VYČIO (VYTIES) AERO KLUBAS
TRUMPAI: Vyčio Aeroklubas (angl. Knight's Aviation Club) įsteigtas 1929 m. sausio 31 d. Čikagoje. Pagrindinis steigėjas ir klubo pirmininkas Steponas Darius. Turėti du lėktuvai. Klubas veikė iki 1929 m. pabaigos.

APIE KLUBĄ


EDMUNDAS JASIŪNAS
"Plieno Sparnai" Nr.2-3 Čikaga 1971 m.

Kpt. Stepas Darius, iki 1927 m. tarnavęs Lietuvos karo aviacijoje, paėmė atostogų ir grįžo į JAV, Čikagą, kur gyveno jo motina, seserys, broliai ir kiti giminės. Čia jis tais pat 1927 m. gyvai įsijungė į aviacinę veiklą.

Lietuvių aero klubą St. Darius pradėjo organizuoti 1928 m. gruodžio 28 d., o 1929 m. sausio 31 d. sušaukė steigiamąjį susirinkimą.

Klubo tikslai:

• platinti aviacinį mokslą lietuvių tarpe;
• ruošti paskaitas aeronautikos klausimais;
• sujungti lietuvių aviacines pajėgas bendru tikslu atsiekimui;
• suartinti lietuvius ir išvystyti solidarumą nariu tarpe.

Klubo registraciją Ilinojaus valstijoje ir kitus juridinius reikalus atliko klubo narys adv. Ant. Olis. Po prašymu čarteriui gauti pasirašė klubo direktoriai (valdybos nariai): kpt. S. Darius (pirm.), K. Kūlis (ižd.), Kelevičius, V. Marozas (sekr.) ir Kelly.

Klubui galėjo priklausyti kiekvienas lietuvis ar lietuvė, nejaunesni 18 m. amžiaus. Klubo buveinė - Gritėno kontora, 3241 S. Halsted g-vė, Čikagoje, kur vykdavo klubo susirinkimai ir valdybos posėdžiai.

Klubas pavadintas Vyčio Aviacijos Klubu (Knight's Aviation Club). Klubo emblemą-Sparnuotą Vytį - pagal S. Dariaus idėją nupiešė dail. Greičiūnas. Šia emblema vėliau naudojo ir kiti Amerikos lietuvių aero klubai.

Netrukus klubui priklausė 25 veiklūs nariai. Aviacijos teoriją, kurią po kelis kartus savaitėje dėstė pats S. Darius, klausė 12 narių. Beveik vien paties Dariaus ir jo giminių pinigais už $2800 Colorado Springs dirbtuvėse buvo užsakytas naujas Eagle Rock tipo lėktuvas.

Prie 87 ir Harlem gatvių buvo South Town aerodromas, kurio vedėju tada buvo lak. Antanas Kiela. Iš šio aerodromo ir buvo skraidoma.

1929 m. birželio mėn. Darius su mechaniku Ben. Diržium išvyko traukiniu į Denverį parskraidinti jau pabaigtą lėktuvą. Su netinkamo (per stataus) žingsnio propeleriu pakilę, jiedu negalėjo įgauti aukščio, turėjo priverstinai tūpti, ir apgadino propelerį ir sparnus. Lėktuvą atremontavus, skrisdami Čikagon, varikliui sustojus virš Cedar Rapids, Iowa, aerodromo, turėjo ir vėl priverstinį tūpimą, kuris laimingai baigėsi, ir jiedu grįžo namo birželio 21 d.

Birželio 30 d. minėtame South Town aerodrome buvo surengta pirmoji Amerikos lietuvių aviacijos šventė, bet dėl popiet užėjusios audros tesusirinko apie 500 žmonių.

Klubo narius skraidyti mokydavo pats Darius su Eagle Rock ir Pheasant tipo lėktuvais. Tų pat metų (1929) pabaigoj du klubo mokiniai su Eagle Rock be leidimo pakilo ir ore neteko kontrolės. Krisdami ne tik sudaužė lėktuvą, bet ir patys susižeidė.

Po šio nepasisekimo, daugiau nebegaudamas Dariaus giminių finansinės paramos, Vyčio Aero Klubas nustojo veikęs.APIE KLUBĄ


PETRAS JURGĖLA
Iš knygos "Sparnuoti lietuviai. Darius ir Girėnas". 1935 m. Čikaga

Ir Šioj srity Darius pijonierius. Kivieras SANDAROJ 1929 m. vas.m. rašė:

PIRMAS LIETUVIŲ AERO KLIUBAS ĮSTEIGTAS.

Sausio 31 d., steigiamajame susirinkime tapo įkurta nauja organizacija, nauja ir tuom, kad Amerikos lietuvių gyvenime dar pirma panašios rūšies. Klubo registracija Ilinois Valstijoj ir kitus juridinius reikalus sutiko atlikti kliubo narys adv. A. Olis.
Kliubas mano steigti teorijos kursus kuo greičiausia, kad pasiruošus pavasario praktikai-skraidymams. Valdybos susirinkimas įvyksta kiekvieną ketvirtadienį. Kliubo tikslas platinti aero mokslą tarpe lietuvių jaunimo. Sujungti turimas ir ruošti naujas aero jėgas pasiekimui medžiaginių gerovių. Išvystyti vienybę ir salidarumą narių tarpe. Kliubo tikslas gan platus ir daug žadantis. Be abejo, šiame aero, tai yra, skraidymų amžiuj Kliubas gali nemažai naudos atnešti. Laikas labai pribrendęs iš organizacijos pasekmingumo galimybių atžvilgio, o taip pat ir dėl to, kad bus akstinu įtraukti lietuvius į naujas 20 amžiaus tekniškojo progreso erdves. Jei kliubas veiks energingai ir drąsiai sieks tikslo, tai reikia manyti, kad suteiks galimybių jaunajai kartai tapti: Kolumbais, Lindbergais, pionieriais toje mokslo ir pramonės dirvoje.

Kliubo pirmininku išrinktas jo steigėjas Darius, kasininku K. Kūlis, sekretorium V. Marozas. Darius parinko vardą: Vyties Aviacijos Kliubas (Knights Aviation Club). Dail. Greičiūnas nupiešė kliubo ženklą pagal Dariaus idėją.

Pradžioj kliuban įstojo 10 vyrų. Netrukus įstojo pirmoji lietuvaitė M. Grigonytė (laimėjusi NAUJIENŲ grožio kontestą). Apie kliubą ir šią gražuolę rašė liet. ir amer. laikraščiai. Netrukus atsirado net 25 veiklūs nariai. Įstojimo mokesčio mokėta 15 dol. metams.

Darius pradėjo aviacijos teoriją nemokamai dėstyti dvylikai narių (kelis karius savaitėje, o pradžioj beveik kasdien, kol dar neturėjo tarnybos). Artėjant vasarai, buvo reikalingas lėktuvas skraidymo mokslui. Kliubas turėjo vos apie 400 dol. Neatidėliodamas būtino reikalo, Darius iš šių pinigų, pridėjęs savų 600 dol. ir pasiskolinęs iš sesers Loros 1800 dol., užsakė Denvere (Kolorados valstybėj) pastatyti už 2800 dol. naują dvivietį mokomąjį (su dvigubais valdymo įtaisais) lėktuvą EAGLE ROCK (Erelio Uola).

Kliubas 200 akrų (81 hektaro) plote įsteigė savo aerodromą (South Town Aeroport, 87-tos ir Harlem'o gatvių kampe).

Birželio 2 d. Darius su mekaniku B. Diržium traukiniu išvyko į lėktuvo dirbtuves. Lėktuvas baigta statyti tik birž. 10 d. Pranešęs namiškiams ir kliubui apie išvykimą, Darius su Diržium birž. 11 d. 16:20 val. sėdo lėktuvan ir pakilo skristi Čikagon.

Buvo pasiėmę 48 galonus (216 litrų) gazolino (per daug); pūtė smarkus vėjas iš priekio; žemės paviršius ten yra 6500 pėdų (1982 metrų) aukšty pagal jūros lygį, dėl to oras yra „skystesnis" (mažesnis slėgimas), o propeleris turėjo mažą įstrižumą (pitch).

Tai dienai ir propeleriui lėktuvo svoris buvo per didelis. Nuskridus apie 15 mylių (24 klm.) ir iškilus vos 400 pėdų (120 mtr.) aukštin, lėktuvas staiga ėmė leistis žemyn. Darius su dideliu vargu iškėlė lėktuvą kiek aukščiau per kalnus, bet šis vėl ėmė leistis. Kelis kartus taip šokinėdamas, lėktuvas pagaliau nusileido į nelygią vietą kalnuose ir nusilaužė sparnus ir propelerį.

Stepas išvyko šauktis ūkininkų pagalbos. Apie 21 val. atgabeno lėktuvą į dirbtuves (Colorado Springs). Kitą dieną Darius pasiuntė telegramą Čikagon, prašydamas pinigų, nes lėktuvo taisymas atsiėjo apie 1000 dol. Namiškiai, kliubo nariai ir daugelis čikagiečių buvo labai nusigandę).

Stepo seserys Lora ir Kastė susidėjo po 500 dol. ir telegrafu pasiuntė piniginę pagalbą. Sutaisytas lėktuvas su nauju tinkamesniu propeleriu vėl iškilo birž. 20 d. 4 val. Tačiau pakeliui turėjo nusileisti trijose vietose, nes vėl reikėjo kai kurie sugedimai taisyti.

Birž. 21 d. 17:35 val. atskrido Čikagon, kur buvo laukiamas didelio būrio susijaudinusių čikagiečių. Nežiūrint sugedimų, 1200 mylių (1930 klm.) kelią skrido 14 valandų. Seniausio Čikagos savaitraščio CENTRAL DISTRICT PROGRESS reporteris surašė pasikalbėjimą su Darium, kuris pareiškė, kad, nežiūrint kliūčių ir sugedimų, lėktuvas yra labai geras ir įveikė visus sunkumus.

Birž. 28 d. šiam laikrašty įdėtas straipsnis ir didelė lakūnų ir lėktuvo fotografija su stambiu parašu: „Vėjo nugalėtojai!". Šį paveikslą su ilgu parašu apie liet. aerokliubo veikimą pirmam puslapy tą pačią dieną įdėjo ir NAUJIENOS. Ant lėktuvo šonų nupiešta aerokliubo ženklas.

Birž. 30 d. skraidymams pradėti savo aerodrome aerokliubo surengta pirmoji Amerikos lietuvių aviacijos šventė. Liet. ir amer. spaudoj (skelbimuose) dėta ir gražus kliubo ženklas. Apie 14:30 val. užėjo audra, kuri sukliudė žmonėms suvažiuoti. Bet vis dėlto suvažiavo apie 500 žmonių. Buvo pasamdyti du dideli lėktuvai, kurie galėjo vežioti po 6 keleivius, bet dėl audros jiems neteko skraidyt. Tik vienas Darius nauju, bet jau taisytu lėktuvu ERELIO UOLA pavežiojo apie 30 žmonių. Kažkas SANDAROJ (nr. 27) rašė:

Pamenu, Lietuvoj, kada kartą buvo paskelbta pirmoji Aviacijos Diena, tai buvo tikra šventė visam Kaunui ir žmonių minios traukė į aerodromą tikro entuziazmo kupini: vieni su vilčia, kad bene teks laimė pakilti nors kartą gyvam nuo žemės, kiti kad ir iš tolo pasižiūrėti, kaip SAVI oro paukščiai skraido. Tas pats lakūnas Darius, Kvietka, Kiela ir dar keli Amerikos lietuviai jaunikaičiai tada narstė Lietuvos padebesiuose, ir padėjo pakelti Lietuvos orlaivininkystę. Štai tų pačių du — Darius, Kiela ir keli čiagimiai jaunuoliai jau Chicagoje panašią Dieną suorganizavo. Tai ir buvo pereitas sekmadienis.
Radome aviacijos lauką. Jau iš ryto atvažiavus aikštėj stovėjo ir sparnus pakėlę gatavi skristi stovėjo 4 milžinai paukščiai. Penktu nuosavu orlaiviu pats kap. Darius aukštai padangėse darė labai rizikingus narstymus ir „mirties kilpas". Nusileidęs kiek žemiau, pradėjo ranka moti ir vėl šovęs į padanges padarė keletą kombinuotų spirališkų ratų. Kada kap. Darius nusileido ant žemės, susėdom, prisirišom per pilvus, ir va-žiuo-jam, anot tų Lietuvos gelžkelių konduktorių. Rašančiam šias eilutes teko Lietuvoj su amerikiečiu pilotu Kvietka atvirame kariškame orlaivyje pergyventi veik visus padangių triksus, nuo spiralės ligi „mirties kilpos", tai toks protingas „pavažinėjimas" kaip kad kap. Dariaus darė įspūdžio tartum geru Sedanu važiuotum puikiu naujai pastatytu amerikonišku keliu. Žymiai žemiau skraidė du dar kiti mūsų orlaiviai. Kap. Darius parodė ranka. Bandžiau su juo pasidalinti savo įspūdžiais mimika, bet mimika gera ten, kur sakysim „meilės" ar pykčio reikaluose, tuoj suprasi, ką šypsą ar raukšlė reiškia. Kitaip, kada nori motorui ūžiant ir propeleriui tūkstančius kartų į minutę sukantis susikalbėti. Kap. Darius dėl parankumo sustabdė mašiną: skubiai pasakoja, kad vaizdas lygiai kaip garsiajam filme „Wings", tik dar reikia gero kulkosvaidžio. Bet toliau nebebuvo progos šnekučiuotis, nes paukštis jau slinko žemėn. Gavęs vėl geso, jis bematant atsibudo, ir toliau nėrė „per pusantros valandėlės šimtą mylių."

Nors audra ir pakenkė, bet vis dėlto apie 500 lietuvių pasidžiaugė pirmąja Am. liet. aviacijos švente. Po gražaus viešo pasirodymo aerokliubas su didesne energija tęsė savo darbą. Skraidydamas amer. dienraščio reikalais, Darius sekmadieniais ir kai kada šiokiomis dienomis duodavo pamokas šešiems kliubo nariams ir skraidydavo su jais. Tada jis turėjo du nuosavus lėktuvus ERELIO UOLĄ ir FAZANĄ.

Liepos mėn. pabaigoj, 1929 m., du mokiniai Marozas ir mek. Diržius, abu 20 metų amžiaus, įsigeidė be Dariaus leidimo vieni paskraidyti ERELIO UOLA. Sėdo lėktuvan, paleido motorą ir, negirdėdami aerodromo vedėjo Kielos šaukimo, pakilo 3000 pėdų aukštin. Padarė kelias figūras ir besileidžiant 200 pėdų aukšty nepakankamai pasuko vairą posūkiui ir be kontrolės staiga krito. Lėktuvas visai sudaužytas; Marozas lengvai, o Diržius sunkiai sužeistas.

Apie tą įvykį ir padarytus Dariui nuostolius plačiai rašė amer. laikraščiai. Tuo būdu kliube Stepas pražudė daug savo sutaupytų ir iš seserų gautų pinigų, o taip pat išeikvojo daug energijos kliubo steigimo bei vedimo darbams ir jaunų lakimų mokymui. Po tos nelaimės Vyties aerokliubas daugiau nesusilaukė paramos ir tuojau žlugo, Dariui iš veikimo pasitraukus dėl tarnybos ir gydymosi.

Aerokliubo nariams Darius pareikšdavo savo sumanymą skristi Lietuvon.


FOTOGRAFIJOSKlubo steigėjas Steponas Darius (dešinėje)


Fotografijos iš P.Jurgėlos knygos "Sparnuoti lietuviai. Darius ir Girėnas". 1935 m. Čikaga

IŠKARPOS IŠ SPAUDOSIškarpos iš dienraščio DRAUGAS, 1929 m. Čikaga

SVETAINĖS ADMINISTRACIJA IEŠKO BET KOKIOS TEKSTINĖS AR VAIZDINĖS INFORMACIJOS APIE ŠĮ AERO KLUBĄ. TURINTYS IR NORINTYS PASIDALINTI RAŠYKITE ASMENINĮ PRANEŠIMĄ ADMINISTRATORIUI ARBA ŠIOJE DISKUSIJŲ TEMOJE. DĖKOJAME

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
P.Hiksa
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis
V.Rauba
J.Kumpis