Av. vyr. ltn. Jonas Tumelis1901†1928

Lakūnas žvalgas vyr. ltn. Tumelis Jonas gimė 1901 12 25 Senųjų Alksnėnų k, Punsko vls., Seinų aps. Mokėsi Marijampolės vyrų g-joje. 1920 11 15 įstojo į Karo mokyklą. 1921 12 18 ją baigus (IV laida) suteiktas pėst. leitenanto laipsnis, paskirtas 4 pėst. pulko 3 kuopos jaun. karininku. 1923 11 30 perkeltas į 1 kulkosvaidininkų kuopą. 1925 06 22 paskirtas 9 kuopos būrio vadu. 1922 10 22 - 1925 03 10 ėjo 1, 2, 3 kuopų vado pareigas. 1925 07 14 perkeltas į 7 pėst. pulką. 1926 02 16 pakeltas į vyr. leitenantus. Tarnaudamas 1926 07 10 baigė Klaipėdos lietuvių g-ją. 1926 09 01 įstojo į LU Teisių f-to Teisių skyrių. 1926 09 30 perkeltas į Karo aviaciją. 1927 07 14 baigė Aukštųjų karininkų DLK Vytauto kursų Aviacijos skyrių (I laida), paskirtas lakūnu žvalgu. Karo aviacijoje atliko per 100 skrydžių. Žmona - Marija, duktė - Marija Jūratė (1923).

1928 m. liepos 18 d. 10 val. iš aerodromo pakilo 2 –osios eskadrilės penki SVA-10 lėktuvai treniruotis skristi trikampio formos rikiuotėje. Lakūnai aktyviai ruošėsi aviacijos šventei, kuri turėjo įvykti už kelių dienų. Rikiuotei vadovavo ir priekyje skirdo eskadrilės vadas kpt. Šembergas su žvalgu vyr. ltn. Vedeika, dešiniojoje rikiuotės pusėje pirmuoju lėktuvu skrido kpt. Stanaitis su žvalgu vyr. ltn. Kopukovu, antruoju lėktuvu vyr. psk. Mažonas su žvalgu vyr. ltn. Tumeliu, kairiojoje rikiuotės pusėje pirmuoju lėktuvu skrido vyr. ltn. Milevičius su žvalgu ltn. Vimeriu, antruoju lėktuvu kpt. Kuncaitis ir žvalgu vyr. ltn. Namikas. Neilgai trukus dėl prasto variklio darbo iš rikiuotės „išėjo“ kpt. Kucsaičio pilotuojamas lėktuvas, kuris sėkmingai nusileido aerodrome. Likę keturi lėktuvai apie pusė valandos treniravosi skraidydami Fredos ir Linksmadvario apylinkėse. Lėktuvų rikiuotei skrendant už botanikos sodo ties Fredos dvaru rikiuotės vadas kpt. V. Šembergas davė ženklą išsiskirstyti – sumojavo sparnais. Savo atsiminimuose kpt. S. Stanaitis rašo:

„Matau, kad eskadrilės vadas sumosuoja sparnais, duoda ženklą skirstytis. Aš atsisukęs šaukiu Jurgiu, kad perspėtų paskui mus skrendančius draugus ir matau, kaip jis duoda ženklą rankomis.“

Dešinėje skridęs vyr. ltn. Milevičius pakreipė lėktuvą į dešiniąją pusę išskrisdamas iš rikiuotės, kpt. S. Stanaitis darė tą patį – pasuko lėktuvą į kairę pusę ir tolo iš rikiuotės kai staiga susidūrė su vyr. psk. Mažono pilotuojamu lėktuvu SVA- 10 ( borto Nr. 802). Tyrimo metu buvo spėjama, jog vyr. psk. Mažonas laiku nepastebėjo perduodamo vyr. ltn. J. Kopukovo ženklo skirstytis ir toliau skrido tiesiai, o kpt. Stanaitis pradėjęs manevrą „užskrido“ ant Mažono lėktuvo. Kpt. S. Stanaičio lėktuvas propeleriu perkirto Mažono lėktuvą, susidūrimo metu nuo smūgio iš lėktuvo su apsaugos diržais buvo išplėštas ir iškrito vyr. ltn. J. Tumelis. Sudaužytas lėktuvas dalimis nukrito Julijanovo dvaro laukuose. Prie lėktuvo liekanų buvo rastas vyr. psk. Miko Mažono kūnas, maždaug 100 m. nuo lėktuvo liekanų kviečių lauke po pusvalandžio rastas ir lakūno žvalgo vyr. ltn. Jono Tumelio kūnas.

Lakūnas žvalgas vyr. ltn. Jonas Tumelis su lakūnu vyr. psk. Miku Mažonu lėktuvo SVA-10 kabinoje


Susidūrimo metu stipriai pažeistas kpt. S. Stanaičio pilotuojamas lėktuvas – pažeisti vairai, nuolaužos pažeidė variklį. Lakūnui pavyko suvaldyti lėktuvą ir sušvelninti smūgį. Lėktuvas nukrito ant trečiojo forto pylimo. Lėktuvas sudaužytas nepataisomai, o juo skridę lakūnai sunkai sužeisti.

Žuvę lakūnai vyr. psk. Mikas Mažonas ir vyr. ltn. Jonas Tumelis buvo pašarvoti 2 eskadrilės angare, abu palaidoti Kauno kapinėse aviatorių kampelyje, sovietmečiu naikinant kapines perlaidoti Aukštosios Panemunės kapinėse.

Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Literatūra:
S. Lukšys, R. Mintautas, J. Monkevičius „Palūžę sparnai“.
Dienraštis „Lietuvos Aidas“ 1928 liepos 19d. numeris.
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953” VIII tomas.
Savaitraštis „Karys“ 1928 m. nr. 30, 31.
Dienraštis „Lietuvos žinios“ 1928 m. liepos 19 d. numeris.
Dim. Kpt. Simas Stanaitis „Likimo vingiai“ 85-86 psl.

Jono Tumelio gyvenimo įvykių chronologija

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis