromo ratu (Automobiliai)
• Lietuviškos motorinės valtys
• Interviu su V.Ašmensku
• Aerorogės
• Ir t.t.

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.1 Mb)

1982 Nr.2

Numeryje


• Pasaulio rekordininkas R.Kaščiuškevičius
• Padangėje lėktuvai JAK-52
• Apie kuriamą filmą "Skrydis per Atlantą"
• Lietuvos skuterininkų pasiekimai
• Treniruoklis skraidūnams
• Apie bumerangą
• VAZ 2105 "LADA" 1600 RALI

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.9 Mb)

1982 Nr.3

Numeryje


• Svečiai iš Kubos
• Sklandytojų šventė
• Pirmoji tarybinė sklandymo mokykla
• Nidos prisiminimai - visam gyvenimui
• Prienų ESAG gaminiai 1972 - 1982.
• Tarybų Lietuvos sklandymo rekordų lentelė

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.1 Mb)

1982 Nr.4

Numeryje


• L.Brežnevo kreipimasis į kom. partiją ir liaudį
• Naujas kosmonautikos istorijos puslapis
• Jauniausias klubų šeimoje (skraidyklės)
• Motorlaivininkų sėkmė
• Šventė Tušine
• "Pionieriaus" klasės kartas
• Sėkmingas debiutas (akrobatinis skraidymas)

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.8 Mb)

1983 Nr.1

Numeryje


• Lakūnas iš pirmosios raitelių armijos
• Apie skraidymo trenerių darbą
• 23- ne riba. Apie B.Oškinį
• Kosmonautė S.Savickaja
• BAGI veržiasi prmyn
• Skraidyklių sportas Lietuvoje
• Sklandytuvas LAK-11 "Nida" ir t.t.

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.9 Mb)

1983 Nr.2

Numeryje

• G.Jegorovo viešnagė Lietuvoje
• Atskleista paslaptis (akrobatinis skr.)
• Legendinis skrydis (Darius ir Girėnas)
• Motorlaivių sportas
• Autoralis
• Atidarytas Sportinės aviacijos muziejus
• "Varsos" jaunimo šiokiadieniai (Alytus)
• Lengvi sklandytuvai

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.9 Mb)

1983 Nr.3

Numeryje

• V.Sabeckis - nugalėtojas
• Autoralis
• Formulių sportas
• Reportažas iš Rygos karo aviacijos mokyklos
• Skrydžio per Atlantą 50-metį pažymint
• Av. sporto raida ir perspektyvos Kuboje
• Ruošimasis "Žvaigždžių karui"
• Koks bus VAZ-2108

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.75 Mb)

1983 Nr.4

Numeryje

• Šaunus parašiutininkų finišas
• Motobolas
• Varėnos modeliuotojai
• Autoralis
• Sklandytojų nuovargis. Jo priežastys
• Aviaciniai pašto ženklai
• Atvirutės Lituanicos skrydžio atminimui
• Ir t.t.

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.77 Mb)

1984 Nr.1

Numeryje

• Sklandytuvu į priešo užnugarį
• Laimėjimai įpareigoja. Apie sklandymą
• Jam būtų 50. J.Gagarinas
• Raketų kūrimo raida
• Žemaičio Garlėkis
• B.Karvelio kūrybiniai ieškojimai
• Karininko profesija
• Sklandytuvas Nimbus-3

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.85 Mb)

1984 Nr.2

Numeryje

• Eskadrilė "Tarybų Lietuva"
• TSRS ir Indijos įgulos skrydis
• Dokumentas, menantis K.Simonavičių
• Aplankykime istorines aviatorių vietas
• Šilutės aeroklubas
• Klubinės klasės sklandytuvai
• Sklandytuvas PZD-50-3 "Puchač"
• Keramikinis variklis ir jo perspektyva

ATSISIŲSTI (PDF - 5.85 Mb)

1984 Nr.3

Numeryje

• Interviu su Antanu Ruku
• Profesorių Z.Žemaitį prisimenant
• Broliai Alfonsas ir Romas Liekiai
• Žvaigždė iš 72 parašiutininkų
• Klaipėdos aviaklubas
• Sklandytuvas LAK 11 "Nida"
• Kosminiai skrydžiai
• J.Dovydaitį prisiminus

ATSISIŲSTI ( PDF - 5.9 Mb)

1984 Nr.4

Numeryje

• Relikvijos laukia ekspedicijų
• Parašiutizmo daugiakovė
• Motorlaivių sportas
• Alytaus aviaklubas
• Skraido "Strazdai"
• Ultralengvas lėktuvas "Komsomolec"
• Naftininkų miesto parašiutininkai
• Apie skraidyklių kūrimo ateitį

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.3 Mb)

1985 Nr.1

Numeryje

• Didvyriškų kovų relikvijos
• Motorinė skraidyklė
• Aviakonstruktorių apžiūra- konkursas
• Akrobatinis skraidymas
• Prienų ESAG
• Vienas iš bandytojų plejados
• Juozo Valūno sraigtasparnis
• Naujas pilotažinis SU-26

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.4 Mb)

1985 Nr.2

Numeryje

• Iš eskadrilės "Tarybų Lietuva" istorijos
• Pulko draugai susitiko Panevėžyje
• BAGI Prienų trasoje
• Mažąjai aviacijai - 50
• Sukurkime sklandytuvą mokymui
• Pas Vitalį Milevičių
• Dviese viena skraidykle
• Apie Bronių Oškinį

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.4 Mb)

1985 Nr.3

Numeryje

• Vasara su „Zylėmis“ ir „Strazdais“
• Skraidūnai Alma Atoje
• Skraidyklių išvilktuvas
• Akrobatai Akmenės padangėje
• Lengvi ir grakštūs savadarbiai
• G.Končiaus „Antis“
• J.Čepaičio lėktuvas
• Aplink pasaulį be nutūpimo

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.05 Mb

1985 Nr.4

Numeryje

• Šaunuoliai pilotažininkai !
• Akrobatinio skraidymo Lietuvos rinktinė
• Pokalbis su V.Grizobudova
• Apie Gintautą Mackonį
• Parašiutininkai
• Oro kovos meistras
• Automobilizmas
• Paminėtas Lituanica II jubiliejus

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.6 Mb)

1986 Nr.1

Numeryje

• Apie ESAG veiklą
• Prieš 25 metus. J.Gagarinas
• Noriu surti naują profilį. B.Karvelis
• Planai ir galimybės. Aviacijos sportas
• Sigitas Smilgevičius ir dukra Edita
• Žmonės baltais chalatais
• Lėktuvas JAK-18T
• Sraigtasparnis EŽ-5. E.Žylius


ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.6 Mb)

1986 Nr.2

Numeryje

• Sėkmės garantija. Pilotavimo technika
• Kareivių memuarai
• Bendraminčiai. Skraidyklių sportas
• Maratonas „Moskvičiuje“
• Kas svarbiausia skraidūnams
• Apie Telšių aviaklubą
• Savadarbis lėktuvas VNK
• Puolamųjų smūgių snaiperis
• 100 metų automobiliui

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.9 Mb)

1986 Nr.3

Numeryje

• Paieškos bus tęsiamos. Relikvijos
• 125 paros orbitoje
• Įamžintas J.Dovydaičio atminimas
• Paskutinis interviu su S.Anochinu
• Šventė Kyviškėse
• Laminarinio srauto reguliavimo galimybės
• Konkurso sukurti mokomąjį sklandytuvą rezultatai

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.7 Mb)

1986 Nr.4

Numeryje

• Skraidūnų pasiekimai ir ieškojimai
• Anglijos padangėje SU-26M
• Semionas Charlamovas
• Jaunieji sklandytojai rungtyniavo Estijoje
• Ultralengvieji skraidymo aparatai
• Civilinės aviacijos kūrimąsis Lietuvoje
• „Skraidantis siuvėjas“ iš Ulmo

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.6 Mb)

1987 Nr.1

Numeryje

• Profilinės stovyklos vaikams
• Apie instruktorių Henriką Birbilą
• Tėvas ir sūnus Želniai
• Sklandytuvo LAK-16 gimimas
• Kordinis piolotažinis modelis "Kaunas"
• Aukštasis pilotažas. Mūsų varžovai
• Entuziastai iš "Varsos"
• "Vojadžeris" apskriejo Žemės rutulį

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.4 Mb)

1987 Nr.2

Numeryje

• Apie LAK veiklą. Šaknys ir želmenys
• Stasys Jarmalavičius
• Kas skraidūnams pavaduos kalnus
• Orbitoje pilotuojamas kompleksas "MIR"
• Parašiutizmas Lietuvoje
• Apie instruktorių Algimantą Kiškį
• Broliai Vaineikiai
• Skridimas iš Niujorko į Paryžių

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 7 Mb)

1987 Nr.3

Numeryje

• Akrobatinis skraidymas
• Skraidyklininkas iš Raudondvario
• Instruktoriai
• Jaunieji aviatoriai
• Alytaus sporto šiokiadieniai
• S.Dariaus kelias į aviaciją
• V.Čkalovo ir M.Gromovo skrydžių vietomis
• LADA "EVA"

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.9 Mb)

1987 Nr.4

Numeryje

• Padangė dosni meistrams. Aukštasis pilotažas
• Kėdainiečiai varžybose Jerevane
• Kūrybiniams ieškojimams nėra ribų. Aviakonstruktoriai
• Dangus kiekvienam prieinamas
• Automobilių sportas
• V.Čkalovo ir M.Gromovo skrydžių vietomis
• Henrikas Visockas

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.7 Mb)

1988 Nr.1

Numeryje

• Kyviškių lauko istorija
• Lietuvos aviacijos raida 1940 – 1945 m.
• Sparnams – FAI Garbės diplomas
• Aviacijos istorijos paminklų apsaugos klubas
• Biržų aviaklubas
• Kaip ikikariniais metais buvo kuriami lėktuvai
• Motoskraidyklė. Komponuotė ir schemos
• V.Morkus - -Pirmojo šuolio įspūdžiai

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 6.8 Mb)

1988 Nr.2

Numeryje

• Apie Vladą Drupą
• Tolimų radijo ryšių klubas
• Apie Šiaulių aeroklubą
• Pasaulio sklandymo XX čempionatas
• ANBO lėktuvų kūrėjas. Apie A.Gustaitį
• Skraidyklė PO-4
• Automobilių sportas ir t.t.

ATSISIŲSTI - zip-PDF-7 Mb

1988 Nr.3

Numeryje

• Didžiojo pilotažo šventė
•Pirmieji Lietuvos oreivių žingsniai
•Čempionų duetas iš Prienų
•Ąžuolo vainikai – Atlanto nugalėtojams
•Pirmasis lietuviškas oro balionas
•Motoskraidyklė „POISK-4“
•Pabaltijo skraidūnai Valkininkuose

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.6 Mb

1988 Nr.4

Numeryje

• Mūsiškių debiutas Suomijoje
• Oreivių šventės ir šiokiadieniai
• Sklandytuvais aplink Lietuvą
• Sėkmę lemia meistriškumas. Akrobatinis skr.
• Tarptautinis motorlaivininkų debiutas
• Svečiuose pas lakūną S.Stanaitį
• Antanas Karpavičius
• Darbštuoliai iš Pamario krašto
• ULSA konstruktoriai
• Lituanikos skrydžiui 55

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.8 Mb

1989 Nr.1

Numeryje

• Įvykių panorama
• Atkurtas Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas
• Šiandieninis naikintuvas MIG-29
• Motorizuotas sklandytuvas Bro-23 „Garnys“
• Nepamirštamos 205 minutės. Kosmosas
• Jurgis Kairys
• Oro balionai startavo iš Kauno
• Aviatoriai pirmojoje Lietuvos Tautinėje Olimpiadoje

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.3 Mb

1989 Nr.2

Numeryje

• Vaikų sklandymas
• Aviatorių suvažiavimas
• Lietuvos Karo aviacijos jubiliejus
• Įkurta konstruktorių federacija
• LAK-X projektas – geriausias
• Vaclovas Tamkevičius
• Sopwith 1 ½ „Strutter“
• Pirmi per Atlantą be nusileidimo

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.5 Mb

1989 Nr.3

Numeryje

• Baltijos šalių aviatorių varžybos
• Konstruktorių mėgėjų kūrybos apžiūra
• Pranas Požerskis
• A.Gujos prisiminimai
• Paminėjimas A.Gustaičio tėviškėje
• Oro balionų fiesta „Vilnius-89“
• Koks bus paminklas Dariui ir Girėnui
• Vl.Kensgailos lėktuvas „Aušra“

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.7 Mb

1989 Nr.4

Numeryje

• Kaip žaibo blyksniai. Akrobatinis skr.
• Skraidymai pajūryje
• Žemaičių garlėkiai. Sklandymas
• A.Lukoševičiaus „Atgimimas“
• Paryžiaus salonas
• Aviacijos šventės Lietuvoje tarpukariu
• AVRO 626
• Ore – vien moterys

ATSISIŲSTI - zip-PDF-6.5 Mb

1990 Nr.1

Numeryje

• Lietuvos parašiutininkų 1989-ieji
• Kelios mintys apie karinę tarnybą
• ESAG - 20
• Oro balionų atgimimas
• Baikonūras -89
• Aviakonstruktoriai - prizininkai SLA-89
• Lietuvos karo aviacija
• ULSA sparnų profiliai

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.95 Mb)

1990 Nr.2

Numeryje

• Rimantas Stankevičius
• Apie Jurgį Dobkevičių
• ANBO-III
• Lėktuvas su žemėlapiais negrįžo
• Šaulių sąjungos aviacija
• Apie Vitalį Milevičių
• Plasnoklis "Mažeikiams 100"
• Kosmosas

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 5.9 Mb)

1990 Nr.3

Numeryje

• O "Varsa" skraido
• Kelyje į savarankiškumą
• Interviu su Klemu Inta
• Varžybos blokados apsiaustyje
• Apie J.Kraucevičių
• Ultralengvas lėktuvas "Optimum 88"
• Kosmosas

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 4.5 Mb)

1990 Nr.4

Numeryje

• Norime skaityti "Lietuvos Sparnus"
• Aviakonstruktorių sąskrydis
• Lietuvos aviaklubų gyvenimo kronika
• Apie Alfredą Vaurą
• Pirmoji auka. J.Kumpis
• Antrasis transatlantinis
• Inžinierius Adolfas Bliumentalis
• Užgesusi žvaigždė. R.Stankevičius

ATSISIŲSTI (zip - PDF - 4.7 Mb)


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis