Reimontas ViktorasKaro lakūnas. Aviacijos pulkininkas leitenantas.
Karo aviacijos mokyklos viršininkas.

1898 -1947


1898 02 05 Telšiuose gimė Reimontas Viktoras. I pasaul. karo metu gyveno Rusijoje.

1918 baigė Vilkaviškio g-ją, evakuotą į Voronežą.

1919 06 18 grįžus į Lietuvą mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas į 1 raitelių pulką.

1919 08 01 įstojo į Karo mokyklą.

1919 12 16 ją baigus (II laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis ir paskirtas 5 pėst. pulko 8 kuopos jaun. karininku.

1920 03 04 – mokomosios komandos jaun. karininku.

1920 10 20 - 12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su lenkais prie Vievio ir Utenos.

1922 09 25 perkeltas į Aviacijos v-bą.

1922 10 09 - į mokomąją eskadrilę, paskirtas mokiniu žvalgu.

1923 baigė Karo aviacijos kursus.

1923 03 30 pakeltas į vyr. leitenantus.

1923 05 13 sužeistas lėktuvo avarijoje.

1923 07 04 paskirtas 3 eskadrilės oro žvalgu.

1924 10 13
suteiktas oro žvalgo vardas, ėjo 3 eskadrilės vado padėjėjo pareigas.

1926 07 15 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Bendrąjį skyrių (VI laida).

1926 08 01
pakeltas į aviacijos kapitonus.

1927 05 18 paskirtas eiti mokomosios eskadrilės vado pareigas.

1928 02 08 patvirtintas šioms pareigoms.

1929 11 23 pakeltas į majorus.

1930 10 01 - 1931 04 01 Italijoje mokėsi Aukštuosiuose karo aviacijos kursuose ir stažavo Italijos aviacijos dalyse.

1932 10 01 paskirtas eiti Karo aviacijos m-los v-ko pareigas.

1935 11 23 pakeltas į pulkininkus leitenantus.

1936 09 21 patvirtintas Karo aviacijos m-los v-ku.

1937 09 27 paskirtas garbės ženklo „Plieno sparnai“ tarybos p-ku. Parengė „Bombų mėtymą“ (1934) ir „Avigacijos vadovėlį“ (1938).

1938 - 39 gydėsi Šveicarijoje.

1939 12 23 dėl sveikatos nuo skraidymo pratimų atleistas. Karo aviacijoje skraidė 676 val.

1940 10 22 Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą ir likviduojant Lietuvos kariuomenę iš kariuomenės atleistas. Karo pab. pasitraukė į Vokietiją.

1947 02 28 mirė nuo džiovos Gantingerio sanatorijoje, palaidotas Augsburgo kapinėse Vokietijoje.

Žmona – Aldona Jazdauskaitė (1908), dukterys – Gražina (1931) ir Aldona Regina (1932).


Apdovanotas:
II rūšies Vyties kryžiaus 1 laipsnio (1926)
DLK Gedimino 4 laipsnio (1928) ordinais,
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928),
„Plieno sparnų“ garbės ženklu (1932),
Čekoslovakijos karo lakūno piloto garbės ženklu (1927),
Latvijos aviacijos pulko garbės ženklu (1930).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.
LCVA, f. 1323, ap. b. 601, l. 10.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis