Rodzevičius Jonas1899-?


1899 01 26 Amonių k, Juodupės vls., Rokiškio aps. gimė Rodzevičius Jonas. Baigė g-jos 5 klases. Tarnavo raštininku Rusijos kariuomenės Daugpilio įgulos štabe.

1920 11 20 įstojo į Lietuvos kariuomenę, paskirtas Atsk. raitelių rinktinės (nuo 1920 11 01 3 raitelių pulkas) štabo rikiuotės skyriaus vyr. raštininku.

1921 01 01 suteiktas puskarininkio laipsnis.

1921 03 01 – pakeltas į viršilas.

1922 01 19
3 kavalerijos pulke išlaikė karo valdininko egzaminus.

1922 02 13 suteiktas karo valdininko laipsnis.

1922 02 13 perkeltas į Karo technikos v-bos ryšių skyrių.

1923 12 31 – į Karo aviacijos v-bą.

1924 01 05 pačiam prašant paleistas į atsargą.

1937 09 09 - 20 atliko karo pratybas Telšių intendantūros kilnojamojo lauko sandėlio raštininku.

1937 11 23 kaip buvusiam karo valdininkui, laikomam karininkų atsargoje, suteiktas administracijos (B) ats. jaun. leitenanto laipsnis.

Žmona – Regina Blinstrubytė (susituokė 1923).


Apdovanotas:
Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).Literatūra:
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953“ VI tomas.

Asmenybės

Spauskite foto
A.Gustaitis
J.Dobkevičius
S.Darius
S.Girėnas
F.Vaitkus
Z.Žemaitis
R.Marcinkus
L.Peseckas
J.Pyragius
B.Oškinis
P.Motiekaitis