Valentinas Irlikis
Karo lakūnas, aviacijos leitenantas

1912-1990


Valentinas Irlikis gimė 1912 m. lapkričio 22 d. Peterburge, Rusijoje. Baigė Kauno „Aušros" berniukų gimnaziją.

1935 m. rugsėjo 15 d. jaunesniojo leitenanto laipsniu baigė Karo mokyklą (XVII laidą), paskirtas į Priešlėktuvinės apsaugos rinktinę automatinių pabūklų kuopos būrio vadu.

1937 m. spalio 7 d. pakeltas į leitenantus.

1937 m. baigė Karo aviacijos mokyklą, suteiktas II eilės karo lakūno vardas, perkeltas į Karo aviaciją ir paskirtas Mokomosios grupės technikos karininko pavaduotoju.

1939 m. suteiktas I eilės karo lakūno vardas, paskirtas 7-osios eskadrilės karo lakūnu kuopos vado teisėmis. Tarnaudamas karo aviacijoje iki 1940 m. birželio 1 d. skraidė 423 val. SSRS okupavus Lietuvą, 1940 m. lapkričio 16 d. išleistas į atsargą.

Vokiečių okupacijos metu, 1943-1944 m., tarnavo 2-ojo lietuvių policijos bataliono 2-osios kuopos vadu. 1942 m. - 9-ojo bataliono karininkas.

1944 m. tarnavo Tėvynės apsaugos rinktinėje, buvo paskirtas į formuojamą aviacijos eskadrilę. Po Sedos kautynių 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau emigravo į Kanadą. Iš ten po kelerių metų persikėlė į JAV. Gyveno Los Andžele.

Mirė 1990 m. sausio 16 d.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis