Narcizas Tautvilas - Ferencas
Karo lakūnas, aviacijos pulkininkas leitenantas
1903-1973


Narcizas TAUTVILAS (Ferencas) gimė 1903 m.sausio 5 d. Rozalimo miestelyje, Panevėžio aps.

Tėvai: Juozapas Ferensas ir Veronika Navickaitė.

Baigė Rozalimo pradinę mokyklą, mokėsi Šiaulių gimnazijoje.

1923 m. įstojo į Karo mokyklą ir ją baigė 1925 m.

1926 m. priimtas į Aukštuosius karininkų kursus, Aviacijos skyrių, kuriuos baigė 1927 m.

1930 m. birželio 12-15 d. dalyvavo karo aviacijos vizite į Latviją, kur buvo demonstruojami du lėktuvai Ansaldo A. 120 (pilotavo kpt. A. Stašaitis ir ltn. N. Ferensas) ir naikintuvas FIAT CR.20 (pilotavo ltn. J. Mikėnas).

1935 m. įstojo į Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų generalinio štabo skyrių ir 1937 m. vienas iš pirmųjų juos baigė.

Suteiktas majoro laipsnis ir paskirtas 6-osios eskadrilės vadu bei Pajuosčio (Panevėžio) aerodromo komendantu.

1939 m. sausio 27 d. paskirtas Karo aviacijos 1-osios (žvalgybos) grupės vadu ir netrukus suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis.

1940 m. sausio mėn. savo pavardę Ferensas pakeitė į Tautvilas.

1940 m. dėstė aviacijos kursą Vytauto Didžiojo aukštojoje karo mokykloje.

Iki 1941 06 15 Narcizo Tautvilo skraidymų stažas Karo aviacijoje buvo 929 val.

Sovietams okupavus Lietuvą, 1940 m. liepos 2 d. buvo išleistas į atsargą.

Aktyviai dalyvavo 1941 m. birželio 22-24 d. tautos sukilime.

1944 m. pasitraukė į Vokietiją. II pasauliniam karui pasibaigus, gyveno Kemptene, Bavarijoje, ten lietuvių karo pabėgėlių stovykloje ėjo įvairias pareigas.

1949 m. su šeima atvyko į JAV, gyveno Filadelfijoje.

1954 m. persikėlė į JAV sostinę Vašingtoną, dirbo Kongreso bibliotekoje.

1973 m. sausio 31 d. išėjo į pensiją.

Mirė 1973 m. rugpjūčio 18 d. Vašingtone.


Žmona: Bronislava - Petronėlė Gustaitytė g. 1909 m. gruodžio 30 d. Jos tėvai: Kazimieras Gustaitis ir Kotryna Zeniutė. Mirė 1981 m. birželio 1 d.
Susituokė Kaune 1930 m. spalio 11 d.
Duktė Danutė g. 1933 m. - m. 2003 m.

Apdovanojimai:
Lietuvos nepriklausomybės medalis,
Garbės ženklas „Plieno Sparnai“ (1933 12 30).


Šaltiniai:
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 11.
Papildyta svetainės administracijos.

• • • • • • • • • • • •


FOTOGRAFIJOS, DOKUMENTAI, IŠKARPOS
Lietuvos karo aviacijos naikintuvų grupės lakūnai prie naikintuvo Fiat CR-20
Iš kairės: vrš. Jurgis Draugelis, ltn. Jonas Mikėnas, kpt. Jurgis Tumavičius, kpt. Leonas Taunys, kpt. Jonas Liorentas, kpt. Antanas Mačiuika, mjr. Jonas Pyragius, kpt. Jonas Adomaitis, kpt. Narcizas Tautvilas (Ferencas), ltn. Povilas Nakrošis, psk. Leonas Lendraitis, j. psk. J. Jasys (Jasevičius).
Karo lakūnų grupė 1927 m. N.Ferensas 3-ias iš kairės.
N.Ferensas 4-osios eskadrilės vinjetėje 1927 m.
N.Ferensas (dešinėje) prie Ansaldo A.120
(Fotografija nuspalvinta kompiuterinėmis priemonėmis)
Narcizo Ferenso krikštas 1903 m.
( Rozalimo RKB )
Narcizo Ferenso ir Bronislavos - Petronėlės Gustaitytės santuoka Kaune 1930 m.
( Kauno Šv. Kryžiaus RKB )
Tautvilų Vidaus paso kortelės
( Kauno regioninis valstybės archyvas )
Tautvilų šeima DP dokumentuose
( arolsen-archives.org )
Straipsnis N.Tautvilo 70-mečio proga
( Draugas; 1973 m. vasario 8 d. )
Nekrologas
( Karys; 1973 Nr.9 )
Nekrologas
( Draugas; 1973 m. rugpjūčio 30 d. )
B.Tautvilienei mirus
( Draugas; 1981 m. birželio 29 d. )
Danutės Tautvilaitės mirties pranešimas
( Draugas; 2003 m. spalio 31 d. )
Ferencų namas, Aukštaičių g. 76, Kaunas
( Ž. Rinkšelio nuotrauka, 2020 m. https://modernizmasateiciai.lt/ferencu-namas/ )


• • • • • • • • • • • •


Turintys pastabų, pataisymų, komentarų ar papildomos informacijos - susisiekite el. paštu
n.korbutas@gmail.com


Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis